rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltNya gymnasielagen - Förlängning

Nya gymnasielagen - Förlängning

Förutsättningar för uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen

Tidslinje för de olika stegen för förlängning av uppehållstillstånd enligt gymnasielagen (detaljer kring hur du ansöker, när du ska ansöka samt vilka villkor som gäller, kan du läsa om i denna text).

Grafik NGL

FÖRLÄNGNING AV UPPEHÅLLSTILLSTÅND ENLIGT DEN NYA GYMNASIELAGEN

Det tillfälliga uppehållstillståndet varar i 13 månader och du måste ansöka om förlängning innan det går ut (tidigast två månader innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut) för att du inte ska falla ur samhällssystemen. Enligt Migrationsverket ska du ha påbörjat en utbildning som är godkänd av Migrationsverket, innan det 13 månader långa uppehållstillståndet går ut. För att kunna få förlängt på grund av gymnasiestudier får du inte ha fyllt 25 år. Finns det risk att du fyller 25 innan beslut tas bör du försöka få fast arbete och även söka tillstånd på grund av arbetet.

 

 

Vem handlar det om? Denna artikel är skriven främst för dem som har 13 månaders uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men ungefär samma regler gäller även dig som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov om detta tillstånd inte kan förlängas och du går i gymnasiet. Ungefär samma regler gäller också om du har haft uppehållstillstånd som minderårig på grund av brist på ordnat mottagande. En skillnad är att om du tillhör någon av dessa kategorier kan du få uppehållstillstånd två 13-månadersperioder för att gå ett sådant introduktionsprogram som leder till fortsatta studier (till exempel språkintro). Därefter krävs att du kommit in på ett nationellt program, allmän kurs på folkhögskola eller ett yrkespaket som leder till att söka jobb. Den som har haft ett första uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen kan inte få förlängt för mer än en 13-månadersperiod för introduktionsprogram som leder till fortsatta studier.

 

För de ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen och ska förlänga sina uppehållstillstånd, finns det två olika grunder som kan ge beviljad förlängning:

 1. Den ena grunden är om du studerar på ett “introduktionsprogram med fokus på behörighet till nationellt program”. Detta kan exempelvis vara språkintroduktion. Om du går ett sådant program, kommer uppehållstillståndet att förlängas med 13 månader. Innan uppehållstillståndet slutar att gälla kommer du att behöva ansöka om förlängning igen så att du kan fortsätta dina studier på gymnasienivå. Du behöver alltså under den första förlängningen bli antagen till en utbildning som är godkänd enligt gällande regelverk, dvs som i punkt 2 nedan. Godkända utbildningar på gymnasienivå är yrkesutbildning, nationellt program på gymnasieskola/Komvux eller en allmän kurs på folkhögskola.
 2. Den andra grunden är om du redan studerar på yrkesutbildning/yrkesintroduktion som syftar till etablering på arbetsmarknaden eller nationellt program på gymnasieskola/Komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Vid sådana studier kommer du att få ett uppehållstillstånd som sträcker sig fram till den dagen din utbildning avslutas plus sex månader för att få tid att hitta ett arbete. Dessa sex månader börjar räknas från och med den dagen studierna har avslutats.

 

Hur du ansöker om förlängning 

Du ska ha fått en personlig kod från Migrationsverket innan tillståndet går ut. Migrationsverket skickar koden till din folkbokföringsadress. 

Webbansökan: Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Du behöver din kod och du behöver fylla i ditt beteckningsnummer (s.k. LMA-nummer). Om du inte har fått någon kod går det bra att fylla i pappersblankett (blankett 200011). När du ansöker om förlängning hos Migrationsverket via webben eller via pappersblankett, ska du också skicka handlingar som styrker din skolgång. Du skickar in din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument om du går på folkhögskola. Det är väldigt viktigt att du skickar in rätt handlingar från din gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux, Särvux eller folkhögskola. Dina bilagor måste alltid postas med brev till Migrationsverket.

I blanketten behöver du kryssa i en eller flera anledningar till varför du behöver förlänga ditt uppehållstillstånd. Om det enbart handlar om att du vill förlänga uppehållstillstånd för att du studerar kryssar du i rutan: Jag studerar på gymnasial nivå i Sverige. 

Det finns fler rutor att kryssa i och en del personer kan ha flera skäl. Men även om du har andra skäl än att du studerar på gymnasiet så är det viktigt att du också kryssar i att du studerar på gymnasiet.

 

Hur vet jag om min utbildning är godkänd?

