Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

HEMAKTUELLT & PRESSVal 2018Val 2018 - Partiernas program

Val 2018 - Partiernas program

Spelar det någon roll för flyktingpolitiken vilket parti du röstar på?

FARR presenterar här en överblick över förslag som riksdagspartierna och Fi har lagt på asyl- och anhörigområdet. Texten utgår från deras motioner och offentliga program. Det är svårt att vara helt korrekt i stunden och alla krav ryms inte. Med reservation för svårigheten att göra alla rättvisa kan denna sammanställning ändå ge en ögonblicksbild.

Den första versionen av artikeln färdigställdes 10 juni 2018 och publicerades i Artikel 14 nr 2/2018.

var gar er grans

Alla valartiklar hittar du här!

 

Rätten att söka asyl

Moderaterna vill på sikt ersätta dagens asylsystem med ett kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns. När detta är infört ska personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen ändå kunna avvisas vid gränsen.

Varken övriga allianspartier, regeringspartierna eller Vänsterpartiet stödjer denna idé. Att "asylrätten ska värnas" är ett vanligt påpekande även om partierna på olika sätt vill hålla nere antalet. Socialdemokraterna har uttalat att Sverige bara ska ta emot det antal asylsökande som motsvarar Sveriges storlek. Men partiet har inte lagt något förslag om ett tak, utan målsättningen ska uppnås på andra sätt.

Fi sticker ut genom sitt krav på öppna gränser. Vem som helst ska få flytta hit.

Sverigedemokraterna vill att endast asylsökande från våra grannländer ska kunna få asyl i Sverige. Detta innebär att allt asylmottagande skulle stoppas så länge Sveriges närområde är säkert.

 

Lagliga vägar

Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet talar alla om fler lagliga vägar men lägger tonvikt på olika saker. C vill underlätta arbetskraftsinvandring och ha humanitära visum för anhöriga. Mp vill verka för EU-övergripande lösningar och fler kvotflyktingar, medan V vill se fler lagliga vägar redan nu, till exempel asylvisum och att transportöransvaret avskaffas. Fi vill också motverka transportöransvaret och EU:s visumregler, samt att humanitär människosmuggling ska avkriminaliseras. Kristdemokraterna vill att nödvisum ska kunna beviljas.

 

Den tillfälliga lagen

Socialdemokraterna vill att begränsningarna i den tillfälliga lagen ska vara kvar i väntan på nya EU-regler.

Moderaterna står fast vid vill att lagen borde vara permanent och vill skärpa försörjningskravet för familjeåterförening ytterligare.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet står formellt kvar vid sina ståndpunkter från omröstningarna om lagen, bl.a. om bättre möjligheter för barnfamiljer att återförenas och att ömmande omständigheter ska återinföras. Men alla allianspartierna har också välkomnat socialdemokraternas omsvängning och en eventuell blocköverskridande överenskommelse, inklusive förlängning av den tillfälliga lagen. Centerpartiet har drivit att den tillfälliga lagen i så fall skulle justeras rörande familjeåterförening och ömmande omständigheter.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Fi vill avskaffa begränsningarna i den tillfälliga lagen och utvidga möjligheterna till familjeåterförening.

Sverigedemokraterna vill ta bort möjligheten till permanenta tillstånd helt, skärpa försörjningskraven för familjeåterförening och införa hembesök och kontroller av släktskap. Försörjningsansvaret - med risk för utvisning - ska finnas kvar ända tills de anhöriga blir medborgare.

 

Preskriptionstid/amnesti:

Socialdemokraterna vill höja preskriptionstiden för utvisningsbeslut från nuvarande fyra år till åtta. Moderaterna föreslår tio år. Miljöpartiet vill tvärtom att den som inte kunnat utvisas ska få permanent uppehållstillstånd efter två år.

