rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISAktuelltHur funkar den nya gymnasielagen?

Hur funkar den nya gymnasielagen?

 Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft under 2017 och de nya som började gälla 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 19-10-01

Reglerna från 2018 innebär att ungdomar som sökt asyl som ensamkommande barn men fått avslag på asylansökan kan få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet eller en yrkesutbildning. Men detta gäller bara dem som uppfyller en rad villkor.

De gamla reglerna från 2017 går ut på att ungdomar som annars bara skulle få ett kortare uppehållstillstånd eller stanna till 18-årsdagen kan få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet och i förlängningen söka  permanent uppehållstillstånd om de lyckas få jobb efter skolan. Dessa regler gäller fortfarande - och de kommer att få betydelse för alla som får uppehållstillstånd enligt de nya reglerna när det blir dags att förlänga tillstånden. De gamla reglerna har kompletterats genom att även yrkesutbildningar räknas.

Den tidigare regeln som gjorde att en utvisning automatiskt kunde hejdas genom att ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier är borttagen från 1 juli 2018.

gymnasieskola

 

Som gymnasium räknas gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux och folkhögskolan. Studierna ska normalt ske på heltid men det finns vissa undantag. I den vanliga gymnasieskolan omfattas alla slags program. I de övriga skolformerna räknas enbart program på gymnasienivå samt inom komvux sammanhållna yrkesprogram. För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen första gången krävdes bara att vilja gå i gymnasiet; personen behöver inte ha börjat ett program.

Migrationsverket har på sin hemsida lagt upp information om reglerna samt svar på vanliga frågor.

LADDA NER: MANUAL FÖR STÖDPERSONER, FRÅN STADSMISSIONEN 

LADDA NER: FAKTABLAD FRÅN FARR TILL ASYLSÖKANDE, PÅ SVENSKA 

LADDA NER PÅ DARI: معلومات کوتاه در مورد اقامت تحصیلی مقطع لیسه 

DOWNLOAD: FACT SHEET FROM FARR TO ASYLUMSEEKERS, IN ENGLISH

 

Innehåll

Ansökan mellan 1 juli och 30 september 2018

Vilka omfattas av gymnasielagen?

     Uppehållstillstånd trots att du fått avslag

     Förlängning efter ett tidsbegränsat tillstånd

     Längre tillstånd från början i vissa fall

Begränsningar för vilket program du kan gå

Vilka omfattas inte?

Hur ansökan på grund av studier behandlas

Frågor och svar (länk till egen sida)

Fler länkar

Förklaringar rörande vilka som omfattas

 

Ansökan mellan 1 juli och 30 september 2018tillbaka

Det går inte längre att ansöka enligt de nya reglerna för unga som fått avslag på asylansökan och fyllt 18 vid beslutet. Sådana ansökningar skulle göras mellan den 1 juli och den 30 september 2018. Ansökningarna behandlas av Migrationsverket, eller av domstol om du fått avslag på asylansökan och har överklagat. Även avslag enligt gymnasielagen kan överklagas.

Det första som borde hända när ansökan kommit in är att Migrationsverket bedömer om du ska få inhibition (länk till förklaring). Du ska få inhibition om Migrationsverket anser att det är troligt att din ansökan ska beviljas. Om du inte fått veta om du fått inhibition eller inte kan du själv ansöka om inhibition för att få ett svar.

Andra typer av förstagångstillstånd enligt gymnasiereglerna kan sökas under längre tid, men ansökan måste komma in så att beslut kan fattas senast den 19 juli 2021. Beslut om förlängningstillstånd för studier måste fattas senast den 19 december 2023 om inte politikerna beslutar att ändra reglerna igen.

 

Vilka omfattas av gymnasielagen?tillbaka

Nedan delar vi upp dem som omfattas i tre kategorier. De som fått avslag tidigare, de som haft någon form av tillstånd som behöver förlängas och till slut de som kan utnyttja gymnasiereglerna redan vid första beslutet.

 

Uppehållstillstånd trots att du fått avslagtillbaka

• Om du har fått avslag på din asylansökan för att Migrationsverket ansåg att du är vuxen och inte behöver skydd i Sverige, så kan det hända att du ändå kan få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet. Men detta gäller bara om allt det här stämmer in på dig:
Länkarna går till förklaringar!

Om du uppfyller alla dessa villkor så kan du få ett uppehållstillstånd som gäller i tretton månader. För att få fortsatt tillstånd efter den tiden måste du ha kommit in på en skola och ha studerat aktivt.

