Riktlinjer om förutsättningar för förvarstagande

För att en asylsökande ska få tas i förvar för verkställighet av en avvisning eller utvisning krävs att det faktiskt går att verkställa utvisningen. Migrationsverket publicerade i juni ett rättsligt ställningstagande om förutsättningar för verkställighetsförvar. I korthet går det ut på att om ett beslut inte kommer att kunna verkställas inom rimlig tid så ska personen inte heller hållas i förvar.

För att en asylsökande ska få tas i förvar för verkställighet av en avvisning eller utvisning krävs att det finns en risk att personen annars kommer att hålla sig undan. Vad det innebär diskuteras ofta bland asylsökande och ombud. Men att personen kommer att avvika är inte tillräckligt för verkställighetsförvar. Det krävs också enligt lagen att "det är fråga om att förbereda eller genomföra" en verkställighet. Det nya rättsliga ställningstagandet handlar om vad den formuleringen innebär. Ställningstagandet kan vara viktigt för dem som hållits länge i förvar utan att det pågår något arbete för att genomföra utvisningen.

Observera att allt förvarstagande inte är verkställighetsförvar. Asylsökande kan också tas i förvar om det behövs för att fastställa identiteten eller genomföra utredningen. I "snabba" ärenden där avvisning väntas till exempel för att asylsansökan anses uppenbart ogrundad kan personen också tas i förvar redan före beslut. Men om utredningen är avslutad och det finns ett beslut om avvisning eller ett utvisningsbeslut som har vunnit laga kraft, så kan det bara handla om verkställighetsförvar.

Utdrag ut sammanfattningen i Migrationsverkets ställningstagande:

Förvar kan kvarstå trots inhibition

Migrationsöverdomstolen har i en dom nyligen slagit fast att förvarstagande kan fortsätta även om en person har beviljats en ny prövning på grund av nya omständigheter och verkställigheten av utvisningen därför är inhiberad. Domstolen anser att det fortfarande kan vara en "fråga om att förbereda eller genomföra" verkställigheten av en utvisning, eftersom inhibitionen är tillfällig och utvisningsbeslutet kvarstår. Men för att personen ska kunna hållas kvar i förvar krävs att förutsättningarna för verkställighetsförvar prövas och är uppfyllda.

Högre ribba för förvar i Dublinärenden

Migrationsverket har också publicerat ett rättsligt ställningstagande om att personer som ska överföras till ett annat EU-land bara ska tas i förvar om det finns "betydande" risk för att den kommer att avvika annars. Ställningstagandet följer på ett beslut i Migrationsöverdomstolen nyligen, som slog fast att ribban ligger högre för förvarstagande i Dublinärenden än i andra fall. Se tidigare artikel här på hemsidan.

Hämta dokumenten från Migrationsverkets databas Lifos:

Ställningstagandet om förutsättningar för verkställighetsförvar

Domen om verkställighetsförvar trots inhibition

Ställningstagandet om förvarstagande i Dublinärenden

Behövs förvarstagande över huvud taget? Läs vad FARR anser om tvångsåtgärder och utlänningskontroll!