rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenManifestation för familjeåterförening

Manifestation för familjeåterförening

eritreaner mynttorgetBild från manifestationen. Foto Sanna Vestin.

FARR har genom sitt arbetsutskott ställt sig bakom nedanstående pressmeddelande. Se även FARR:s rapport om familjesplittring och striden för återförening.

En manifestation ägde rum tisdag den 28 maj vid Sergels torg kl 12 och Mynttorget kl 14 av hundratals personer som har nekats familjeåterförening med sina redan etablerade familjer på grund av de orimliga försörjningskrav som infördes med den tillfälliga utlänningslagen. Denna lag förlängs inom kort i ytterligare två år med fortsatta stränga försörjningskrav om inte Socialförsäkringsutskottet lämnar ett annat besked till riksdagen inför den stundande omröstningen.

Förlängningen av lagen innehåller en ny och välkommen bestämmelse om att även alternativt skyddsbehövande och ej enbart konventionsflyktingar tillåts ta hit medlemmar i sin kärnfamilj utan krav på försörjning om ansökan inlämnas inom tre månader från att uppehållstillstånd beviljas. Trots detta kommer många konventionsflyktingar som missade att ansöka inom tre månader (ofta på grund av bristfällig information från myndigheterna) att även fortsättningsvis nekas möjlighet till familjeåterförening om de inte uppfyller försörjningskraven.

Röda korset har i sitt remissvar till propositionen om att förlänga den tillfälliga lagen ansett att syftet med införandet av den tillfälliga lagen var enligt regeringen att minska asylmottagandet i Sverige. Röda Korset har kommit fram till att syftet är uppfyllt pga andra omständigheter. Röda Korset anser också att försörjningskraven är för högt ställda. För en familj med tre barn över sju år måste den härvarande föräldern ha en lön om drygt 27 900 kr före skatt. Medellönen för en lärare som har arbetat i 9,5 år är 27 399 kr. För bilmekaniker är det 21 691 kr, en servitör 19 077 med 5 års erfarenhet. Till det läggs hyreskostnader för minst tre rum där högst två barn får dela på ett rum.

Konventionsflyktingar, som inte kan återförenas i hemlandet, anses ha en särskild stark rätt till familjeåterförening utifrån principen om familjens enhet som kommer till uttryck i Genèvekonventionen.

Reglerna för familjeåterförening för personer som enbart söker arbetstillstånd i Sverige är mycket förmånligare. Det räcker att en förälder har en anställning som ger en bruttolön på över 13 000 kr i månaden, förutsatt att detta inte strider mot ett fackligt avtal, för att samtliga kärnfamiljmedlemmar inklusive barn upp till 21 år kan beviljas tillstånd som familjemedlemmar.

Många konventionsflyktingar kan ha ett jobb och en tillräcklig stor bostad men nekas uppehållstillstånd för sina familjemedlemmar eftersom deras inkomster är för låga. Utgångspunkten för beräkning av vilken inkomst som krävs utgår från andra villkor än för arbetskraftsinvandrare nämligen förbehållsbeloppen vid utmätning

För 2019 är normalbeloppen
4 923 kronor för en ensamstående vuxen
8 133 kronor för sammanlevande makar eller sambor
2 612 kronor för barn till och med 6 år
3 007 kronor för barn 7 år eller äldre

För en 3-barnsfamilj där barn är över 7 år krävs en inkomst efter skatt på 17 154 kr samt ytterligare pengar till hyra. Snitt rikshyra för 70 kvm 2019 är 6440 kr. Således krävs en inkomst efter skatt på 23 594 kr.

Dessa är helt orimliga krav att ställa på nyanlända med tanke på arbetsmarknaden och osäkra anställningsvillkor. De insatser som görs av samhället för att underlätta integration som t ex de snart utmönstrade extratjänster räknas inte ens som inkomst av arbete. Inte heller räknas CSN stöd till en person som jobbar deltid och som vill skaffa kompetens för en tillsvidaretjänst inom bristyrkesområden.

Om människor inte beviljas familjeförening trots arbete och uppehållstillstånd försvårar det deras etablering/integration samt för vissa möjligheten till rehabilitering på grund av sviter från tortyr. Detta leder till kostnader för samhället och familjer/individer får betala ett högt pris.

Därför vill vi

 • Att den tillfälliga lagen inte förlängs, enligt Röda Korsets rekommendation/remissvar.

Om lagen förlängs borde följande åtgärder övervägas snarast:

 • Att sänka inkomstkraven till rimligare nivåer
 • Godkänna flera inkomsttyper som försörjningsgrunder
 • Ta hänsyn till arbetsmarknadens former för anställningskontrakt och nyanlända personers möjlighet att utbilda sig parallellt inom ett bristyrke med CSN stöd
 • Skapa tydliga undantag för äldre, kvinnor, funktionsnedsatta m.fl - försörjningskravet borde kunna frångås efter en individuell bedömning
 • Införa en mindre strikt tillämpning av 3-månaders gräns för ansökan
 • Öppna upp möjligheter för organisationer och/eller individer att kunna "sponsra" familjeåterförening
 • Ordna rätt till rättshjälp för ansökningar om familjeåterförening
 • Informera alternativt skyddsbehövande som snart kan söka familjeåterförening i god tid om 3-månaders ansökningsgräns för att undvika försörjningskravet
 • Skapa en möjlighet för konventionsflyktingar med kärnfamilj utanför Sverige som inte uppfyllde 3-månaders fristen för att söka utan försörjningskrav om de har haft tillstånd i Sverige en längre tid.

För Eritreanska Familjeföreningsgruppen:

Samson Hailemariam, ordförande,  Negasi Wolday, Kommittémedlem

Kontaktpersoner:

Khaled Abdu,Journalist, khabdu@gmail.com

Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd (FARR), 08-7100245, michael.williams@farr.se

Gunilla Moshi, diakon Svenska Kyrkan, gunilla.moshi@svenskakyrkan.se 0762641909

 

Länkar till Remissvar angående förlängning av den tillfälliga lagen:

Röda korset

FARR

Rådgivningsbyrån för asylsökande

Svenska kyrkan

Sveriges kristna råd

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5