Det kan vara väldigt svårt att veta om du går en godkänd utbildning. Därför är det viktigt att du tar kontakt med en studievägledare på din skola eller annan kunnig person för att med säkerhet veta att utbildningen är godkänd enligt regelverket och att utbildningen leder till studiebevis/gymnasieexamen, alternativt behörighet till nationellt program på gymnasienivå. Ta hjälp av kunniga personer när du är osäker och har frågor om utbildningen!

Om du går på komvux och har inslag av studier i svenska eller annat som inte är på gymnasienivå så är det särskilt viktigt att det framgår av studieplanen att utbildningen leder fram till en examen. Att gå på SFI räcker inte!

När du gör en förlängningsansökan ska en individuell studieplan skickas med och den bör alltid vara godkänd av en studievägledare/eller någon annan kunnig person innan du skickar iväg din ansökan.

Den individuella studieplanen kan vara utformad på lite olika sätt. Det är viktigt att du skriver start- och slutdatum för utbildningen, skolans namn, kursförteckning, syfte och mål med utbildningen och att du studerar på heltid. Kursförteckning ska även skickas med för de utbildningar som du planerar att gå längre fram (t ex på Komvux).

 

Byte av utbildning

Det kan vara så att du måste byta utbildning under den första perioden med 13 månaders uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Men du kan inte få uppehållstillstånd för att gå ett introduktionsprogram som ska leda till fortsatta studier (som språkintro) om du har hunnit påbörja ett nationellt program eller yrkespaket. När du väl har förlängt ditt uppehållstillstånd och påbörjat en godkänd utbildning, är reglerna mycket restriktiva vid byte av utbildning. Det går vanligen inte att byta från en yrkesutbildning till en annan eller byta nationellt program. Det är viktigt att rådfråga Migrationsverket eller en kunnig studievägledare innan du genomför ett eventuellt byte av utbildning.

 

Lämna inte Sverige medan du väntar på beslut

I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver man ett giltigt uppehållstillståndskort. Det innebär att man inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om man är utomlands när ens uppehållstillstånd slutar gälla. Det finns ungdomar som åkt utomlands under tiden de väntar på svar, och som har lyckats komma in, men det är inget FARR rekommenderar.

 

Brottslighet

När Migrationsverket gör en bedömning om att förlänga ditt uppehållstillstånd kontrollerar de också om du har begått något brott i Sverige eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Om du har begått ett brott kan det påverka dina möjligheter till förlängning av ditt uppehållstillstånd negativt.

 

När kommer mitt besked?

Du som har ansökt om förlängning av tillstånd kommer att få ett brev med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan. Det tar några veckor innan beskedet kommer på posten! Om ditt uppehållstillstånd går ut under tiden du väntar på svar kommer du få ett brev som berättar att Migrationsverket har inhiberat (stoppat) ditt utvisningsbeslut under tiden du väntar på beslut om förlängning av tillstånd. Detta kan skapa en del oro, men är helt enligt regelverket.

 

 

FAKTA: Under tiden du väntar på beslut behåller du dina rättigheter som folkbokförd. Alltså har du samma rätt till studiebidrag, barnbidrag och socialförsäkring och rätt till en mer omfattande sjukvård som tidigare.

 

Beslut

När Migrationsverket har fattat beslut skickar de ett brev hem till dig. Ansökan kan godkännas direkt eller så kan Migrationsverket kalla dig till en intervju. Du kan också behöva komplettera din ansökan. Du kan själv logga in på Mina sidor (migrationsverket.se), och kontrollera om din ansökan har kommit in och registrerats. Detta är extra viktigt om din ansökan skickades via post. 

Beslut om uppehållstillstånd skickas till din folkbokföringsadress. 

OBS: Det är viktigt att uppdatera Skatteverket om du flyttar till en annan adress.

 När du har fått din ansökan om förlängt uppehållstillstånd godkänd, är det viktigt att närvara på lektionerna för att visa att du följer din studieplan. 

Ditt uppehållstillstånd kan i värsta fall återkallas om du har för hög ogiltig frånvaro i skolan. 

Du behöver redovisa aktivt deltagande varje år till migrationsverket ifall du har ett UT som varar längre än 13 månader. Läs mer här om aktivt deltagande på Migrationsverket.  

 

Vad händer om jag inte blir klar med studierna inom den tid jag fått uppehållstillstånd?

Det går att ansöka om förlängning för fortsatta studier på samma utbildning, alltså till ett nytt examensdatum plus sex månader. Men du måste ha deltagit aktivt i studierna. Du kan inte få uppehållstillstånd eller få det förlängt på grund av gymnasiestudier efter att du fyllt 25 år. 

 

Går det att ansöka på nytt efter avslag? 

Idag vet vi ännu inte om man kan söka om förlängning av uppehållstillstånd på nytt om man fick avslag vid första försöket att förlänga, till exempel för att man inte kommit in på godkänd utbildning. Detta behöver först prövas i domstol. FARR kommer att uppdatera informationen kontinuerligt. 

