Lagändringar på gång

Tre skrivelser om lagändringar på migrationsområdet ligger just nu ute på remiss, det vill säga att myndigheter och organisationer får säga sin mening innan förslaget läggs fast. Ett av förslagen ska göra det tydligare att en förälder som har barn i Sverige kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet. De andra två förslagen gäller ändringar som måste göras i svensk lag på grund av EU-direktiv, nämligen skyddsgrundsdirektivet och Dublinförordningen. 

Den reviderade Dublinförordningen är redan i kraft och Migrationsverket har publicerat en rad rättsliga ställningstaganden om hur den ska tillämpas.

Tre andra förslag som rör rättigheter för EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i EU ligger hos lagrådet och kommer snart att behandlas av riksdagen.


Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Förslaget om uppehållstillstånd för föräldrar med barn i Sverige går ut på att införa en paragraf om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn. Idag finns ingen sådan paragraf i Utlänningslagen. Tanken har varit att det är barnet som ska flytta till föräldern, inte tvärtom. Men det uppstår många situationer då ett barn har rätt att bo i Sverige, till exempel då barnet har skyddsbehov eller är medborgare i Sverige. Den nya paragrafen för dessa situationer ska kompletteras med möjlighet till DNA-test för att visa släktskapet i sådana ärenden.

I ärenden där föräldern redan befinner sig i Sverige och har utvisningsbeslut ska enligt förslaget utvisningsbeslutet kunna hävas av hänsyn till barnet, så att föräldern inte behöver söka uppehållstillstånd från hemlandet. Denna regel finns redan idag, men gäller formellt bara föräldrar som ansöker om anknytning till den andra föräldern, eftersom det inte finns någon särskild paragraf för anknytning till barn.

Den nuvarande regeln har visat sig svår att tillämpa, även om det finns en anknytning till make/maka. Föräldern som ansöker om uppehållstillstånd måste ha giltigt pass, hen får inte ha vistats illegalt (åtminstone inte länge) och hen måste kunna bevisa att separationen blir långvarig och att barnet kommer att ta skada. Lagförslaget som nu är på remiss innehåller inga uttryckliga lagändringar som skulle göra tillämpningen generösare. Däremot finns det formuleringar i lagförslaget om barnperspektiv och barnets bästa, om vikten av att inte avbryta en påbörjad integration i Sverige och om att inte ägna resurser åt att utvisa någon i onödan. Dessa skrivningar kommer att ingå i "lagens förarbeten" och kan möjligen användas för en generösare tillämpning.

I detta lagförslag finns också ändringar när det gäller främlingspass. Bestämmelserna om när Migrationsverket kan utfärda främlingspass flyttas från Utlänningsförordningen till Utlänningslagen och kompletteras med möjligheten att överklaga beslut om främlingspass till domstol. Detta är ett framsteg. Det är vanligt att uppehållstillstånd (sökt från utlandet) som en person borde ha rätt till på grund av anknytning ändå nekas på grund av att den sökande inte har ett giltigt pass i beslutsögonblicket. Även om en person beviljas uppehållstillstånd efter överklagande har resan ändå kunnat hindras för att beslutet om främlingspass inte kan överklagas. Det återstår att se hur pass stor betydelse ändringen får, eftersom tågordningen att passfrågan ska prövas först kvarstår.

Remisstiden för detta lagförslag går ut den 3 februari.

Läs mer om förslaget och hämta departementsskrivelsen


Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

Förslaget om ändringar i lagen på grund av EU:s skyddsgrundsdirektiv innehåller några positiva garantier i förhållande till den nuvarande lagen. Det ska till exempel förtydligas att det bara är staten eller organisationer som kontrollerar en stor del av territoriet som ska kunna anses ge skydd åt en person som annars skulle riskera förföljelse.

Remisstiden för detta lagförslag går ut redan den 20 januari.

Läs mer om förslaget och hämta departementsskrivelsen

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande

Dublinförordningen är den förordning som styr vilket EU-land som ska pröva en asylansökan. Många asylsökande i Sverige får "Dublinbeslut" som innebär att de ska skickas till exempel till Italien, Ungern, Bulgarien eller något annat land som släppt in dem i EU. Den reviderade Dublinförordningen, "Dublin III", började gälla 1 januari och regeringen är sent ute med dessa uppföljningsändringar. Förslaget går ändå ut på remiss till myndigheter och organisationer. En EU-förordning (till skillnad från ett direktiv) gäller dock direkt som svensk lag. Dublin III tillämpas alltså redan av Migrationsverket och domstolarna.

Den enda materiella lagändringen som föreslås gäller paragrafen om att en asylsansökan kan avvisas om den sökande redan fått flyktingstatus i ett annat EU-land. Denna regel utvidgas så att den gäller även personer som fått någon annan skyddsstatus i ett annat EU-land. Detta är i linje med att Dublin III, till skillnad från föregångaren, omfattar alla slags ansökningar om skydd.

Remisstiden för denna "remiss av utkast till lagrådsremiss" går ut den 7 februari.

Förslaget ligger när detta skrivs inte på nätet. Däremot har Migrationsverket publicerat flera rättsliga ställningstaganden om hur den nya Dublinförordningen ska tolkas. FARR kommer att återkomma till dessa.

Hämta de rättsliga ställningstagandena:
angående överklagandeproceduren i Dublinförordningen. RCI 03/2014

angående vilka skyldigheter som följer av utlänningslagen(2005:716) att avvisa en ansökan om asyl för en person som beviljas skyddsstatus i ett annat EU-land. RCI 04/2014

angående förvar i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas. RCI 05/2014

angående när en överföring till annan medlemsstat inte kan ske i enlighet med Dublinförordningen samt tillämpningen av den s.k. diskretionära klausulen i artikel 17.1 i Dublinförordningen. RCI 06/2014

angående den s.k. suveränitetsklausulen (artikel 3.2) i Dublinförordningen. RCI 07/2013

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning ger utlänningar som haft uppehållstillstånd i något EU-land i minst fem år rätt att resa fritt inom EU och bosätta sig i ett annat EU-land. De är alltså inte begränsade till tre månaders besök som andra tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd. Bristen med detta direktiv har varit att flyktingar och skyddsbehövande inte omfattas. Nu har direktivet omarbetats på den punkten, så att även asylsökande som fått uppehållstillstånd får samma rättigheter, räknat från fem år efter asylansökan. Lagförslaget innehåller även regler för situationen att någon ändå utvisas från ett EU-land tillbaka till det EU-land som beviljade uppehållstillståndet.

Läs mer och hämta lagrådsremissen

Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Lagförslaget innehåller främst omflyttningar och språkliga justeringar i Utlänningsförordningen och Utlänningslagen, för att göra reglerna tydligare.

Läs mer och hämta lagrådsremissen

Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande

Detta förslag innehåller mer av materiella ändringar. Bland annat införs att förmånerna enligt EU:s rörlighetsdirektiv inte bara ska gälla medborgare i andra EU-länder som bor i Sverige utan också svenska medborgare som bott i annat EU-land och flyttat tillbaka. (Detta har betydelse bland annat för familjemedlemmar från tredje land.)

Andra förslag är att det särskilda registreringsförfarandet för EES-medborgare ska tas bort och att Migrationsverkets beslut som rör uppehållsrätt ska vara skriftligt och kunna överklagas.
Regeringen ska kunna meddela föreskrifter om undantag från de krav för permanent uppehållsrätt som gäller för familjemedlemmar som inte är EES-medborgare.

En uttrycklig bestämmelse om att neka uppehållsrätt vid skenäktenskap införs.

Läs mer och hämta lagrådsremissen