Norge bryter mot internationell rätt

Norge fängslar asylsökande i strid med sina internationella förpliktelser. Det avslöjas i en ny rapport från Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS. Enligt FN:s flyktingkonvention får flyktingar inte fängslas för att de rest in illegalt. Kunskapen om detta är dålig hos norska myndigheter, menar NOAS. Rapporten innehåller en genomgång av folkrättens regler och en analys av hur Norge följer reglerna.

NOAS' rapport "Detention of Asylum Seekers – Analysis of Norway’s international obligations, domestic law and practice" som presenterades den 20 februari visar att Norge bryter mot flyktingkonventionen genom att fängsla aslysökande för illegal inresa.

I ett pressmeddelande påpekar NOAS att en flyktsituation ofta gör det nödvändigt för en asylsökande att resa med hjälp av smugglare, antingen utan dokument eller med falskt pass. Enligt flyktingkonventionen får därför inte asylsökande straffas för att de rest in i landet irreguljärt, om vissa villkor är uppfyllda.

I dag straffas ofta asylsökande i Norge med böter eller fängelse för olovlig inresa, i strid med Flyktingkonventionens artikel 31 (1). Det finns enligt NOAS två huvudsakliga skäl till dagens praxis. För det första känner inte norska myndigheter till Flyktingkonventionens bestämmelse tillräckligt hög grad. För det andra är gällande riktlinjer och vägledande beslut inte i överensstämmelse med bindande folkrättsliga regler för hur konventioner ska tolkas. Därmed tas asylsökandes rättssäkerhet inte till vara.

Rapporten ger en kritisk genomgång av kriterierna för förvarstagande i Norge. Ett låst förvar innebär frihetsberövande, som är strängt reglerat i de mr-konventioner som Norge är bundet av. Rätten till frihet är en mänsklig rättighet. Ingrepp i den rättigheten, som arrestering eller frihetsberövande, får bara ske om vissa villkor är uppfyllda, påpekar NOAS. Om en institution kallas för låst mottagning, resurscenter eller fängelse har ingen betydelse för om arresteringen eller frihetsberövandet är lagligt.

Enligt artikel 5 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och artikel 9 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter får frihetsberövande bara förekomma om det är nödvändigt, proportionellt och rimligt. Det ska också avvägas i varje enskilt fall om mindre ingripande åtgärder än frihetsberövande skulle vara tillräckligt.

Dessa principer följer av förpliktelser om mänskliga rättigheter som är inskrivna i norsk lag, och varje förvarstagande måste värderas individuellt mot bakgrund av reglerna. Om reglerna inte följs, innebär det alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot norsk lag, säger NOAS i pressmeddelandet.

Rapportens slutsatser ska ses mot bakgrund av norska politikers uttalanden om att förvarstagande behöver ökas. NOAS frågar: Hur ska norska myndigheter kunna tillämpa förvarstagande i högre utsträckning och samtidigt hålla fast vid att domstolarna ska göra en individuell prövning av underlaget för varje frihetsberövande?

Norge vill med rapporten bidra till en mer faktabaserad debatt om förvarstagande av asylsökande.


Rapportens första del är en juridisk analys av Norges internationella förpliktelser enligt folkrätten. Rapportens andra del undersöker i vilken grad norsk lag och praxis överensstämmer med dessa regler idag.

Rapporten är utarbetad av statsvetaren Marek Linja och juristen André Møkkelgjerd. Rapportens viktigaste resultat summeras i tolv slutsatser med NOAS' rekommendationer till norska myndigheter.


Läs pressmeddelande på norska

Läs rapporten på engelska här (pdf)

Läs rapportens slutsatser och rekommendationer på norska (pdf)