Vänsterpartiet vill ha en amnesti för ensamkommande barn som varit i Sverige i över ett år. Partiet vill också ha lagändringar för att personer som inte kan utvisas inte ska hamna i limbo.

Fi vill ha en allmän amnesti för de som idag är papperslösa, och större möjlighet att få ny prövning efter slutligt avslag.

Sverigedemokraterna vill helt ta bort preskriptionstiden för utvisningsbeslut.

 

Rättigheter för papperslösa

Socialdemokraterna vill förbjuda kommunerna att ge försörjningsstöd utöver nödbistånd till papperslösa. Moderaterna har samma ståndpunkt och vill dessutom att papperslösa bara ska ha rätt till akut vård. Eventuellt ska även rätten till skolgång tas bort.

Fi vill att papperslösa ska ha tillgång till de sociala välfärdssystemen och att myndigheterna ska ha sekretess gentemot polisen.

Sverigedemokraterna: Inga rättigheter. Däremot vill partiet införa en plikt att polisanmäla personer som ger husrum åt papperslösa.

 

Boende

Socialdemokraterna föreslår att asylsökande till en början ska tas emot i särskilda ankomstboenden och därefter tar kommunerna över. EBO ska avskaffas. Även Kristdemokraterna vill att alla ska hänvisas till asylansökningsområden nära gränsen. Men Centerpartiet anser att alla asylsökande ska ordna boende själva.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att alla kommuner ska ta emot.

Fi vill se en nationell handlingsplan för värdigt boende.

Sverigedemokraternas kräver transitcenter där alla ska träffa säkerhetsbedömare inom några timmar och genomgå hälsoundersökning pga smittrisk. De som rest in från grannländer avvisas med omedelbar verkställighet. I övrigt fler slutna förläggningar och förvar tills identiteten är klarlagd. Dagbidrag ersätts med kuponger.

 

Återtagandeavtal och samarbeten

Socialdemokraterna vill att återtagandeavtal ska krävas av länder som tar emot bistånd och får viseringslättnader. Länder som tar emot många flyktingar ska få ökat bistånd. Ett slags bistånd kan vara information till migranter om riskerna med smuggling.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill också se fler återtagandeavtal

Vänsterpartiet kräver att återtagandeavtalet med Afghanistan sägs upp. Partnerskap som kränker mänskliga rättigheter ska motverkas. Kvotflyktingsystem ska inte användas för att sluta avtal som det med Turkiet och liknande.

Sverigedemokraterna vill sluta nya avtal med andra länder som kan erbjuda plats för personer som inte kan skickas till sina hemländer. Partiet vill också ha en upplysningskampanj för att avskräcka flyktingar att komma hit.

 

Särskilda rättigheter och hänsyn - exempel

Kristdemokraterna: Förbättra asylutredningar för konvertiter och hbtq-personer. Rätt till ny åldersbedömning för dem som skrivits upp utan att erbjudas medicinsk bedömning. Ta bort id-kravet för att få arbeta.

Liberalerna: God man behålls efter 18 tills beslut vunnit laga kraft. Öka tryggheten på boenden för kvinnor, hbt-personer och religiösa minoriteter. Bättre rättstillämpning för asylsökande hbt-personer. Utvärdering av praxis för hbt-skäl.

Centerpartiet: öka kunskaperna om hbtq-skäl. Rättssäker asylprocess för ensamkommande samt tryggare mottagande med psykosocialt stöd. Avskaffa "tvåårsregeln".

Miljöpartiet: Stärkt asylrätt för hbtq-personer. Anknytning och hälsa ska väga tyngre som skäl. Tvåårsregeln avskaffas. Barn som föds i Sverige ska kunna bli svenska medborgare.

Vänsterpartiet: Trygga asylboenden för hbtq-personer och bättre rättslig kvalitet i hbtq-ärenden. Tvåårsregeln avskaffas. Stärkt skydd för dem mellan 18 och 21. Stärka barns rätt att höras. Högre krav på biträden och tolkar och stärkt rätt till offentligt biträde. Säkerställ att lagstiftningen för åldersbedömningar följs. Avskaffa "tvåårsregeln". Partiet vill också att rättssäkerheten i asylärenden utreds.

