En god asylprocedur skapas inte genom att straffa skyddsbehövande

Det förnedrande uttrycket "asylshopping" borde inte förekomma i EU-terminologin. Det påpekar FARR i sina yttranden över EU-kommissionens förslag till nya förordningar på asylområdet. Att försöka få skydd är inte en lättsam shopping. Om EU vill uppnå en god miniminivå i alla medlemsstater så är det utmärkt och kommer att leda till att färre människor tvingas söka sig vidare. Men det går inte att skapa en god nivå baklänges genom att stänga in skyddsbehövande människor i dåliga förhållanden, anser FARR.

FARR har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning (som handlar om hur flyktingstatus och alternativ skyddsstatus ska definieras), asylprocedurförordning och ändrat direktiv om asylmottagande. Anledningen till att FARR angriper begreppet asylshopping är att det i alla tre förslagen framstår som ett överordnat mål att förhindra ”sekundära förflyttningar” och ”asylshopping”, detta utan argumentering varför fri rörlighet skulle vara dåligt just för asylsökande eller invandrare som kommit som asylsökande.

De tre förslagen innehåller vissa förbättringar när det gäller rättssäkerhet och mottagande. Men i många avseenden föreslår EU-kommissionen åtstramningar i förhållande till de direktiv om minimivillkor som antogs 2013. Bland annat skulle obligatoriska listor över säkra länder införas.

Säkra länder kan bli osäkra

Vilka länder som är ”säkra” (i någon av de tre bemärkelserna första asylland, tredjeland, ursprungsland) bör inte slås fast i dokument som tar flera år att ändra, skriver FARR. "Det är fråga om föränderlig politik, inte statiska egenskaper. Ekonomiska kriser, flyktingkriser och regeringsombildningar uppstår på några veckor, för att nu inte tala om statskupper. De länder som är utnämnda till säkra känner sannolikt ingen skyldighet att rätta sig efter EU:s bedömning i det avseendet. Turkiet är ett bra exempel."

En annan del som FARR kritiserar är att det införs formella hinder för att över huvud taget försöka att söka asyl i ett land efter eget val eller att söka asyl på nytt efter utvisning och liknande situationer. Dessa personer ställs utanför de normala rättigheterna som asylsökande genom att deras ansökningar  behandlas med påskyndad procedur eller ses som efterföljande ansökningar. "Om vissa EU-länder inte klarar att ge ett bra skydd eller asylsökande riskerar att fängslas eller misshandlas i vissa länder, så är det inte de asylsökande som ska straffas, när de försöker få skydd någon annanstans" skriver FARR.

Bindande förordningar hotar asylrätten

FARR vänder sig av flera skäl emot att asylprocedurdirektivet och skyddsgrundsdirektivet omvandlas till bindande förordningar. Det skulle bland annat leda till att Sverige tvingades definiera bort skyddsbehov som uppstått på grund av asylsökandes politiska aktivitet efter flykten - ett direkt brott mot en av asylrättens mest grundläggande principer. En annan konsekvens skulle bli att alla länder tvingades ompröva skälen till uppehållstillstånd efter en viss tid - och det skulle även bli obligatoriskt att dra in tillståndet om skyddsbehovet inte fanns kvar.

FARR påpekar att de som kommit som asylsökande bara utgör tio procent av alla tredjelandsmedborgare som får uppehållstillstånd i EU och fortsätter "Det är svårt att förstå varför just personer som invandrat på flykt ska särbehandlas genom obligatorisk indragning av uppehållstillstånd. Många av dessa torde ha upplevelser bakom sig som gör en utvisning olämplig även om de inte längre uppställer de högt ställda kraven på skyddsbehov. Förfarandet drabbar även barn."

"Du ska inte tro att du får integreras, men passa dig om du inte vill"

Samtidigt med att uppehållstillstånden bara ska vara tillfälliga föreslår EU-kommissionen att deltagande i integrationsåtgärder kan göras obligatoriska eller förses med sanktioner för dem som uteblir. Det blir mycket motstridiga signaler, enligt FARR. "Du ska inte tro att du får integreras här, men passa dig om du inte vill integreras!"

Sverige borde strida för en högre miniminivå

I en slutkommentar skriver FARR att när Sveriges riksdag antog den tillfälliga begränsningslagen och en rad andra åtgärder har det varit efter regeringens uttryckliga önskan att Sveriges asylregler ska ligga på en miniminivå. Samtidigt har regeringen varit helt överens med kritikerna om att många av åtgärderna drabbar både de asylsökande och samhället på ett olyckligt sätt. Därför menar FARR att Sverige nu rimligen bör strida för en högre miniminivå, så att dessa olyckliga konsekvenser kan undvikas istället för att permanentas.

Läs FARR:s yttrande över förslaget till skyddsgrundsförordning

Läs FARR:s yttrande över förslaget till asylprocedurförordning

Läs FARR:s yttrande över förslaget till ändrat mottagandedirektiv