Utredning om Barnkonventionen i svensk lag

Information från Socialdepartementet 28 mars 2013:

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Utredaren ska också göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt.

-Jag är jätteglad att vi har fått Anita Wickström som utredare. Hon är en domstolsjurist med stor erfarenhet av familjerätt. Anita Wickström var även sakkunnig i Barnkommittén som under åren 1996-1997 såg över frågan om införlivande av barnkonventionen i svensk rätt. Det är en värdefull erfarenhet att ha med sig i utredningsarbetet, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015.

Hämta utredningsdirektiven
Läs mer om tidigare utredningar mm