Regeringens krav på Migrationsverket

I Dagens Nyheter den 27 januari uppmärksammades  att Migrationsverket fått regeringens uppdrag att redovisa hur asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas behandlas.

Varje år ställer regeringen regleringsbrev till olika myndigheter. Regeringen har inte rätt att direkt styra en fristående myndighet, men genom att i regleringsbrevet ställa krav på redovisningar av verksamheten och vilka åtgärder en myndighet vidtagit, så kan politikerna ändå peka ut vilka områden som regeringen misstänker är eftersatta och bör få mer resurser.

I årets regleringsbrev för Migrationsverket lyfts förutom rättssäkerheten i utredningarna bland annat hur effektivt Dublinöverföringar verkställs, hur medicinska åldersbedömningar görs, hur barn ska fås att återvända till hemlandet, och vad Migrationsverket gör för att utvisade personers identitet ska vara utredd innan ärendena lämnas över till polis.
I Dagens Nyheter den 27 januari uppmärksammades  att Migrationsverket fått regeringens uppdrag att redovisa hur asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas behandlas.

Varje år ställer regeringen regleringsbrev till olika myndigheter. Regeringen har inte rätt att direkt styra en fristående myndighet, men genom att i regleringsbrevet ställa krav på redovisningar av verksamheten och vilka åtgärder en myndighet vidtagit, så kan politikerna ändå peka ut vilka områden som regeringen misstänker är eftersatta och bör få mer resurser.

I årets regleringsbrev för Migrationsverket lyfts förutom rättssäkerheten i utredningarna bland annat hur effektivt Dublinöverföringar verkställs, hur medicinska åldersbedömningar görs, hur barn ska fås att återvända till hemlandet, och vad Migrationsverket gör för att utvisade personers identitet ska vara utredd innan ärendena lämnas över till polis.
Utdrag ur regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Migrationsverket:

(...)

Myndigheten ska särskilt redovisa :

(...)

omfattning och effektivitet rörande avvisningar med omedelbar verkställighet och överföringar enligt Dublinförordningen,

tiden från beslut om uppehållstillstånd till placering i kommun fördelat på antal personer i anläggningsboende respektive eget boende,

hur verksamheten anpassats för att optimera olika gruppers skilda behov för en framtida integrering i samhället, exempelvis genom olika former av organiserad sysselsättning,

resultat och användning av de särskilda medel på anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade som tilldelats för återvändandeverksamheten,

hur de 40 miljoner kronor som tilldelats på anslaget 1:1 Migrationsverket för att förstärka Migrationsverkets arbete med självmant återvändande, har använts och på vilket sätt medlen direkt påverkat antalet personer som återvänt självmant, samt
hur ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar bidragit till att öka antalet personer som återvänder självmant. Av rapporteringen ska särskilt framgå i hur många fall stödet bedömts ha haft en betydelse för återvändandet samt hur återetableringsstödet kan utvecklas för att öka återvändandet.

(...)

Migrationsverket ska utveckla och redovisa metoder och verktyg för systematisk uppföljning av rättslig kvalitet i både avslags- och bifallsbeslut. Vidare ska Migrationsverket redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa en likformig tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. I redovisningen av uppdraget ska det framgå vilka metoder och verktyg myndigheten använder för att säkerställa rättslig kvalitet samt hur myndigheten arbetar för att säkerställa likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 juni 2013.

(...)

Migrationsverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att barn med lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning i ökad utsträckning ska kunna återvända till hemlandet. I redovisningen ska även framgå hur många barn med lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning som beviljats uppehållstillstånd på grund av att mottagande i hemlandet saknas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 juni 2013.
Frågan om en asylsökande under 18 år är av stor betydelse när det gäller sökandes boende och omvårdnad under ansökningstiden. För att få ett bättre underlag vid åldersbedömningar bör medicinska ålderbedömningar enligt Socialstyrelsens rekommendationer erbjudas när inte klarhet i åldersfrågan kan nås på annat sätt. Migrationsverket ska rapportera statistik för 2013 beträffande:


•    hur många medicinska åldersbedömningar som gjorts,
•    i hur många ärenden åldern justerats efter en medicinsk åldersbedömning, samt
•    i hur många ärenden åldern justerats utan att en medicinsk åldersbedömning har genomförts.


Delredovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 3 juni och 1 oktober 2013.

(...)

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2012, påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.

Migrationsverket ska redovisa en sammanvägd bild av vilka insatser som vidtagits för att säkerställa att de identitetsuppgifter som är nödvändiga för att verkställa ett avlägsnandebeslut finns tillgängliga innan ett ärende överlämnas till polisen. Av redovisningen ska framgå varför nödvändiga uppgifter, i förekommande fall, inte har kunnat säkerställas. En delredovisning omfattande perioden januari t.o.m. augusti ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2013.

(...)

Läs eller hämta hela regleringsbrevet