Frågan om internflykt ska alltid prövas

Nya beslut från Migrationsöverdomstolen:

 

Domstolen måste pröva om det finns internflyktsalternativ: En man från Afghanistan som i flygblad blivit utpekad av talibanerna blev inte trodd av Migrationsverket. Migrationsdomstolen däremot bedömde efter muntlig förhandling att mannen var trovärdig och inte kunde få skydd i hemlandet. Migrationsverket överklagade för att domstolen inte prövat om mannen kunde få skydd i någon annan del av landet. Det har ibland förekommit att en domstol uttryckligen låtit bli att pröva internflykt för att Migrationsverket - som har bevisbördan i just den frågan - inte tagit upp saken. I det här fallet hade domstolen inte alls nämnt internflykt. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att frågan om internflykt är en integrerad del av skyddsprövningen. Om saken inte är utredd åligger det domstolen att se till att det blir gjort. Ärendet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 

Tolvmånadersgränsen för verkställighetsförvar ska räknas från slutligt avslag: En man greps i november 2011 när han befann sig illegalt i Sverige och togs i förvar för fastställande av identitet. Han sökte asyl men hölls kvar i förvar, enligt paragraferna om att det är "sannolikt" att utlänningen kommer att utvisas plus "anledning att anta" att han skulle hålla sig undan verkställighet. Efter tre månader hade han ett slutligt utvisningsbeslut. Efter ytterligare några veckor, i mars 2012, fick han ett nytt beslut om förvarstagande för att genomföra verkställigheten. Mannen blev kvar i förvar med upprepade förlängningar. När det gått ett år sedan det första förvarsbeslutet som inte gällde identitet, överklagade han med hänvisning till tolvmånadersgränsen för verkställighetsförvar som Sverige infört efter EU-direktivet om återsändande. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att tiden som asylsökande inte ska ses som verkställighetsförvar i EU-direktivets bemärkelse. Men maxtiden tolv månader ska i sådana fall räknas från när utvisningsbeslutet vann laga kraft, oavsett hur länge det därefter dröjt att lämna över till polis och fatta nytt beslut om förvar. (Källor InfoTorg Juridik samt kammarrätten i Stockholm)

Läs mer: Asylnytt - aktuell praxis