FARR välkomnar regeringsförslag - men nu behövs moratorium

FARR välkomnar regeringens förslag att en del av de ensamkommande barn och ungdomar som hamnat i kläm genom en utdragen asylprocess ska få en ny chans till uppehållstillstånd. Vi vill framhålla att detta inte hade skett om inte de drabbade ungdomarna själva och så många vuxna omkring dem hade protesterat mot hur de behandlats. Till slut har så många reagerat och så många politiker tagit ställning för en förändring i human riktning att regeringen måste agera.

Vi är medvetna om att förslaget som det ser ut nu inte omfattar alla som drabbats och inte innebär någon långsiktig förbättring av systemet. Men det inger ändå en stark förhoppning att regeringsföreträdare bedömer att en stor andel av de ensamkommande som fått utvisningsbeslut det senaste året kommer att få uppehållstillstånd.

Även om vi välkomnar förslaget anser vi att det är olyckligt att det lägger ännu en regel till en redan mycket svårbegriplig lag. Ungdomarna kommer att få tillbringa ytterligare en lång tid i otrygghet tills lagen är färdigformulerad och de som ansöker hunnit få besked.

Vi saknar en viktig pusselbit i förslaget - moratoriet. Alla som sökte asyl senast 24 november 2015 kommer att ha hunnit få beslut när lagändringen träder i kraft. Om dessa inte har möjlighet att vänta i Sverige skulle lagen bli helt verkningslös. Därför förutsätter vi att regeringen snarast förordnar om att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna.

Det behövs också ett klargörande från regeringen om att kommunerna behåller ansvaret för de berörda ungdomarna och att de annars beviljas boende och dagbidrag enligt Lagen om mottagande av asylsökande (LMA-lagen) under väntetiden, trots att de fått utvisningsbeslut. Enligt LMA-lagen ska bistånd beviljas om det är "uppenbart oskäligt" att det dras in. Vi anser att det skulle vara uppenbart oskäligt att hänvisa ungdomarna till gatan samtidigt som regeringen har deklarerat att de bör få stanna om de går i gymnasiet. Av samma skäl måste ungdomarna självfallet tillåtas just att gå i gymnasiet, inklusive att övergå från introduktionsprogram till nationellt program eller yrkesprogram.

+ FARR anser fortfarande att tvångsutvisningarna till Afghanistan borde stoppas och att ungdomar från Afghanistan bör få uppehållstillstånd av asylskäl, oavsett om de kommit in på gymnasiet. Vi anser fortfarande att många problem inom asylproceduren behöver åtgärdas, däribland hur internflyktsalternativet används för sårbara grupper som ungdomar, hur åldersbedömningar utförs och vad som bedöms som "ett ordnat mottagande" för barn.

+ Regeringen har idag meddelat sin uppfattning att den tillfälliga asyllagen ska gälla oförändrad i tre år. FARR anser att konsekvenserna av den tillfälliga lagen behöver utredas innan riksdagen fattar beslut om detta. Med konsekvenser menar vi inte bara antalet asylsökande utan konsekvenserna för splittrade familjer och för de mest utsatta som tidigare kunde få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter.

+ Regeringen kommer även att föreslå att rätten till eget boende för asylsökande (EBO) villkoras så att boendet är värdigt. FARR anser att samma krav ska ställas även på anläggningsboende (ABO). Dessutom bör lagen utformas så att integration i form av skolgång, utbildning eller arbete inte äventyras genom omplacering inom ABO. Detta är nödvändigt inte minst för att ungdomarna ska garanteras att få slutföra sina gymnasiestudier under ordnade former.

Med det sagt konstaterar vi att ett steg framåt har tagits i striden för barnens och ungdomarnas mänskliga rättigheter. Vi tackar alla som bidragit till detta. Vi kommer att finnas med när striden fortsätter!

Sanna Vestin, ordförande i FARR
Stockholm 17-11-27


Följande grupp ska enligt regeringens förslag kunna få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier:

De som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

(Det som gör att fler omfattas än med nuvarande gymnasieregler är att även de ungdomar som hunnit fylla 18 före beslut i asylärendet eller skrivits upp i ålder kan ansöka. Det krävs inte något tidsbegränsat tillstånd av annat skäl för att omfattas. Hur ett utvisningsbeslut är formulerat tycks inte heller vägas in.)

Läs mer om de övriga förslagen och se regeringens presskonferens

Läs om hur det gick till att så många ensamkommande barn har fått utvisningsbeslut i FARR:s rapport om åldersbedömningar.