rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserMalmö: Papperslösa kan få socialt stöd

Malmö: Papperslösa kan få socialt stöd

Kommunfullmäktige i Malmö beslutade i slutet av november med knapp majoritet om nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Då slogs också fast att papperslösa ska behandlas på samma sätt som andra vistas i kommunen, så länge de bor kvar och inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Detta innebär bland annat - med tillämpning av principen om barnets bästa - att barn ska kunna beviljas fullt försörjningsstöd.


Här följer utdrag ur de stycken i det antagna förslaget som berör papperslösa:

"Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I denna grupp ingår personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller
 återkallats och personer som aldrig har sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EU-medborgare och deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt.

Papperslösa och socialtjänstlagen

Papperslösa saknar legal bosättning i Sverige. Socialtjänstens ansvar är därför begränsat till stöd och hjälp i akuta situationer (nöd) när personen vistas i kommunen (2 a kap 2§ SoL). Vilket stöd och hjälp som är att anse som akut ska på samma sätt som för andra personer som omfattas av bestämmelsen bedömas efter en individuell prövning. Det finns inga särskilda bestämmelser som gäller specifikt för papperslösa utan de ska behandlas på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och söker stöd från socialtjänsten. Kommunens ansvar kvarstår så länge personen visats i kommunen och inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt.

Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd vid akuta situationer ska kostnader för läkemedel som bedömts ej kunna anstå och som förskrivits med stöd av lagen om hälso- och sjukvård till utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd3, och regleras genom förordning4, bedömas avse akuta behov. Kostnaden är genom förordning begränsad till 50 kr per läkemedel.

Principen om barnets bästa

Principen om barnets bästa kommer till uttryck i Barnkonventionen och i socialtjänstlagen. Principen kan inte användas för att frångå gällande lag men när det finns utrymme för olika tolkningar eller bedömningar kan principen användas för att välja den för barnet mest fördelaktiga lösningen. Vid bedömningen av barns behov av stöd och hjälp, kan principen användas på så sätt att barnen i alla avseenden behandlas som om de vore bosatta i Malmö stad. Detta betyder försörjningsstöd enligt full norm och rätt till bistånd för sin livsföring i övrigt på samma villkor som barn bosatta i kommunen. För att barn som vistas i vår kommun ska ges skäliga levnadsvillkor rekommenderas att principen används på detta sätt. Om det är en barnfamilj som söker sig till socialtjänsten innebär det att barnen i familjen ges full norm men inte de vuxna samt att hela familjen bör beviljas bistånd avseende en bostad som ger barnen en skälig levnadsnivå."

Läs underlaget till kommunfullmäktiges beslut

(Förslaget till riktlinjer följer en bit ned, efter reservationer och yttranden)

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5