 

PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND EFTER STUDIER

När du har avslutat dina studier, måste du kunna försörja dig för att få stanna i Sverige. Om du kan försörja dig och uppfyller de krav som finns i den relevanta lagparagrafen (17§ tillfälliga lagen), ska du få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om du är under 25 år måste du ha fullföljt din gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning för att kunna få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Det är inte nödvändigt att ha avslutat din utbildning med fullständiga betyg, det viktiga är att du har fått ett examensbevis som visar att utbildningen har fullföljts. 

När du ska ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning måste du göra det innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd för studier har gått ut. Du måste även kunna visa i din ansökan att du har ett arbete. Du kan dock inte få uppehållstillstånd på grund av arbete förrän det förra uppehållstillståndet har löpt ut.

Dina anställningsvillkor, som lön och försäkringsskydd ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal eller följa nivån för vad som är vanligt i den bransch du  får arbete. Inkomsten ska vara tillräcklig för att kunna försörja sig själv. Idag motsvarar försörjningskravet 13 000 kr/månaden, men lönen ska vara likvärdig med vad andra som arbetar i branschen får.

Anställningen ska vara varaktig. Enligt Migrationsverket betyder det en tillsvidareanställning eller ett arbetskontrakt som gäller minst två år framåt från den dag Migrationsverket fattar beslut. Om detta tillämpas krävs alltså mer än två år räknat från att du börjat arbeta. Din anställning får inte vara subventionerad genom någon form av statligt bidrag. Arbetsgivaren ska meddela Skatteverket om din anställning senast den sista dagen av ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd. Om inte detta är gjort när Migrationsverket fattar beslut så kan du få avslag. 

Eftersom de flesta anställningar i Sverige påbörjas med en provanställning*, kan du  endast få permanent uppehållstillstånd beviljat först när provanställningen har övergått till en tillsvidareanställning. Försök kompromissa med arbetsgivaren om kortare provanställning, eller ingen provanställning alls. Det kan vara lättare om du kan visa tidigare referenser eller om du sedan tidigare arbetar hos samma arbetsgivare.

 

 

FAKTA: *Provanställning: Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Provanställningen får i regel inte vara längre än 6 månader, men den kan givetvis vara kortare. Om den inte avbryts eller sägs upp före provanställningen går ut, så har provanställningen automatiskt övergått till en tillsvidareanställning. 
Tillsvidareanställning: Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig.

 

Kan arbete som lärling ge permanent uppehållstillstånd?

Om en lärlingsperiod finns med i utbildningsplanen så kan den ingå i den tid du får uppehållstillstånd för utbildningen. Men det är inte vanligt. Om lärlingsperioden kommer efter utbildningens slut så bedöms den som vilket arbete som helst. Det betyder att du måste ha anställningsavtal om ett lärlingsjobb på minst två år eller som fast anställning.

Du kan ta ett jobb inom vilket område som helst. Du behöver alltså inte ta ett jobb inom det yrke du har utbildat dig till. 

Du kan även få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning genom att starta eget företag. För mer information se Migrationsverkets hemsida, migrationsverket.se. 

FARR rekommenderar att du blir medlem i ett fackförbund så fort du har fått en anställning. Migrationsverket kan också be om att fackligt utlåtande när man väl ansöker om permanent uppehållstillstånd. 

 

Hur ska jag klara detta när skolor och arbetsplatser stängs på grund av Corona?

Tyvärr har vi inget bra svar på detta. FARR och många andra kräver att reglerna ändras så att det blir lättare att få uppehållstillstånd. Men det har inte hjälpt. Migrationsverket har skrivit på sin hemsida att de fattar beslut som vanligt. Därför blir det ännu viktigare än tidigare att du deltar i studierna så aktivt det går. Du kan ändå behöva prata med lärare och yrkesvägledare om att få en förlängd studieplan ifall det behövs för att nå din examen. När det gäller att få arbete finns ingen lösning annat än att hitta en anställning om minst två år.

 

Vad händer om jag slutar jobbet efter att jag fått PUT?

Du kan byta jobb eller börja plugga efter att du har fått permanent uppehållstillstånd. Det finns ingen regel om hur länge du måste vara kvar på jobbet. Men FARR rekommenderar inte att du planerar att hoppa av ditt arbete direkt. Om du skulle anklagas för att ha fått uppehållstillståndet genom att luras (till exempel att det egentligen inte var en fast anställning) så skulle uppehållstillståndet kunna dras in.

 

Läs mer om vad som gäller vid uppehållstillstånd för dig som studerar på gymnasial nivå på Migrationsverkets hemsida

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5