rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenUttalande gällande krav på styrkt identitet för anhöriginvandring

Uttalande gällande krav på styrkt identitet för anhöriginvandring

FARR ställer sig bakom den kritik mot Migrationsverkets nya, mer restriktiva praxis för anhöriginvandring som flera organisationer framfört, däribland Röda korset, Sveriges Kristna Råd, Rädda Barnen och Somaliska Riksförbundet. Bakgrunden är två beslut i Migrationsöverdomstolen från november 2009 och januari 2010 som följdes av ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket gällande familjeanknytning. I dessa slår Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket fast att alla som söker uppehållstillstånd utanför Sverige måste kunna styrka sin identitet och ha pass för inresa i Sverige. Om personen i fråga inte kan styrka sin identitet eller saknar godkänt hemlandspass så kan Migrationsverket inte längre utfärda främlingspass för inresa och vistelse i Sverige.

De nya reglerna har skapat stora problem för vissa grupper som kommer från länder vars identitetshandlingar inte godtas av svenska myndigheter. Somalier är synnerligen hårt drabbade eftersom de inte haft fungerande myndigheter sedan 1991, vilket medför att ytterst få kan styrka sin identitet.

Styrelsen för FARR

Identiteten kan i och för sig styrkas på annat sätt, till exempel genom ett vittnesintyg från en nära släkting - men då krävs att släktingen är svensk medborgare eller att han eller hon har kunnat styrka sin identitet. Vittnesintyg räcker emellertid inte som ensam bevisning. För barn som söker som anknytning till anhörig i Sverige kan dna-test bidra till att styrka identiteten, men ett positivt dna-test accepteras inte som identitetshandling i sig, och inte heller som ensam bevisning för nära släktskap mellan två individer. Tidigare kunde ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges till personer som kunde visa på en sannolik identitet och därmed utgöra en möjlighet för familjeåterförening. I och med kravet på en styrkt identitet finns inga sådana utvägar kvar. Ytterligare en konsekvens av ogenomtänkta formuleringar i reglerna är att barn över huvudtaget inte kan ansöka om att få komma till anhöriga i Sverige om det inte finns någon myndighet  i hemlandet som kan utse företrädare för barnet på ett sätt som Sverige godkänner. Det kan gälla till exempel barn som borde fått återförenas med sina adoptivföräldrar eller barn som blivit föräldralösa och som borde ha fått komma till sina närmaste anhöriga i Sverige.

I praktiken sätter denna praxis i princip stopp för somalisk anhöriginvandring vilket FARR finner ytterst oroväckande. Att få förenas med sina nära anhöriga är en mänsklig rättighet och de nya reglerna strider mot flera internationella konventioner så som Europakonventionens artikel 12 punkt 1 som fastställer giftasvuxna mäns och kvinnors rätt att ingå äktenskap och bilda familj samt rätten till familjeliv i artikel 8. Vidare står reglerna i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt mot artiklarna som stadgar att barns ansökan om familjeåterförening ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt, samt att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet samt EU:s familjeåterföreningsdirektiv (2003/86/EG). Att det dessutom drabbar vissa nationaliteter särskilt hårt kan innebära etnisk diskriminering av vissa grupper. Det är också iögonfallande att denna praxis ändras just nu när många somaliska flyktingar söker sig till Sverige.

FARR har under de senaste åren framfört sin oro över hur ökade identitetskrav kommit att genomsyra den svenska migrationspolitiken, ofta som ett led i ett mer generellt misstänkliggörande av flyktingar och asylsökandes intentioner och trovärdighet. FARR har också vid ett antal tillfällen pekat på de allvarliga konsekvenser som detta medför för enskilda individer och familjer.

Vi som är engagerade i flyktingrörelsen börjar se konsekvenserna av denna nya praxis när vi allt oftare nu möter somalier som förtvivlat undrar hur de ska kunna återförenas med sina äkta makar eller sina barn. FARR menar att det är synnerligen allvarligt att en ny praxis bildats i strid mot gällande internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa. 

FARR vädjar därför till regeringen och ansvariga politiker att införa lättnader i kravet på styrkande av identitet. Undantag från passkrav bör införas i Utlänningsförordningen med utvidgad möjlighet att utfärda främlingspass. Möjlighet bör också skapas för att överklaga ett avslag på en ansökan om främlingspass till Migrationsdomstolen. Allt detta behövs för att främja rättssäkerheten samt rätten till familjeåterförening. 

Styrelsen för FARR

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5