Gymnasielagen får tillämpas!

Migrationsöverdomstolen fattade den 25 oktober beslut i två ärenden om den "nya gymnasielagen". Saken rör de paragrafer i den tillfälliga begränsningslagen som ger möjlighet till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier trots att den sökande har fått avslag på asylansökan. Två migrationsdomstolar hade avslagit ansökningar om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier då de ansåg att denna del av lagen inte borde tillämpas. Båda ungdomarna överklagade. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att lagen får tillämpas och att saken inte behöver underställas EU-domstolen, ett beslut som FARR varmt välkomnar.

 

Lagen är inte för dåligt beredd

Ett av de överklagade målen kom från migrationsdomstolen i Malmö. Migrationsverket  hade bedömt att den unge borde få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Men domstolen ansåg inte att den lagen skulle tillämpas. Domstolen resonerade om den allmänt dåliga beredningen under tidspress som gjort lagstiftningen allt mer komplicerad och lagt till en helt ny grund för uppehållstillstånd. Det avgörande problemet enligt domstolen var att regeringen först efter remissbehandlingen valde att ta bort kravet på sannolik identitet, trots att flera remissinstanser ifrågasatt redan detta sänkta beviskrav jämfört med det normala, styrkt identitet. Domstolen ansåg att regeringen frångått grundlagens krav på hur ett ärende ska beredas och att lagen på den punkten kommit att strida mot EU-rätten. Därför tillämpade domstolen inte den bestämmelsen i lagen. Eftersom pojken inte hade styrkt identitet avslogs ansökan.

Migrationsöverdomstolen höll inte med, utan sammanfattar:

"Formerna för beredning av regeringsärenden är endast i liten utsträckning reglerade i regeringsformen. I 7 kap. 2 § RF uttrycks ett allmänt krav på att det vid beredningen av regeringsärenden ska inhämtas behövliga upplysningar och
yttranden från bl.a. berörda myndigheter och kommuner. Det är alltså inte frågan om ett absolut krav utan ett remissförfarande ska användas i den mån det behövs. Några närmare bestämmelser om hur ett sådant förfarande ska gå till finns inte i regeringsformen och närmare vägledning ges inte heller i dess förarbeten. Lagrådet har fört fram att beredningen av förslaget till 16 f § tredje stycket tillfälliga lagen inför lagrådsremissen inte var godtagbar. Därefter har finansutskottet under riksdagsbehandlingen av lagförslaget genomfört ytterligare beredning innan lagändringarna antogs av riksdagen. Migrationsöverdomstolen anser sammantaget att stadgad ordning inte har åsidosatts i något väsentligt hänseende vid tillkomsten av 16 f § tredje stycket tillfälliga lagen. Något sådant hinder mot att tillämpa bestämmelsen finns alltså inte."

Beslutet blev att den unge beviljades uppehållstillstånd 13 månader på grund av sin avsikt att studera på gymnasiet.

 

Lagen strider inte mot EU-rätten

Det andra överklagade målet hade behandlats av migrationsdomstolen i Stockholm. Det gällde en ung pojke som hade lämnat in en id-handling som enligt domstolen inte kunde styrka hans identitet. Han omfattades  av gymnasielagen enligt Migrationsverket eftersom lagen inte kräver att identiteten styrkts eller ens gjorts sannolik. Migrationsdomstolen i Stockholm  ansåg däremot att kravet på styrkt identitet i Schengenregelverket och EU:s gränskodex går före skrivningen i svensk lag. Dessutom kan enligt migrationsdomstolen Sverige inte kontrollera personen i SIS-registret om inte identiteten är klarlagd. Visserligen gör Sverige redan undantag från kravet på styrkt identitet för skyddsbehövande och vissa andra men de undantagen grundar sig på att EU-reglerna i krockar med internationella konventioner, skrev domstolen.

Migrationsöverdomstolen påpekar att EU:s gränskodex endast reglerar inresa och korta uppehållstillstånd. De EU-direktiv som rör personer som redan befinner sig i Sverige säger ingenting om prövningen av frågan om uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige. "Kodexens bestämmelser hindrar alltså inte i sådana fall en reglering som innebär ett sänkt beviskrav rörande identitet" skriver Migrationsöverdomstolen. Vad beträffar regeln om att kontroll ska ggöras i SIS-regeistret så påpekar Migrationsöverdomstolen att den skyldigheten "gäller alla typer av uppehållstillstånd det vill säga oavsett om utlänningen har klarlagt sin identitet eller inte. Det ställs alltså inte upp något krav på klarlagd identitet för att en sökning ska kunna genomföras i SIS."

Den unge mannen som överklagat detta mål får dock inte uppehållstillstånd av Migrationsöverdomstolen. Eftersom han har lämnat in ett pass som visar att han är minderårig så återförvisas ärendet till Migrationsverket för en ny utredning. (Paragraf 16f som hade utretts avser bara personer som är 18 eller äldre vid Migrationsverkets beslut.) Att saken behöver utredas mer just i hans fall förändrar inte huvudsaken: Migrationsöverdomstolens beslutet innebär att "den nya gymnasielagen" inte strider mot EU-rätten.

 

Behöver inte utredas av EU-domstolen

Migrationsdomstolen i Göteborg har överlämnat ett ärende rörande gymnasielagen till EU-domstolen för avgörande. Detta skedde efter att domarna som nämnts ovan kommit, samtidigt som andra domare bedömt att lagen kan tillämpas och fattat positiva beslut. Det var därför en möjlighet att även Migrationsöverdomstolen skulle överlämna frågan til EU-domstolen. Men så blev det inte. Migrationsöverdomstolen påpekar i ärendet som rörde EU-rätten att EU-domstolen redan i flera mål slagit fast att det är upp till medlemsstaterna om de vill införa egna regler som ger möjlighet till uppehållstillstånd av ömmande, humanitära eller andra skäl till utlänningar som vistas i landet. Därför behöver saken inte underställas EU-domstolen, enligt Migrationsöverdomstolen. Därmed kan Migrationsverket och de migrationsdomstolar som avvaktat med ärenden som rör gymnasielagen, att åter börja behandla dessa ärenden.

Migrationsöverdomstolens beslut är vägledande, vilket innebär att Migrationsverket och domstolarna är skyldiga att följa domarna i liknande ärenden.

Hämta kammarrättens pressmeddelande och referat av domarna