Om du har fått avslag på din asylansökan innan du fyllt 18 så finns en särskild möjlighet, men även den gäller bara om du sökte asyl senast 24 november 2105. Om du är i den situationen och fick ett utvisningsbeslut som inte skulle få verkställas förrän du fyllt 18, för att du inte hade något ordnat mottagande i hemlandet, så kan du få fyra års uppehållstillstånd för gymnasiestudier om du är kvar i Sverige och går i gymnasiet eller på en yrkesutbildning. Detta gäller även om du hunnit fylla 18 efter det första beslutet. Denna regel tillkom 2017 och räknas inte till den "nya" lagen, men den gäller fortfarande och har tillämpats för ett antal ungdomar även 2019. Det finns inget sista datum för att ansöka enligt den här paragrafen.

 

Förlängning efter ett tidsbegränsat tillstånd

tillbakaFöljande regler tillkom 2017 och har bara justerats rörande vilka studieprogram som omfattas. Du behöver INTE använda den nya blanketten för dessa tillstånd. Du ansöker om förlängning med en annan blankett innan ditt uppehållstillstånd tar slut, se Migrationsverkets information.

• Om du har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter eller verkställighetshinder (även brist på ordnat mottagande) så kan du ansöka om förlängning innan tillståndet går ut.  Om du då är mellan 18 och 25 år gammal och går på ett nationellt gymnasieprogram, ett gymnasieprogram på komvux/särvux, gymnasieprogram på folkhögskola, ett yrkesintroduktionsprogram på gymnasiet eller en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux har du rätt till att få förlängt för hela gymnasietiden plus sex månader. Det här gäller bara om ditt tillstånd annars skulle ha blivit kortare eller du inte alls kunde få förlängt av samma skäl som förra gången. Om du går på ett introduktionsprogram som syftar till att bli behörig för nationellt program kan du få tillstånd 13 månader även om du inte kan få förlängt av samma skäl som förra gången. Om du sökte asyl som ensamkommande barn och har haft uppehållstillstånd för att det inte fanns något ordnat mottagande kan du få tillstånd för introduktionsprogram redan när du fyllt 17.

• Om du redan har haft uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier så kan du också ansöka om fortsatt uppehållstillstånd enligt samma regler. Tillståndet kan då bli för hela studietiden plus sex månader, om du går ett program på nivå som nationellt program eller en yrkesutbildning, eller 13 månader om det till exempel är språkintroduktion. För att få förlängt för fortsatta studier måste du redovisa att du deltagit aktivt i studierna

• Särskild regel för dig som sökte asyl som ensamkommande barn senast 24 november 2015: Om du har haft uppehållstillstånd för att du inte hade något mottagande i hemlandet, och det inte kan förlängas längre, kan du få uppehållstillstånd i fyra år om du går i gymnasieskolan, oavsett vilket program.

• Om du har haft uppehållstillstånd för hela studietiden men inte har blivit klar med skolan så går det att få förlängt för den kvarvarande tiden plus sex månader, om du har deltagit aktivt i studierna och inte har fyllt 25. Detsamma gäller om du har haft ett fyraårigt uppehållstillstånd men inte har blivit klar med skolan. Beslut om fortsatta studier kan fattas senast 19 december 2023. Beslut om sex månaders tillstånd efter examen kan tas ända fram till och med 19 juli 2024.

• Om du har haft uppehållstillstånd på grund av studierna men inte kan få längre tillstånd, för att du fyllt 25 eller för att du är klar med skolan, så behöver du hitta arbete. Om du visar att du kan försörja dig genom anställning eller företag kan du få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om förlängning i Rådgivningsbyråns material!

 

Längre tillstånd från början i vissa falltillbaka

• Gymnasiereglerna kan vägas in redan i det första beslutet efter din asylansökan. Det betyder att om du bara skulle ha fått ett kort tillstånd så kan det bli längre än det annars skulle ha blivit, om du är mellan 17 och 25 och går på ett nationellt gymnasieprogram, ett gymnasieprogram på komvux/särvux, gymnasieprogram på folkhögskola, ett yrkesintroduktionsprogam på gymnasiet eller en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux. Tillståndstiden beräknas på hela den planerade gymnasietiden plus sex månader, förutsatt att detta blir längre tid än du annars skulle fått.

• Om du räknas som ensamkommande barn och är mellan 17 och 18 när du får beslut men bara skulle få uppehållstillstånd några månader tills du fyller 18 för att det inte finns något mottagande för dig i hemlandet, kan du få ett längre även om du fortfarande går på introduktionsprogram i gymnasieskolan. Tillståndstiden blir då tretton månader i första omgången. Sedan kan det förlängas som andra tillstånd, se ovan.

