Regler för snabba avvisningar måste ändras

EU-domstolen har beslutat att Sverige måste ändra sina regler för omedelbar verkställighet. Så länge Sverige inte har infört en lista över "säkra länder" får asylsökande inte avvisas utan rätt att stanna för att överklaga. Enda undantaget är personer som inte framfört några asylskäl alls.

EU-domstolens beslut rör situationer då en asylsökande får avslag inom tre månader och får beslut om "avvisning med omedelbar verkställighet", dvs utan rätt att stanna för att överklaga. (Det handlar alltså inte om plötsliga deportationer av personer som har varit länge i Sverige).

EU:s direktiv om asylprocedurer innehåller en möjlighet att avvisa en asylsökande med omedelbar verkställighet, om personen kommer från ett ursprungsland som definierats som säkert. Sverige har inte infört någon lista över vilka länder som anses säkra. Istället finns  en paragraf i den svenska Utlänningslagen som innebär att personer kan avvisas för att ansökan anses "uppenbart ogrundad". Detta kan enligt praxis bero på att det finns ett tillräckligt myndighetsskydd. Att landet  anses ha ett tillräckligt myndighetsskyd bestäms i det enskilda fallet, men i praktiken utgår bedömningen från landinformation som kan tillämpas i många ärenden. Det rör sig främst om länder vars medborgare inte behöver visum för att åka till Sverige.

Nu har EU-domstolen slagit fast att Sveriges förfarande inte är tillåtet enligt asylprocedurdirektivet. För att avvisa en person som åberopar skyddsskäl med omedelbar verkställighet krävs att staten har infört en lista över säkra länder.

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar där det framgår att så länge Sverige inte infört bestämmelsen om säkert ursprungsland så får en asylansökan inte definieras som uppenbart ogrundad på grund av otillräckliga asylskäl. Avvisningsbeslut av det slaget som väntar på domstolsbehandling kommer att inhiberas. En person som inte åberopar några skyddsskäl alls får dock fortfarande avvisas med omedelbar verkställighet.

Läs eller hämta domen C-404/17

Migrationsverkets pressmeddelande 18-07-26

Migrationsverkets rättsliga kommentar 18-07-26