rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPSRätten att sökaFlyktingkonventionen: Flyktingar får inte avvisas

Flyktingkonventionen: Flyktingar får inte avvisas

Även om det i princip är förbjudet att resa till EU för att söka asyl, så ska asylansökan prövas när en flykting lyckats komma till ett EU-land.

En flykting definieras i FN:s flyktingkonvention som någon som hamnat utanför sitt hemland på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Enligt konventionen får flyktingen inte utvisas till gränsen mot ett område där flyktingens liv eller frihet skulle hotas av dessa orsaker.

Enligt flera andra konventioner, till exempel FN:s konvention mot tortyr, får ingen avvisas eller utvisas till ett land där personen riskerar dödsstraff, tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och inte heller till ett land varifrån personen skulle utvisas vidare till en sådan risk. Den principen kallas "non refoulement". Den finns inskriven även i den svenska utlänningslagen. Förbudet mot tortyr finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, och tolkas av Europadomstolen som ett absolut förbud att bryta mot principen om non refoulement.

Förföljelse är liksom dödsstraff något riktat, något som har med din person att göra. Flyktingkonventionen omfattar inte massflykt från krig och konflikter. Men EU:s skyddsgrundsdirektiv förbjuder utvisning av dem som direkt riskerar att drabbas i en konflikt, även om de inte är personligen förföljda. Även detta är infört i den svenska lagen.

Grova brottslingar, till exempel terrorister, kan undantas från skyddet från förföljelse, men alla omfattas av non refoulement-principen. Flyktingkonventionens och Europakonventionens regler gäller oavsett om personen formellt har sökt asyl.

Dessa förbud mot utvisning av personer som behöver skydd handlar om personer som redan befinner sig på statens område eller åtminstone vid dess gräns. Flyktingkonventionen hindrar att människor som lyckats ta sig till ett EU-land avvisas eller utvisas. Men den säger ingenting om hur en person ska kunna ta sig från hemlandet till en stat där det går att få skydd.

Nästa avsnitt om Dublinförordningen: De flesta får söka asyl här

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5