Vad händer om du får uppehållstillstånd men inte har fyllt 17? Eller inte har kommit in på gymnasiet än? Då kan du inte få längre tillstånd från början på grund av gymnasiestudier. Men du kan få förlängt senare, se avsnittet ovan!

 

Begränsningar för vilket program du kan gå

Som asylsökande eller papperslös har du inte rätt att påbörja en gymnasieutbildning efter att du fyllt 18. Men när du väl fått uppehållstillstånd (till exempel just för att du vill gå i gymnasiet) så är du inte asylsökande längre och du har rätt att börja en utbildning fram till vårterminen det år du fyller 20, och sedan gå ut programmet. Behöver du börja ett program efter den åldern, till exempel efter att du är klar med språkintroduktion, måste du söka dig till komvux eller folkhögskola om din kommun inte valt att låta ungdomarna läsa vidare i gymnasiet även när de fyllt 20.

Det går inte att få uppehållstillstånd för introduktionsprogram som syftar till att bli behörig för gymnasiet mer än två perioder, sammanlagt 26 månader. Efter det behöver du ha kommit in på något av de andra programmen och fortfarande vara under 25 för att få tillstånd för hela gymnasietiden plus sex månader. Om din kommun räknar varje år på introduktionsprogram som ett nytt program kan du råka ut för att behöva sluta språkintroduktion efter ett år, om du fyller 20. Det stämmer inte med lagen att göra så. Berätta gärna för din rektor att Skolinspektionen har sagt att den som går introduktionsprogram har rätt att gå kvar tills personen är redo för ett nationellt gymnasieprogram!

Det går inte att få uppehållstillstånd för en utbildning som man redan har gått färdigt, eller att få uppehållstillstånd för en ny utbildning om man redan gått ut ett nationellt program eller en yrkesutbildning som syftar till etablering på arbetsmarknaden. Undantag: De som redan före 1 juli 2018 hade kommit in på exempelvis nationellt program efter en yrkesutbildning. Det går inte heller att få uppehållstillstånd för ett introduktionsprogram som syftar till vidare studier (till exempel språkintroduktion) efter att man har påbörjat en yrkesutbildning eller nationellt program.

Det finns alltså en möjlighet att satsa på en ettårig yrkesintroduktion och snabbt komma ut på arbetsmarknaden för att försöka få ett permanent uppehållstillstånd. Men då är vägen stängd för fortsatt uppehållstillstånd på grund av studier.

 

Vilka omfattas intetillbaka

Om du har fått slutligt avslag på asylansökan och inte uppfyller alla kraven i listan ovan, så kan du tyvärr inte få uppehållstillstånd enbart på grund av att du går i skolan. Det finns fortfarande ett undantag för dem som fått avslag medan de var minderåriga och som sökt asyl senast 24 november 2015.  Men detta gäller inte om Migrationsverket och domstolarna ansåg att du har någon som tar emot dig i hemlandet. Det  kallas för "ordnat mottagande".

 

Hur ansökan på grund av studier behandlastillbaka

• Om du inte har fått ditt första beslut ännu, så kommer Migrationsverket vid beslutet att ta ställning till om gymnasiereglerna ska användas. Asylskälen prövas först! Men Migrationsverket måste pröva om ett uppehållstillstånd ska bli längre på grund av dina studier eller om du ska få tillstånd för studier istället för avslag. Därför ska du lämna in din studieplan till Migrationsverket innan beslutet fattas.

• Om du väntar på beslut från migrationsdomstolen, så behandlas ansökan där. Asylskälen prövas först även i domstolen. Du behöver inte dra tillbaka ditt överklagande. Gymnasiereglerna kommer att prövas efter asylskälen. Varning - att dra tillbaka överklagandet kan tolkas som att du inte heller vill ha uppehållstillstånd på grund av studier. Du kan inte ansöka på nytt!

• Om du väntar på beslut från Migrationsöverdomstolen, så vidarebefordras din ansökan dit. Det vanligaste är att Migrationsöverdomstolen väljer att inte ta upp asylärendet. Men i sådana fall kommer ansökan om uppehållstillstånd på grund av studier att skickas tillbaka till Migrationsverket och behandlas där.

• Om du har ett slutligt avslag, så behandlas ansökan separat av Migrationsverket.

