rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Europadomstolen: Samkönat par har rätt att återförenas

Genom en dom i februari, Pajic v. Kroatien, ändrades Europadomstolens praxis för samkönade par. Domstolen har redan tidigare ansett att samkönade par kan skyddas av rätten till privatliv, men inte av rätten till familjeliv, eftersom det då inte fanns någon enhetlig syn bland konventionsstaterna om detta. Det aktuella fallet gällde ett par som nekats familjeåterförening i Kroatien. Kroatien argumenterade inför Europadomstolen att det inte var fråga om diskriminering eftersom det ställs krav på sammanboende i tre år även för par av olika kön om de inte är gifta. Men i beslutet som paret hade fått motiverades avslaget med att familjeåterförening inte gäller samkönade par. Dessutom hade treårsregeln uppnåtts under ärendets gång. Europadomstolen kom fram till att det varit omöjligt för de sökande att definieras som familj till skillnad från om de hade varit ett ogift par av olika kön. Det fanns inget godtagbart skäl för åtskillnaden och Kroatien fälls därför för brott mot konventionens artikel 14 och 8. 

Läs domen i sin helhet

Konvertit vann i Europadomstolens högsta instans

År 2014 godkände Europadomstolen för mänskliga rättigheter att en iranier kunde utvisas från Sverige trots att han konverterat till kristendom. Mannen anförde inte konverteringen som asylskäl, men lämnade in dopbeviset till domstolen. Senare försökte han med en ny ansökan men den avslogs eftersom det inte var något nytt att han konverterat. Europadomstolen godkände utvisningen eftersom mannen själv sagt att religionen är en privatsak. Men tre domare var oeniga och ansåg att religionsfrågan borde ha betraktats som en ny omständighet om den inte behandlats i grundärendet.

Nu har ärendet prövats i Europadomstolens stora kammare. Även den här gången finns skiljaktiga meningar om vilket ansvar Sverige haft. Men domstolen slog enhälligt fast att det skulle vara ett brott mot Europakonventionen om Sverige nu skulle utvisa mannen utan en sakprövning av hans religionsskäl, eftersom dessa aldrig har prövats i sak, och dessutom för att ny information tillkommit i målet. Staten har en skyldighet att väga in all information före beslut om utvisning oavsett den sökandes agerande.

Läs hela domen

Migrationsverket stoppar överföringar till Ungern men överklagar

Uppdaterad 16-03-11: Migrationsdomstolen i Stockholm (förvaltningsrätten) stoppade i början av mars två beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, och återförde ärendena till Migrationsverket. Dagen därpå meddelade Migrationsverket  att verket inte delar migrationsdomstolens bedömning. Ärendena kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen (kammarrätten). I väntan på Migrationsöverdomstolens beslut stoppar Migrationsverket alla överföringar till Ungern. Saken är alltså inte avgjord. Migrationsverket fortsätter fatta beslut om överföringar till Ungern, men överföringarna verkställs tills vidare inte.

Läs mer...

När stoppas överföringar till Ungern?

Uppdatering 16-03-02: Migrationsdomstolen i Stockholm (förvaltningsrätten) har idag stoppat två beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, och återfört ärendena till Migrationsverket. I ett pressmeddelande säger domstolen samtidigt att detta betyder att överföringar till Ungern av personer som rest in via Serbien stoppas. Migrationsdomstolen i Stockholm är den enda av migrationsdomstolarna som behandlar Dublinärenden, så det har stor betydelse vad domstolen beslutar. Men eftersom migrationsdomstolen endast får fatta beslut i enskilda ärenden, är det ändå oklart vad som menas. För att det ska bli ett generellt stopp krävs att Migrationsverket beslutar att ändra praxis, eller att de två domarna överklagas och Migrationsöverdomstolen sedan fattar samma beslut som migrationsdomstolen i Stockholm.

Tidigare beslut om överföringar har inte stoppats enbart i och med dagens beslut. Nytagna beslut om överföring bör överklagas för att kunna stoppas av migrationsdomstolen. FARR undersöker vad förvaltningsrätten avser med meddelandet och återkommer med information.

Läs mer...

FN stoppade utvisning till Tjetjenien

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har förbjudit Sverige att utvisa en man som tillhört motståndsrörelsen i Tjetjenien. CAT konstaterar - som i många tidigare fall - att fullständig exakthet inte kan förväntas av den som utsatts för tortyr och att mindre motsägelser inte ska påverka den allmänna trovärdigheten. Landinformation visar att tidigare motståndmän löper risk att utsättas för godtyckliga arresteringar och tortyr. CAT finner därför att det skulle bryta mot tortyrkonventionen att utvisa familjen.

Läs mer...

Nittonåring fick inte återförenas

I slutet av förra året tog Migrationsöverdomstolen ett beslut som berör splittrade familjer med halvvuxna barn. En kvinna hade flytt till Sverige och fick flyktingstatus här bland annat på grund av att hon misshandlats av maken i hemlandet. Senare fick flera av hennes barn komma efter. Men den äldste sonen, då 19 år, fick avslag.

Migrationsdomstolen ansåg att sonen borde få komma, med tanke på moderns trauma och sonens utsatta situation med den våldsamme fadern. Migrationsverket påpekade att sonen bott kvar i hemlandet och därför fanns inte ett sådant familjeliv som skyddas enligt Europadomstolens praxis. Sonen anförde att de bott ihop tills modern flydde och att han stannat med småsyskonen. Han menar att det finns ett särskilt beroendeförhållande. Men Migrationsöverdomstolen håller inte med och anser att de andra barnen kan ge modern stöd. Sonen får avslag. (Målnummer UM5454-14). Referatet kan sökas på domstolarnas hemsida på målnumret; använd avancerad sökning.

Sök domen

Inga garantier krävs för överföring till Italien

I slutet av förra året kom en dom från Europadomstolen som innebar att domstolen accepterar Italiens generella garanti för barnfamiljer som tillräcklig för att verkställa överföring enligt Dublinförordningen. Migrationsverket ansluter sig till detta och kommer inte längre att begära garantier från Italien i enskilda ärenden.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5