rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserKurs mot EU:s framtida asylsystem

Kurs mot EU:s framtida asylsystem

DSCN5680EU:s framtida asylsystem var ämnet vid FARR:s höstkurs som hölls i Malmö 7-8 oktober. Medarrangör var föreningen inEUmanity Malmö, som specialiserat sig på information och opinionsbildning kring detta. Under lördagen informerade Nazanin Sepehri (bilden th) om EU-kommissionens olika förslag och var de nu befinner sig i förhandlingsapparaten. Andra föredrag handlade om hur EU:s gränskontroll exporteras till länder utanför Europa och om hur jurister och frivilligorganisationer försöker att försvara mänskliga rättigheter genom att använda internationella konventioner och domstolar mm. På söndagen gick diskussionen vidare i grupper om hur vi kan folkbilda och skapa opinion kring vad som håller på att hända med möjligheterna att söka asyl i EU.

Nazanin Sepehri som informerade om EU-kommissionens förslag arbetar till vardags för EU-parlamentarikern Malin Björk (V). Hon berättade om alla förslagen som nu förhandlas. Se inEUmanitys sammanfattning på svenska.

EU-kommissionens förslag från 2016 gäller omarbetning av Eurodacförordningen, (fingeravtrycksregistret), ny Dublinförordning med nya principer för fördelning av asylsökande inom EU, ny bindande skyddsgrundsförordning istället för det direktiv som finns nu, ny bindande asylprocedurförordning istället för nuvarande direktivet, och omarbetat mottagandedirektiv. Dessutom ingår en utvidgning av EU:s asylbyrå med större befogenheter och ett nytt system för laglig inresa genom mottagande av kvotflyktingar. Länkarna i detta stycke går till de ursprungliga förslagen. Klicka på fliken "Förfarande" på respektive sida för att hitta protokoll från diskussioner i rådet, andra EU-organs kommentarer och motförslag.

Se även EU-parlamentets samlingssida; en slags lagstiftningens tågtidtabell, där förhandlingarna om varje lagförslag kan följas. Denna sida innehåller alla nämnda lagförslag och flera andra.

Förhandlingarna har kommit längst när det gäller Eurodac och Dublinförordningen. Den 19 oktober antog parlamentets kommitté för rättighetsfrågor (LIBE) sitt bud om hur förordningen ska se ut. Se pressmeddelande med länk till utförligare beskrivning.

 

Omvälvning av lagstiftningen

Hela paketet skulle innebära en omvälvning av asyllagstiftningen i många länder. En grundläggande tanke är att EU ska styra bättre vilka som över huvud taget får söka asyl och hur dessa ska fördelas inom EU. Detta ska ske genom snabbprocedurer vid ankomsten så att de som kommer från "säkra länder" - enligt en gemensam lista - inte släpps in i systemet. De som släpps in ska fördelas mellan EU-länderna och inte ha möjlighet att resa vidare. Det ska inte som idag finnas möjlighet att vänta ut ett "Dublinbeslut" för att få söka asyl i det land man föredrar. De som befinner sig i "fel" land förlorar sina rättigheter som asylsökande.

Reglerna om skyddsgrunder, dvs vem som har rätt till asyl, och asylprocedur, ska enligt förslagen finnas i bindande förordningar. I förslaget till skyddsgrundsförordning står bland annat att alla uppehållstillstånd av skyddsskäl ska vara tidsbegränsade och att skäl som uppstår i mottagarlandet inte ska ge asyl. Landinformation ska hämtas från EU:s förstärkta asylbyrå, som också får rätt att intervenera för att ta hand om asylproceduren i länder som inte klarar av det. Att asylsökande inte ska få flytta sig inom EU är ett övergripande mål som beskrivs i flera av förslagen med uttrycket att "förhindra asylshopping".

Det finns delar i förslagen som kan stärka asylsökandes rättigheter. Men FARR har liksom många andra NGOs protesterat mot helhetssynen.

"Att försöka få skydd är inte en lättsam shopping. Om EU vill uppnå en god miniminivå i alla medlemsstater så är det utmärkt och kommer att leda till att färre människor tvingas söka sig vidare. Men det går inte att skapa en god nivå baklänges genom att stänga in skyddsbehövande människor i dåliga förhållanden", skrev FARR i en inledning till sina yttranden till regeringen om tre av förslagen.

 

Gränskontrollen flyttas utanför EU

Amandine Bach, som är politisk rådgivare för partigruppen GUE/NGL i parlamentet, berättade för kursdeltagarna om hur EU:s gränskontroll externaliseras. Denna process räknas inte in i asylpaketet och passerar vid sidan av förhandlingarna i EU-parlamentet, dvs utanför EU:s demokratiska procedur. Externaliseringen sker genom partnerskap med andra länder som förmås ta på sig att hindra flyktingar från att ta sig vidare till Europa. EU-kommissionens förhoppning är att detta ska kopplas till det nya systemet för lagliga inresor genom att dessa bara ska vara möjliga från länder som samarbetar kring att förhindra människor att fly på andra vägar. Se EU-kommissionens senaste rapport om partnerskap samt kommentar från ECRE. Avtalet med Turkiet och de uppgörelser som nu sker mellan Libyen och Italien kan ses som exempel på vad som komma skall - lovande exempel enligt EU-kommissionen. Enligt många andra iakttagare är exemplen snarare avskräckande, eftersom flyktingarna fastnar i länder där de inte får tillgång till sina rättigheter och i värsta fall fängslas.

Julia Zelvenska från ELENA-nätverket berättade slutligen om hur jurister och frivilligorganisationer försöker försvara flyktingars rättigheter genom de internationella mr-konventioner som finns, internationella domstolar och lobby-arbete. Julia Zelvenska arbetar för juristnätverket ELENA (The European Legal Network on Asylum) som är kopplat till ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Diskussionen om juridik och lobbyism fortsatte på söndagen med en panel, följd av diskussion i grupper som var för sig diskuterade folkbildning, opinonsbildning och juridiskt agerande. I Sverige är ett huvudproblem att EU:s planer är så lite kända över huvud taget. Många av förslagen som kom upp rörde därför hur organisationer och aktivister kan nå ut med information - från informationsdatabas för lärare till roliga kortfilmer.

För FARR:s del kommer en viktig uppgift att vara att lägga ut information och hjälpa till med upplysning, och fortsätta samarbetet både med inEUmanity och med andra i ELENA- och ECRE-nätverken. Diskussionen om EU-förslagen kommer i Sverige att flätas samman med utvärderingen av den tillfälliga lagen, eftersom den nya skyddsgrundsförordningen inte tillåter permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande.

 

Vänstra bilden nedan: Intresset för kursen var stort men anmälningarna stängdes vid 100 personer.
Högra bilden nedan: Julia Zelvenska, t.v. inledde söndagens panelsamtal med att påpeka hur många gräsrotsrörelser som finns i olika länder och att vi behöver samarbete. Övriga på bilden är Nazanin Sepehri, Michael Williams, FARR:s vice ordförande och moderatorn Maja Sager, Malmö högskola. 

DSCN5678DSCN5695

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5