• Om du väntar på beslut om verkställighetshinder (VUT) efter slutligt avslag, så kan du också ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier. Om det rör sig om ett verkställighetshinder på grund av sjukdom eller praktiska hinder så kommer Migrationsverket att behandla ansökningarna samtidigt och väga in ifall gymnasiereglerna får betydelse för längden på tillståndet. Men om du begär en ny prövning på grund av nya skyddsskäl så kommer ansökan om studier att behandlas först. Om Migrationsverket bedömer att du inte omfattas av gymnasiereglerna så kommer verkställighetshindret att behandlas. Om du däremot omfattas av gymnasiereglerna och får uppehållstillstånd, så kommer din ansökan om VUT att avskrivas, det vill säga att den inte behandlas. Om du fortfarande anser att du har skyddsbehov så kan du i det läget lämna in en ny ansökan om status som skyddsbehövande.
Problemet med att ha en ansökan om VUT inne är att du antagligen inte kommer att få några pengar medan du väntar. Därför kan du välja att dra tillbaka ansökan om VUT och lämna in en ny senare ifall det skulle behövas. Men prata med ditt ombud innan du gör något sånt! Om din ansökan om VUT är viktig eller redan har börjat prövas kan det vara en dålig idé!

 

Frågor och svar - länk till egen sida!

Fråga-svar-sidan innehåller även lite information om ekonomin för dem som väntar på beslut och dem som fått uppehållstillstånd.

 

Fler länkar om lagen

Själva lagreglerna finns som paragraferna 16a till och med 16i i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. (den tillfälliga lagen), samt i lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Den senare gäller från 20 juli 2021 till och med 19 januari 2025. Reglerna om permanent uppehållstillstånd på grund av arbete efter studierna gäller dock även senare, om inte riksdagen ändrar lagarna på nytt.

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om tolkning av "gymnasielagen", dvs paragraferna 16a - 16i i den tillfälliga lagen, samt en rättslig kommentar om tolkning av paragraf 16f 16f, den som rör personer som fått avslag efter lång handläggningstid.

Ytterligare en källa är Rådgivningsbyråns informationsmaterial om gymnasielagen. (publicerad 2 juli 2018)

 

Förklaringar (avser länkar i listan ovan)tillbaka

Inhibition. Inhibition betyder att ett beslut om utvisning tillfälligt inte får verkställas. Du begär inhibition för att inte riskera att gripas och skickas till ditt hemland medan du väntar på ett nytt beslut. tillbaka

Måste ha registrerats. Om din asylansökan är registrerad efter den 24 november 2015 men du vet att du kom till Sverige tidigare bör du begära att få se allt som finns i Migrationsverkets handlingar om dig under 2015. Det kan finnas en anteckning om att du är registrerad som asylsökande hos socialtjänsten eller av polisen. I så fall ska det datumet räknas som ditt registreringsdatum, se Migrationsverkets information om detta. Finns det ingen sådan anteckning bör du försöka kontakta polisen som registrerade dig när du kom till Sverige eller socialen i den stad där du bodde, för att be dem hitta anteckningar om dig från tiden före den 24 november 2015. Det du får tag på ska du lämna in till Migrationsverket. Din gode man kanske kan hjälpa till. Om du fick bo i Malmö den första tiden; läs informationen från socialtjänsten i Malmö om hur du kan göra. Mer information om detta finns också i Stadsmissionens manual.

Här är adresser till socialtjänstens mottagningsenheter i några städer:
Malmö: ensamkommandebarn@malmo.se, telefon 0733-915413
Trelleborg: myndighetsprocessen.ensamkommande@trelleborg.se
Göteborg: socialjouren@socialresurs.goteborg.se
Stockholm: ankomst.sof@stockholm.se eller socialjouren@stockholm.se

Domstolarna accepterar inte alltid Migrationsverkets praxis rörande registrering. Det är alltså inte säkert att du kan få uppehållstillstånd enligt dessa regler i ett ärende där en domstol fattar beslut, om asylansökan inte formellt registrerats senast den 24 november 2015.

tillbaka

Räknas som ensamkommande barn. Det avgörande för om du räknas som ensamkommande vid ansökan är om du placerades i en kommun - eller borde ha placerats i en kommun. Om du blev uppskriven i ålder redan när du sökte asyl, men åldern sedan skrevs ned igen så borde du placerats i kommun även om det inte skedde. I så fall kan du omfattas av lagen ifall övriga villkor är uppfyllda. Om du vid beslutet istället skulle bli uppskriven så högt i ålder att det innebär att du var vuxen redan vid registreringen så ändrar det inte att du räknades som ensamkommande barn vid registreringen. Du kan alltså ändå omfattas.

