Sveket mot de ensamkommande

SveketBarnrättsbyrån konstaterar en extrem utsatthet hos unga ensamkommande efter de senaste årens nedmontering av lagar och skyddssystem.

I den nyligen utkomna rapporten Sveket kartlägger Barnrättsbyrån det paradigmskifte som skett inom den svenska välfärden sedan 2015. Parallellt med att Sverige stiftat en av Europas hårdaste asyllagar har välfärdssystemet urholkats och ansvaret förskjutits till ideella organisationer, med resultatet att en hel grupp – ensamkommande barn och unga – försatts i enorm utsatthet.

Mer konkret handlar det om den tillfälliga lagen, åldersuppskrivningarna, den förändrade vårdkedjan för ensamkommande barn och den LMA-lagstiftning som innebär att personer över 18 år med avslagsbeslut inte längre får ersättning eller boende från Migrationsverket.

 

Barnperspektiv saknas

Intervjuer med tjänstemän på socialtjänsten, Migrationsverket och gränspolisen, jurister från Rådgivningsbyrån och representanter för Stadsmissionen varvas med berättelser från ensamkommande själva. Bilden av en akut skyddslöshet, orsakad av rättsosäkra, utdragna asylprövningar och åldersuppskrivningar i kombination med ett nedmonterat samhälleligt stöd och ett hårdnat politiskt klimat, är entydig.

Rådgivningsbyrån poängterar att den tillfälliga lagen helt saknar barnperspektiv, vilket får konsekvenser i alla led och orsakar en situation som är närmast barnfientlig. Man påtalar också det paradoxala i att vilja göra barnkonventionen till svensk lag samtidigt som man helt uteslutit barnperspektivet vad gäller asyllagstiftningen, på ett sätt som försätter ensamkommande unga i enorm utsatthet.

 

Avslagskultur och försvårade omständigheter utan LMA

Polis och socialtjänst vittnar om ett ökat missbruk bland unga, inte bara hos de som fått ett sista avslag eller skrivits upp i ålder, utan också hos dem vars asylprocess inneburit många år av oviss väntan. Den knivskarpa 18-årsgränsen kritiseras, dels utifrån att åldersuppskrivningarna i sig är rättsosäkra, dels för att gränsen mellan barndom och vuxenhet i verkligheten inte är så tvär ­– många behöver fortsatt stöd även efter att de blivit myndiga.

Både Rådgivningsbyrån och den tjänsteman på Migrationsverket som intervjuas varnar för att en ”avslagskultur” vuxit fram hos Migrationsverket de senaste åren, till följd av att tonen förändrats kring asylpolitiska frågor. Samtidigt är de intervjuade överens om att förändringarna i LMA-lagstiftningen inte påverkat motivationen hos personer med avslag att återvända, istället försvårar den situationen ytterligare för personer som är kvar i landet utan uppehållstillstånd.

 

Politiker – gör så här

Sveket vänder sig till politiker och andra med inflytande och ansvar för att förändra situationen. Rapporten avslutas med fyra konkreta förslag på åtgärder för ensamkommande barn och ungdomar: att alla barn och unga upp till 21 år som vistas i Sverige ska ha samma rätt till stöd och hjälp; att insatser såsom boendeplacering och skolgång inte ska avslutas för personer över 18 med utvisningsbeslut; att alla samhällssystem som rör barn som vistas i Sverige ska barnanpassas; och att de ensamkommande som drabbats av den åtstramade migrationspolitiken med långa väntetider och rättsosäkra prövningar ska beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Om rapporten: Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga, 0–21 år, som på olika sätt behöver hjälp med sina rättigheter. Utöver arbetet med enskilda barn bedriver Barnrättsbyrån påverkansarbete för att förbättra barns livsvillkor.

Ladda ner rapporten från Barnrättsbyrån här