rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISAktuelltVissa överföringar till Ungern tillåts igen

Vissa överföringar till Ungern tillåts igen

Migrationsdomstolen i Stockholm stoppade tidigare i år ett par överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen. Det ledde till att Migrationsverket tillfälligt ställde in alla överföringar till Ungern. Besluten låg dock kvar. Nu har den högsta instansen Migrationsöverdomstolen slagit fast att det inte är så illa ställt för asylsökande i Ungern att ingen ska skickas dit. Familjen som målet gällde får ändå stanna och söka asyl i Sverige, för barnens skull.

Det finns nu inte längre något generellt stopp för överföringar till Ungern. De vilande besluten om överföring kan verkställas. Men Migrationsverket kan göra undantag, särskilt om barn skulle drabbas av långvarigt förvarstagande. Det är oklart hur många överföringar som verkligen kommer att verkställas, eftersom Ungern just nu inte vill ta emot fler asylsökande.

 

Migrationsdomstolen stoppade överföringar till Ungern

Migrationsdomstolens beslut i mars byggde på flera orsaker. 1) Asylproceduren i Ungern är bristfällig. Många behandlas i snabbprocedur utan möjlighet till sakprövning och det är svårt att få tillgång till tolk och offentligt biträde. De som återtas enligt Dublinförordningen riskerar att bara få nya skäl prövade, som i en process om verkställighetshinder. 2) De som överförs riskerar att sändas vidare till Serbien, som Ungern betraktar som ett säkert land. Därifrån riskerar de att skickas vidare till Makedonien och Grekland, som inte är säkra länder. 3) Asylsökande tas systematiskt i förvar i Ungern på ett sätt som är oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter.

Sammantaget ansåg migrationsdomstolen att de systematiska bristerna i Ungerns asylsystem är så allvarliga att asylsökande som sänds dit riskerar omänsklig och förnedrande behandling. Därför ska Dublinförordningens artikel 3.2 tillämpas och Sverige ta över ansvaret för ansökningarna.

Eftersom migrationsdomstolen i Stockholm är den enda av migrationsdomstolarna som behandlar Dublinärenden innebar beslutet de facto ett tillfälligt stopp för överföringar. Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen. I väntan på Migrationsöverdomstolens avgörande fortsatte Migrationsverket att fatta beslut om överföringar till Ungern. Men verkställigheten av överföringar ställdes in. De asylsökande vars beslut under tiden hann "preskriberas" fick gå över till den vanliga asylproceduren i Sverige. Även migrationsdomstolen la överklagade ärenden på is.

 

Migrationsöverdomstolen upphävde stoppet

Migrationsöverdomstolen har nu underkänt migrationsdomstolens motivering på alla punkter. 1) Migrationsöverdomstolen påpekar att snabbprocedurer som i Ungern är tillåtet enligt EU:s direktiv. Domstolen tror inte att det förekommer att personer som överförts från andra EU-länder bara får pröva nya skäl. Tolk och juridiskt biträde erbjuds enligt Migrationsöverdomstolen av frivilligorganisationer. 2) Migrationsöverdomstolen säger att EU har ett återtagandeavtal med Serbien, att nationella regler om säkert land inte har någon betydelse för tillämpning av Dublinförordningen och dessutom att beslut om avvisning till Serbien kan överklagas i Ungern. 3) Migrationsöverdomstolen anser att godtyckliga och långa förvarstaganden visserligen kan kritiseras, men för att det ska uppgå till "omänsklig och förnedrande behandling" måste förhållandena i förvar vara så dåliga att ingen ska placeras där.

Sammantaget anser Migrationsöverdomstolen att det inte finns så systematiska brister att Dublinförordningens artikel 3.2 ska tillämpas. Det finns alltså inget generellt hinder för att överföra asylsökande till Ungern.

 

Migrationsöverdomstolen lät ändå barnfamiljen söka asyl i Sverige

När det gäller den aktuella familjen påpekar Migrationsöverdomstolen att saken gäller två små barn. Därför ska barnets bästa vägas in. Familjen har redan rest från Syrien via Turkiet, Grekland och Serbien till Ungern. Enligt Ungerns nuvarande praxis kommer de sannolikt att avvisas till Serbien. Men Serbien tar bara emot ett fåtal personer per vecka. Därför kan familjen hamna under lång tid i förvar. Det framstår som osäkert när de kan få sina skäl prövade.

Med tanke på principen om barnets bästa ska familjemedlemmarna inte överföras till Ungern utan istället få sina asylansökningar prövade i Sverige. Detta sker enligt Dublinförordningens artikel 17.1, som ger medlemsstaterna möjlighet att efter sin egen bedömning ta över ansvaret för prövningen.

En av domarna var oenig på den punkten och ansåg att barnfamiljen skulle ha överförts till Ungern, enligt Sveriges tidigare snäva praxis för användning av artikel 17.1.

 

Migrationsverkets kommentar - oklart hur många som kan verkställas

Efter att Migrationsöverdomstolen fattade sitt beslut har Migrationsverket publicerat en rättslig kommentar. Där framgår att inhibitionen av samtliga överföringar till Ungern nu hävs. Överföringar kan verkställas igen. Det ska dock göras individuella bedömningar av om en överföring skulle strida mot något internationellt åtagande, särskilt barns rättigheter enligt EU-fördraget och Barnkonventionen, och särskilt om barnet redan haft en besvärlig och lång resväg. Det framgår inte av kommentaren hur en sådan bedömning av redan fattade beslut ska göras, om överklagningstiden löpt ut.

Till slut påpekar Migrationsverket i sin kommentar att Ungern har skärpt sina rutiner för vilka personer som kan tas emot från andra EU-länder. Därför är det oklart om och i vilken omfattning överföringar till Ungern faktiskt kommer att kunna verkställas. Migrationsverket kommer att arbeta vidare med det.

Länkar:

Migrationsdomstolen i Stockholm 16-03-02, pressmeddelande om stopp för överföringar till Ungern

Migrationsöverdomstolens dom 16-07-01, referat av Migrationsverket med länk till hela domen

Migrationsverkets rättsliga kommentar 16-07-12

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5