Viktiga lagändringar föreslås

I och med att EU:s direktiv för asylprocedurer har ändrats, behöver också svensk lag justeras. En skrivelse om detta har tagits fram av justitiedepartementet och är nu på remiss. Där finns flera förslag till lagändringar som skulle kunna få stor betydelse för asylsökande i framtiden - om regeringen får majoritet för förslagen i riksdagen.

Ett viktigt förslag är att begäran om verkställighetshinder och ny prövning skulle leda till att utvisningen stoppas tills en domstol har tagit ställning. Avvisning med omedelbar verkställighet ska också kunna skjutas upp tills en domstol har avgjort om ärendet faktiskt ska behandlas med snabbprocedur.

Andra förslag är att det ska skrivas in i lagen att ensamkommande barn alltid har rätt till offentligt biträde och aldrig ska intervjuas utan att biträdet eller god man är med. Tidsfrister för handläggning ska enligt skrivelsen föras in i förordning.

Flera av förslagen är positiva ur FARR:s synpunkt. Det är välkommet till exempel att proceduren för verkställighetshinder förändras så att utvisningar alltid kan stoppas när någon riskerar förföljelse eller andra orimliga situationer. Men det är inte säkert att förslagen blir verklighet. Asylprocedurdirektivet är svårläst även för jurister och ger utrymme för olika tolkningar, så det kan mycket väl hända att partierna har olika uppfattningar.

Efter remissbehandlingen ska en proposition med de slutliga lagförslagen tas fram av regeringen och förhandlas med andra partier för att kunna få majoritet. Regeringens proposition ska granskas av lagrådet och därefter av socialförsäkringsutskottet innan det antas av riksdagen.

FARR hoppas att de organisationer som företräder flyktingar gör sitt till genom att svara på remissen, föreslå förbättringar och understödja de förslag som skulle stärka asylsökandes rättssäkerhet.

Hämta departementsskrivelsen här!

Läs mer om vad FARR anser om asylproceduren och om verkställighetshinder!