Ömmande omständigheter - finns det?

Beaktas barnets bästa i asylprocessen? Det är inte säkert, inte ens om det gäller psykiskt eller fysiskt funktionshindrade barn. Det är en av slutsatserna i rapporten ”En stulen barndom" av Amanda Gulger & Josefin Sikström, som getts ut i samarbete med Etikkommissionen i Sverige.

Migrationsverket konstaterade i ett rättsligt ställningstagande i juni att den tillfälliga lagen har gjort utrymmet mycket begränsat för uppehållstillstånd för barn i "devitaliserat tillstånd" (uppgivenhetssyndrom). Anledningen är att lagens krav att en utvisning skulle strida mot en internationell konvention för att uppehållstillstånd ska ges av ömmande omständigheter. Rådgivningsbyrån publicerade tidigare i år en rapport om de  fall som verkligen uppnått dessa krav och vilken argumentation som kan få betydelse.

 

Etikkommissionen: En stulen barndom

"En stulen barndom - Rapport om hur svensk asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter" (2018) har genomförts av Amanda Gulger & Josefin Sikström (Södertörns högskola) i samarbete med Etikkommissionen i Sverige, som också är medlemsförening i FARR.

Etikkommissionen beskriver rapporten så här:

"I rapporten uppmärksammas situationen för utvisningshotade flyktingbarn med svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som idag befinner sig i Sverige. Rapporten går igenom tre olika fall från verkligheten och undersöker hur migrationsmyndigheterna bedömt i dessa ärenden. Barnen i fråga lider i ett av fallen av cerebral pares (CP-skada) och i de andra två av uppgivenhetssyndrom.

De juridiska frågor som legat till grund för det fördjupade arbetet med rapporten är främst följande: I vilka fall kan permanent uppehållstillstånd beviljas i enlighet med 18 § begränsningslagen? Vad blir följderna för de svårt sjuka barn som i beslut efter beslut endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, och hur står sig detta i förhållande till Barnkonventionen liksom till Europakonventionen?

I rapportens slutsats konstateras att barnets bästa i många fall inte alls beaktas i asylprocessen. Genom att verkställa avvisningsbeslut till hemländerna för dessa barn eller genom att inte bevilja dem permanent uppehållstillstånd, bryter Sverige mot Barnkonventionen, som stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som gäller barn.

Enligt rapporten ligger felet inte nödvändigtvis i asyllagen utan i tolkningen av lagen och felaktiga tolkningar av lagstiftarens vilja. Det är också uppenbart att Migrationsverket ignorerar läkarintyg och medicinsk expertis och därmed tar sig rätten att överpröva läkarnas bedömning."

Hämta rapporten från Etikkommissionens hemsida

 

Migrationsverket om uppehållstillstånd på grund av sjukdom hos barn

Referat ur Asylnytt:

I ett ställningstagande som publicerades i juni granskar Migrationsverket vad den tillfälliga lagen betyder för barn i ett devitaliserat tillstånd, en beteckning som Migrationsverket finner mer användbar än uppgivenhetssyndrom.

Ställningstagandet innehåller en omfattande genomgång av Migrationsöverdomstolens och Europadomstolens praxis och verkets egna ställningstaganden i ett betydligt bredare område än det som rör barn som blivit apatiska. Här finns resonemang om när Migrationsverkets utredningsskyldighet inträder, vad ett läkarintyg bör innehålla och kraven på läkarens specialkompetens - som behövs men inte är avgörande för intygets bevisvärde. Vilka sjukdomssituationer som kan tänkas bryta mot Europakonventionens artikel 3 (och därmed gränsa till skyddsbehov) diskuteras, liksom innebörden i privatliv enligt artikel 8.

Ett viktigt påpekande är att artikel 8 inte utgör något genellt förbud mot att skilja familjemedlemmar åt. Även bedömningar enligt Dublinförordningen och i verkställighetsskede tas upp. Slutsatsen rörande barn i devitaliserat tillstånd är att utrymmet för uppehållstillstånd har blivit kraftigt begränsat i och med den tillfälliga lagens krav på att en utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande för att uppehållstillstånd ska beviljas.

Länk till ställningstagandet i Lifos

 

Rådgivningsbyråns rapport om 11 § tillfälliga lagen

"I strid mot ett svenskt konventionsåtagande? En redogörelse för avgöranden som bifallits enligt 11 § (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige" är den fullständiga titeln på rapporten som publicerades i mars.

Från Rådgivningsbyråns lansering:

I och med införandet av 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) har möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter inskränkts till att endast bli gällande om en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. I varje enskilt ärende där bestämmelsen aktualiseras ska Migrationsverket därför göra en bedömning av huruvida en utvisning strider mot Sveriges internationella åtaganden. Detta – i kombination med bristande vägledning i förarbeten och praxis för hur bestämmelsen ska tillämpas – innebär att det offentliga biträdets argumentation kring Sveriges skyldigheter enligt bland annat Europakonventionen fått en ökad betydelse för ärendets utgång.

Rådgivningsbyrån har med anledning härav sammanställt en rapport avsedd att vara ett verktyg för verksamma jurister i frågan om när det enligt 11 § tillfälliga lagen kan anses strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa en person från Sverige. Efter en genomgång av avgöranden där uppehållstillstånd har beviljats enligt bestämmelsen kan Rådgivningsbyrån konstatera att merparten grundas i att en utvisning skulle strida mot rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Här rör det sig dels om barn och unga vuxna som på grund av lång vistelse i Sverige har fått ett sådant omfattande privatliv i Sverige att det anses oproportionerligt att utvisa dem och dels om situationer där splittringar av en kärnfamilj anses vara en oproportionerlig inskränkning av deras rätt till familjeliv. Det finns också ett antal avgöranden där andra familjekonstellationer har ansetts ha ett konventionsskyddat privat- och familjeliv. Vidare har vissa personer beviljats uppehållstillstånd då en utvisning har bedömts strida mot förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling i artikel 3 i Europakonventionen. Slutligen har uppehållstillstånd i några fall beviljats med hänvisning till barnkonventionens bestämmelser.

Utöver en genomgång av avgörandena, främst från Migrationsverket, och en kortare analys av motiveringen till dem redovisas även relevant praxis från Europadomstolen samt en sammanfattning av de domar som hänvisats till i avgörandena. Rapporten ger på så sätt en överblick kring vilken argumentation som har möjlighet att nå framgång i ärenden som aktualiserar bestämmelsen.

Länk till pdf