Fi: Kurser i genusperspektiv, hbtq-frågor och antirasism för personal. Större genomslag för förföljelse på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning i asylprocessen. Id-krav anpassas till sökandes bakgrund. Avskaffa medicinska åldersbedömningar. Avskaffa "tvåårsregeln". Internflyktsaltermativ ska inte användas.

 

Diverse krav på "hårdare tag":

Socialdemokraterna: Större befogenheter för polisen att visitera och genomsöka mobiler. Högre straff för människosmuggling. Gränskontrollerna fortsätter, id-kontroller vid behov. Ökad kapacitet för åldersbedömningar. Öka antalet förvarsplatser, utöka möjligheterna till förvarstagande.

Moderaterna: SFI görs obligatorisk och ersättning kan dras in för dem som inte uppnår kraven. Kunskaper i svenska ett krav även för uppehållstillstånd och (på högre nivå) för medborgarskap. Fler verktyg för polisen, som att beslagta mobiler. Fler förvarsplatser. Fler inre utlänningskontroller.

Kristdemokraterna: Ökade resurser till polisen. Fler förvarsplatser. Elektronisk fotboja som alternativ. Samhällsorientering krav för medborgarskap. Medborgarskap ska kunna upphävas.

Liberalerna: Bättre samarbete mellan polisen och Migrationsverket. Prövningstillstånd ska krävas redan i migrationsdomstol. Svenska och samhällskunskap obligatoriskt för asylsökande. Obligatorisk språkförskola.

Centerpartiet: Ungdomar ska bo i (särskilda) vuxenboenden från 15 år. Begränsa tillgång till föräldraförsäkring och efterlevandeperson för nyanlända.

Sverigedemokraterna: Avslag vid vägran att samarbeta. Obligatorisk utvisning utan undantag vid vålds- och sexbrott. Skärp kraven för medborgarskap, förutom språk och samhällskunskap även klanderfri vandel. Medborgarskap ska kunna återkallas. Mer resurser till polisen, fler inre gränskontroller, fler förvarsplatser, tillåt längre förvarstider. Förvarstagande direkt efter avslag. Gräns- och idkontroller vid alla gränsövergångar. Utöka transportöransvaret. Dra in uppehållstillstånd för den som besöker hemlandet.

 

Kommentar

FARR har tidigare kommenterat socialdemokraternas utspel i våras, då en rad av de krav som nämnts ovan presenterades: EBO ska avskaffas, åtta års preskriptionstid för utvisningsbeslut, förbud mot socialhjälp för papperslösa, ankomstcenter för alla, spårbyte till arbetstillstånd avskaffas, skärpt straff för smuggling, återtagandeavtal som krav för bistånd, förlängning av den tillfälliga lagen...

Flirten med de främlingsfientliga väljarna ledde inte till några vinster i opinionsmätningarna, tvärtom. Dessutom vände sig socialdemokraternas alla sidoorganisationer mot den nygamla politiken. Men tendensen att beskriva flyktingar som en börda finns i många partier, liksom associerandet av asylsökande och papperslösa med brottslighet och terrorism. Under valrörelsen har hårdare tag mot asylsökande och papperslösa använts som vallöften.

Sverigedemokraterna spelar i en egen liga och bland de övriga partierna har Moderaterna sedan länge gått i spetsen för anpassning till en främlingsfientlig världsbild och ställer krav som öppet ifrågasätter asylrätten. Mycket talar nu för att det efter valet blir en uppgörelse över blockgränserna om att förlänga begränsningarna i den tillfälliga lagen och genomföra en rad andra skärpningar. Genomgången ovan visar ändå att det finns skillnader inom båda blocken.

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5