Viktigt om Dublin-överföringar till Italien

(Notisen publicerad 28 juni, rättad 10 augusti)

Migrationsverket publicerade nyligen en ny rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz. Europadomstolen slog i den domen fast att barnfamiljer och andra sårbara personer inte får överföras till Italien enligt Dublinförordningen utan att det finns en individuell garanti för att de får ett adekvat mottagande och att barnfamiljer inte splittras. Migrationsverket har sedan dess begärt garantier av Italien för barnfamiljer, men inte förrän strax innan överföringen skulle verkställas. Den nya kommentaren innebär i korthet att det inte längre behövs några särskilda individuella garantier.

Det ligger fortfarande ett ärende för prövning i Migrationsöverdomstolen, som rör garantier från Italien. Vi har tidigare uppgett att EU-domstolen skulle ta upp detta ärende, men det var ett missförstånd. För barnfamiljer som väntar på besked är det viktigt att veta att Migrationsverket för närvarande inte inväntar några individuella garantier för mottagandet. Från Italien rapporteras samtidigt om en mottagning nära kollaps.

Utdrag ur den rättsliga kommentaren:
"Migrationsverket konstaterar att Europadomstolens dom rör förhållandena i Italien 2011 och att italienska myndigheter sedan dess har, med hjälp av det europeiska asylkontoret (EASO), vidtagit en rad åtgärder för att öka kapaciteten och förbättra förhållandena i mottagningssystemet. Därtill har italienska myndigheter lämnat en garanti om att familjer hålls samman och också upprättat boenden särskilt avsedda för barnfamiljer som ska överföras i enlighet med Dublinförordningen. Det är därför Migrationsverkets uppfattning att Italien idag uppfyller de krav som ställs av Europadomstolen och att de garantier som nu lämnats är tillräckliga för att överföringar av barnfamiljer till Italien kan genomföras utan ytterligare åtgärder.

Tidigare meddelad rättslig kommentar i denna fråga från den 21 november 2014 (Lifos nr. 33561) upphävs härmed."

Den generella garanti som Italien skickat till Dublinländerna refererar till endast 161 platser i hela Italien, varav nästan alla i södra Italien, ingen i Milano och bara tre i Rom. Enligt vad FARR erfar från ELENA-nätverket (som består av flyktingadvokater i olika länder) är det oklart hur många av dessa platser som är upptagna och hur många som verkligen skulle finnas tillgängliga för familjer som överförts från andra länder. Hela mottagningssystemet är nära kollaps efter den senaste tidens ökning av antalet asylsökande.

Hämta kommentaren från Migrationsverket