Ditt första beslut. Det första beslutet är det från Migrationsverket. Det datum som gäller är det som står överst på beslutet, inte det datumet som du fick reda på det. Datumen för domstolsbeslut har ingen betydelse. Om du skulle ha fått ett beslut om överföring till ett annat EU-land och sedan åter skrivits in som asylsökande i Sverige så är det beslutet om utvisning till hemlandet som räknas. Om ditt ärende har återförvisats från en domstol så att du fick ett nytt beslut från Migrationsverket senare så är det fortfarande det första datumet som räknas.tillbaka

Räknats som vuxen. Du ska ha fyllt 18 när du fick ditt första beslut eller skrivits upp i ålder så att du blev 18 eller äldre vid beslutet. Om ditt ärende har återförvisats från en domstol så att du fick ett nytt beslut från Migrationsverket senare så är det ändå åldern vid Migrationsverkets första beslut som ska räknas, enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande. Men alla som fattar beslut på Migrationsverket gör inte så. Om du får avslag på nya gymnasielagen för att du fått tillbaka din ålder kan du försöka överklaga och förklara att åldersbedömningen gjorde att du fick avslag så du borde få söka enligt gymnasielagen.

Befinna dig i Sverige. Det som spelar roll är att du är i Sverige när du ansöker och under tiden efteråt medan du väntar på beslut. Om du har varit utrest och kommit tillbaka innan du ansöker kan du ändå omfattas.

Studera på gymnasiet. Som gymnasium räknas gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux och folkhögskolan. I den vanliga gymnasieskolan omfattas alla slags program. I de övriga skolformerna räknas enbart program på gymnasienivå samt inom komvux sammanhållna yrkesprogram. Observera att om du börjar med ett yrkesintroduktionsprogram på gymnasiet eller ett sammanhållet yrkesprogram på komvux så kan du inte få uppehållstillstånd för att läsa vidare på gymnasiet efter detta. Läs mer om studieprogrammen och kraven i Rådgivningsbyråns material.

Vilja studera. Du behöver inte bevisa att du vill studera. Du intygade det genom att fylla i blanketten. Kontrollen kommer senare - om du inte går i skolan kan uppehållstillståndet dras in. Detta innebär att du kan få uppehållstillstånd även om du inte kommit in på gymnasiet än. Men du måste komma in på någon av de linjer som omfattas av gymnasiereglerna under tiden för uppehållstillståndet, eftersom det är detta du får tillstånd för att göra. Om inte skolan kan redovisa att du studerat aktivt på en linje som omfattas när det är dags för förlängning så går det inte att förlänga tillståndet.tillbaka

Begått brott. Det räcker inte att ha varit anklagad för brott. Vi vet inte ännu hur allvarlig brottsligheten behöver vara. Men det som ska bedömas är risken för att du begår brott i framtiden. Därför är risken större att du får avslag om du begått flera brott eller på annat sätt visat att du inte bryr dig om regler.

Du ska ha försökt. Enligt Migrationsverket betyder detta att de flesta sökande inte kommer att behöva göra mer än de redan gjort under asylproceduren för att försöka visa din identitet, det vill säga ditt namn och din familj, när du är född och var du kommer ifrån. Men om du har använt olika namn eller uppvisat olika identitetshandlingar eller om du vet att Migrationsverket anser att du inte ens har försökt "göra din identitet sannolik" så kan det behövas att du gör ett försök till. tillbaka

Utvisningsbeslut som inte får verkställas. Det handlar om minderåriga som får utvisningsbeslut trots att Migrationsverket anser att det INTE finns ett ordnat mottagande för barnet. I sådana fall kan beslutet tas med en verkställighetsföreskrift som innebär att utvisningen inte får verkställas förrän barnet fyllt 18. Det ska inte blandas ihop med de beslut där Migrationsverket anser att det FINNS ett ordnat mottagande. I sådana fall kan beslutet förenas med en längre tid för frivilligt återvändande. Men detta räcker inte för att omfattas av möjligheten till uppehållstillstånd på grund av studier. Det finns ärenden där beslutet faktiskt innebär att det inte finns ett ordnat mottagande men handläggaren inte brytt sig om att göra någon verkställighetsföreskrift, kanske för att det är kort tid kvar till 18-årsdagen. Den som har ett sådant beslut ska enligt Migrationsverket kunna omfattas.tillbaka

 

Sidorna om gymnasielagen uppdateras. Skriv gärna till red@farr.se om du har synpunkter på innehållet. Se även FARR:s remissvar om lagen!

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5