rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenGymnasiereglerna för ensamkommande måste godkännas!

Gymnasiereglerna för ensamkommande måste godkännas!

Regeringen har nu presenterat ett färdigt förslag till riksdagen om nya regler för uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Osäkerheten om vad det innebär är stor. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR förklarar på sin hemsida vad reglerna skulle innebära, varför det är viktigt att de går igenom i riksdagen och vilka konsekvenserna annars blir. Det handlar om 8-9.000 ungdomar som riskerar att bli papperslösa eller utvisas till krigsförhållanden istället för att fortsätta integrationen i Sverige. En EU-dom som kom nyligen har blivit ett nytt argument för förslaget.

Det viktigaste förslaget i propositionen är att en del av de ungdomar på flykt som kommit hit som barn men fått avslag efter lång väntetid när de fyllt 18, ska få en möjlighet till uppehållstillstånd om de vill studera på gymnasienivå. Även yrkesutbildningar ska ge samma möjlighet.

Den stora mängden av de ungdomar som berörs av lagsförslaget har beslut om utvisning till Afghanistan. Sveriges asyllagstiftning och Migrationsverkets sätt att bedöma risker har inte lyckats fånga upp den typ av skäl som dessa ungdomar har. De flesta försvinner som papperslösa i Sverige eller andra EU-länder hellre än att resa till det utpekade hemlandet. De som grips och verkställs med tvång gör allt för att lämna landet på nytt. För att verkställa utvisningarna till Afghanistan skulle behövas insatser på militär nivå.

Problemen har att göra med otidsenliga kriterier i asylbedömningarna. Sveriges bedömning hamnar fel på flera punkter: Återvändande till krig med risk för rekrytering och andra övergrepp för 18-åringar utan nätverk betraktas som problemfritt, liksom över huvud taget "återvändande" av personer som inte växt upp i landet. Internflyktsalternativ används till områden där våldet drabbar urskillningslöst. Dessutom har många pekat på orimligheter och felhantering i åldersbedömningar och handläggning.

Lagförslaget tar främst sikte på att ensamkommande fått vänta så länge på besked att de hunnit bli vuxna. Genom att myndigheterna gör så stor skillnad mellan den som är minderårig och den som fyllt 18 har det fått svåra konsekvenser. Förutom den ändrade bedömning som följer med myndighetsåldern så har många hunnit anpassa sig i Sverige och fjärmat sig från kulturen i hemländerna. De kan ha lämnat föräldrarnas religion, brutit mot sociala normer och framstå som oönskade främlingar i "hemlandet". En del ungdomar har i sista stund före tvångsutvisning beviljats en ny prövning på grund av att det kommit upp skäl av detta slag - även FN:s mr-kommitté har stoppat flera utvisningar.

För att åtgärda allt detta krävs mer än att stoppa utvisningen av en viss grupp, påpekar FARR.

"Men just nu handlar saken i riksdagen om denna grupp. Varken amnesti, en ny utlänningslag eller genomlysning av Migrationsverkets arbetssätt ligger på riksdagens bord. Det riksdagen just nu kan göra för att hindra en humanitär katastrof är att rösta igenom lagförslaget, med dess brister. Det skulle ge oss ett tillskott av studerande och arbetande ungdomar som behövs i Sverige. Alternativet är ytterligare 8-9.000 ofrivilligt papperslösa ungdomar på våra gator - och ett antal våldskantade utvisningar som signal till de övriga att hålla sig undan."

Lagförslaget har brister. Förutom omotiverade datumgränser, svårbegripliga regler och praktiska problem att ordna de nya yrkesprogrammen och boende, så har själva idén att väga in lång handläggningstid kritiserats. Men på den punkten har EU-domstolen nyligen avkunnat en dom som ger regeringen rätt. EU-domstolen slog fast att en person som var ensamkommande vid ansökan men hade hunnit fylla 18 då hon fick beslut om flyktingstatus ändå skulle få rätt till familjeåterförening. Domen motiveras med att flyktingskap är något man har redan när man ansöker, och som staten erkänner. Men EU-domstolen anser också att det sökande barnet inte skulle drabbas av myndigheternas handläggningstider som hon inte rådde över. Även detta är ett argument för att anta lagförslaget.

Läs hela artikeln med förklaringar av lagförslaget på FARR:s hemsida

Kontakt: Advokat Emma Persson, ordförande i FARR: 0705-088518

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5