Besked från Migrationsöverdomstolen rörande familjeåterförening

Migrationsöverdomstolen har nu (2012-01-18) äntligen kommit med domen i ett mål (UM 10897-10) där domstolen nu även tar ställning rörande styrkt identitet och företrädarskap vid familjeåterförening för barnfamiljer. Resultatet är att det för splittrade biologiska barnfamiljer inte finns ett absolut krav på att kunna styrka sin identitet om identiteten är sannolik, samt att det inte finns förutsättningar för detta i hemlandet och familjen är så pass etablerad att det inte skulle vara proportionerligt att kräva styrkt identitet. Vidare ska biologiska föräldrar anses vara företrädare för sina barn om det inte finns anledning att anta något annat. Däremot måste familjerna själva bekosta och ta initiativ till DNA-analysen ifall de inte kan skaffa dokument som styrker företrädarskapet och identitet.
 

Detta innebär alltså att många även utan en lagändring kommer att kunna få uppehållstillstånd för att återförenas med sina familjer. Vi hoppas och kräver att Migrationsverket nu även ändrar sin praxis rörande främlingspass så att familjerna faktiskt kommer att kunna återförenas.
 

Migrationsverket bär ett tungt ansvar för att situationen kommit att bli som den blivit och för de aktuella familjernas lidande under de senaste åren. Vid flera tillfällen har verket tolkat domar och beslut på hårdast tänkbara sätt, vilket har lett till den absurda situationen under det senaste året. Det har funnits andra tolkningar som varit mer rimliga, humana och som det nu visat sig korrekta. Även Migrationsöverdomstolen måste kritiseras för de dåligt motiverade domar och beslut som givit det tolkningsutrymme som Migrationsverket utnyttjat så långt som möjligt. Tillslut måste också politiker och utredningar kritiseras för att de låtit felaktiga, och som det visat sig skadliga, påståenden komma med i olika propositioner.   
 

Det är nu mycket viktigt att politikerna fortföljer arbetet med ett nytt regelverk. Vi nämnde frågan om främlingspass ovan. Mycket viktigt är att fortfarande kommer en stor mängd barn som saknar en biologisk förälder inte kunna få uppehållstillstånd. Vidare hjälper inte domen heller barn utan biologiska föräldrar. Nya relationer och makar som inte levt ihop en tid kan inte få uppehållstillstånd. Hur möjligheten till uppehållstillstånd ser ut för andra typer av släktskap och relationer är inte lika klart, men förmodligen är det mycket svårt. Det kan inte heller få vara så att en eventuell DNA-analys ska betalas av den sökande.  
 

Kampen för rätten till familjeåterförening fortsätter!

FARR:s styrelse