rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenPositiva beslut kan överklagas

Positiva beslut kan överklagas

Ett positivt beslut i Migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen

I den nya asylprocessen har Migrationsverket en möjlighet att överklaga ett positivt beslut i Migrationsdomstolen till Migrationsöverdomstolen. Det kan ske om de anser att beslutet inte stämmer överens med lagen eller praxis eller om de anser att vägledning behövs för att tolka lagen på rätt sätt. Detta innebär att det är först när tre veckor har gått sedan beslutet har delgivits som beslutet vinner laga kraft. Under dessa tre veckor har Migrationsverket möjlighet att överklaga det positiva beslutet. För att ta reda på om detta har skett i ett enskilt mål/ärende kontakta den asylsökandes advokat. Om detta har skett så inträffar följande:

Migrationsverket inlämnar sitt överklagande till Migrationsdomstolen. Advokaten/ombudet informeras om överklagandet och har möjlighet att lämna synpunkter på Migrationsverkets skrivelse. Migrationsöverdomstolen granskar målet för att avgöra om prövningstillstånd skall medges. Om prövningstillstånd medges kommer hela målet att granskas av Migrationsöverdomstolen. Proceduren är för det mesta skriftligt. Överdomstolen har möjlighet att kalla till muntlig förhandling men inte i samma utsträckning som domstolen. Domarna kommer att avgöra målet och kan lämna bifall till överklagandet (dvs. det positiva beslutet ändras) eller avslå överklagandet (det positiva beslutet kvarstår) eller skicka målet tillbaka till Migrationsdomstolen

Under tiden som målet handläggs hos Migrationsdomstolen kommer den asylsökande att kvarstå i asylsystemet och fortsätta boende hos Migrationsverket samt få asylbidrag. Det finns ingen möjlighet att utvisa den asylsökande under tiden prövningen pågår.

Just nu har Migrationsverket ifrågasatt tillämpningen av synnerligen ömmande omständigheter i ett beslut av Migrationsdomstolen. Migrationsverket kommer att använda denna möjlighet restriktivt så det betyder att de flesta positiva beslut i Migrationsdomstolar kommer inte att överklagas.

Om den asylsökande har fått ett negativt beslut från Migrationsdomstolen kan även den asylsökande överklaga (genom advokaten eller själv) och begära prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från delgivningen av beslutet. Avslagsbeslutet kan inte verkställas förrän Migrationsdomstolen lämnar besked om prövningstillstånd. Om prövningstillstånd medges kommer utvisningsbeslutet att inhiberas och målet prövas på nytt.

Michael Williams

The Migration Board has the possibility of appealing positive decisions in the Migration Court to the Superior Migration Court

In the new asylum procedure the Migration Board has the possibility of appealing a positive decision made by the Migration Court (Migrationsdomstolen) to the Superior Migration Court (Migrationsöverdomstolen) if the Migration Board is of the opinion that the decision is not according to the law or practice or if guidance is needed on how to interpret the law correctly. This means that only after three weeks have passed since the asylum applicant has been informed of the positive decision has been that the decision enters into force. During those three weeks the Migration Board can appeal the case. To find out if this has happened in a case contact the asylum seeker’s lawyer. If this has happened then the procedure is as follows:

The Migration Board submits its appeal to the Superior Migration Court. The lawyer is informed of the appeal and has the possibility of commenting the Migration Board’s submission. The Superior Migration Court then examines the case to decide whether it will allow the appeal. If the appeal is not allowed the positive decision stands. If the appeal is allowed, the whole case will be examined again by the Superior Migration Court. The procedure is in writing in the main. The Superior court can call for an oral hearing but not to the same extent as the Migration Courts. The judges can decide in favour or against the appeal but can also send the case back to the Migration Court for a new decision. While the case is being examined by the Superior the asylum seeker will remain under the responsibility of the Migration Board regarding living accommodation and allowances. The asylum applicant cannot be removed from Sweden while this procedure is taking place.

Currently the Migration Board has appealed a case concerning the interpretation of the concept “extremely compassionate grounds” by one of the Migration Courts. The Migration Board has indicated that in general it will use this possibility of appealing positive decisions in a restrictive manner so this means that the majority of positive decisions made by the Migration Courts will not be appealed.

If the asylum seeker has received a negative decision from the Migration Court then he/she can appeal this decision through the lawyer or alone and request the Superior Migration Court to examine the case. This has to be done within three weeks of being informed of the court decision. The negative decision cannot be implemented until the Superior Court has made its decision regarding the admissibility of the appeal. If the appeal is admissible then the removal order (utvisningsbeslut) will be put aside and the case re-examined.

Michael Williams

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5