Gränskodex: Resande ska inte hindras

EU:s gränskodex ingår i Schengensamarbetet, vars grundsten är att gränserna mellan EU-länderna ska vara öppna. Gränskodexen är liksom Dublinförordningen en reglering som gäller direkt i Sverige. Sverige får inte ha några konkurrerande lagar. Enligt gränskodexen får gränserna mellan EU-länder passeras överallt utan att någon in- och utresekontroll genomförs, oavsett personens nationalitet. Det enda polisen får göra är stickprov som bygger på information om hot mot allmänheten eller gränsöverskridande brottslighet. Systematisk kontroll är inte tillåten.

Det är olagligt att resa in i Sverige utan pass och visum för den som kommer från ett land vars medborgare inte har rätt att göra det. Även om polisen inte får göra gränskontroller är inresan olaglig. Förbudet mot gränskontroll går bara ut på att polisen inte genom kontroller får hindra allmänhetens resande.

De yttre gränskontrollerna, alltså där människor kan resa in från länder utanför EU, ska enligt gränskodexen vara desto striktare. Vid de yttre gränsstationerna ska i princip alla kontrolleras, även om det finns vissa undantag för pendlare. Länderna som har yttre land- och sjögränser är också skyldiga att hindra inresa mellan gränsstationerna.

Inre gränskontroller får återinföras under korta perioder och förlängas "om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten". Detta ska ske enligt en speciell procedur som innebär att EU-kommissionen får yttra sig och att andra länder samt EU-parlamentet informeras. Det som händer om inre gränskontroller återinförs är att vissa platser blir godkända övergångsställen, med kontroll enligt reglerna för yttre gränser, och det blir förbjudet att passera på andra ställen.

När inre gränskontroll är igång kan polisen neka inresa för personer som inte har de handlingar som krävs. Men en person som söker asyl får inte vändas om, utan i så fall måste saken prövas - precis som vid EU:s yttre gräns.

Oavsett om personen kontrollerades vid gränsen eller inte så är det olagligt att vistas i Sverige utan tillstånd eller giltigt visum, för dem som kommer från länder vars medborgare måste ha det. Polisen får inte kontrollera personer bara för att de ser ut på ett visst sätt, utan det måste finnas någon anledning att tro att just den personen inte har rätt att vara i Sverige, eller någon annan anledning till kontroll.

Gränskodexen handlar bara om vilka kontroller polisen ska göra vid gränserna och hur de ska gå till. Schengenregelverket säger ingenting om hur en person ska kunna ta sig från hemlandet till en stat där det går att få skydd.

Nästa avsnitt: Om reglerna fungerade...