rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Fler barn ska få tillfälliga tillstånd enligt nya riktlinjer

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som rör beviskrav och procedur vid praktiska hinder mot att verkställa utvisningsbeslut. Det handlar både om verkställighetshinder som Migrationsverket kan behöva ta hänsyn till redan vid ett första beslut i grundärendet och sådana verkställighetshinder som uppstår efter utvisningsbeslut. Enligt ställningstagandet innebär Migrationsöverdomstolens praxis i båda fallen att den sökande måste "styrka" (ett högt beviskrav) att det finns ett konkret hinder mot verkställighet. Ett kontroversiellt inslag är att ensamkommande barn som inte kan utvisas för att de inte har någon som kan ta emot dem i hemlandet, normalt bara ska få tillfälliga uppehållstillstånd. Barnet kan då utvisas efter 18-årsdagen då det inte längre krävs något ordnat mottagande.

 

Läs mer...

Hårdare tag efter utvisningsbeslut

Uppdaterad 16-05-06

Riksdagen har beslutat att de som fått slutligt avslag på asylansökan inte ska få bo kvar i Migrationsverkets boende eller få dagbidrag. Lagen gäller vuxna utan barn. Redan innan lagändringen antogs gick Migrationsverket  ut med information som skrämmer upp många asylsökande. Regeringen presenterade lagändringarna vid en presskonferens tillsammans med flera åtgärder för att öka antalet utvisningar. Bland annat ska antalet förvarsplatser utökas och polisen ska samarbeta med Migrationsverket om att fastställa asylsökandes identitet.

- Det här är en del i signalpolitiken som ska minska antalet asylsökande i Sverige, tror FARR:s ordförande Sanna Vestin. De som drabbas är några av de mest utsatta.

Läs mer...

Ansökan om ny prövning ska alltid behandlas

Migrationsverket publicerade i februari en rättslig kommentar om hur ansökningar om ny prövning ska behandlas. Bakgrunden är att om en person med gällande utvisningsbeslut påtalar nya omständigheter som rör hälsoskäl, arbete eller familjeanknytning så behandlas det som en ansökan enligt Utlänningslagens paragraf 12:18. Detsamma gäller praktiska hinder, till exempel då hemlandet inte tar emot. Sådana skäl bedöms av Migrationsverket och beslutet kan inte överklagas. Om personen tar upp skäl som gäller skyddsbehov används istället paragraf 12:19, som kan leda till en ny prövning av ärendet. I sådana fall får utvisningen inte verkställas förrän Migrationsverket avgjort om ärendet ska prövas på nytt. Vid avslag har personen rätt att överklaga. Den nya rättsliga kommentaren klargör att om orden "ny prövning" eller "asyl" används eller paragraf 12:19 nämns så ska ärendet för säkerhets skull registreras som en ansökan enligt paragraf 12:19, även om inga skäl som rör skyddsbehov har tagits upp.

Läs mer...

Europadomstolen: Samkönat par har rätt att återförenas

Genom en dom i februari, Pajic v. Kroatien, ändrades Europadomstolens praxis för samkönade par. Domstolen har redan tidigare ansett att samkönade par kan skyddas av rätten till privatliv, men inte av rätten till familjeliv, eftersom det då inte fanns någon enhetlig syn bland konventionsstaterna om detta. Det aktuella fallet gällde ett par som nekats familjeåterförening i Kroatien. Kroatien argumenterade inför Europadomstolen att det inte var fråga om diskriminering eftersom det ställs krav på sammanboende i tre år även för par av olika kön om de inte är gifta. Men i beslutet som paret hade fått motiverades avslaget med att familjeåterförening inte gäller samkönade par. Dessutom hade treårsregeln uppnåtts under ärendets gång. Europadomstolen kom fram till att det varit omöjligt för de sökande att definieras som familj till skillnad från om de hade varit ett ogift par av olika kön. Det fanns inget godtagbart skäl för åtskillnaden och Kroatien fälls därför för brott mot konventionens artikel 14 och 8. 

Läs domen i sin helhet

Konvertit vann i Europadomstolens högsta instans

År 2014 godkände Europadomstolen för mänskliga rättigheter att en iranier kunde utvisas från Sverige trots att han konverterat till kristendom. Mannen anförde inte konverteringen som asylskäl, men lämnade in dopbeviset till domstolen. Senare försökte han med en ny ansökan men den avslogs eftersom det inte var något nytt att han konverterat. Europadomstolen godkände utvisningen eftersom mannen själv sagt att religionen är en privatsak. Men tre domare var oeniga och ansåg att religionsfrågan borde ha betraktats som en ny omständighet om den inte behandlats i grundärendet.

Nu har ärendet prövats i Europadomstolens stora kammare. Även den här gången finns skiljaktiga meningar om vilket ansvar Sverige haft. Men domstolen slog enhälligt fast att det skulle vara ett brott mot Europakonventionen om Sverige nu skulle utvisa mannen utan en sakprövning av hans religionsskäl, eftersom dessa aldrig har prövats i sak, och dessutom för att ny information tillkommit i målet. Staten har en skyldighet att väga in all information före beslut om utvisning oavsett den sökandes agerande.

Läs hela domen

Migrationsverket stoppar överföringar till Ungern men överklagar

Uppdaterad 16-03-11: Migrationsdomstolen i Stockholm (förvaltningsrätten) stoppade i början av mars två beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, och återförde ärendena till Migrationsverket. Dagen därpå meddelade Migrationsverket  att verket inte delar migrationsdomstolens bedömning. Ärendena kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen (kammarrätten). I väntan på Migrationsöverdomstolens beslut stoppar Migrationsverket alla överföringar till Ungern. Saken är alltså inte avgjord. Migrationsverket fortsätter fatta beslut om överföringar till Ungern, men överföringarna verkställs tills vidare inte.

Läs mer...

När stoppas överföringar till Ungern?

Uppdatering 16-03-02: Migrationsdomstolen i Stockholm (förvaltningsrätten) har idag stoppat två beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, och återfört ärendena till Migrationsverket. I ett pressmeddelande säger domstolen samtidigt att detta betyder att överföringar till Ungern av personer som rest in via Serbien stoppas. Migrationsdomstolen i Stockholm är den enda av migrationsdomstolarna som behandlar Dublinärenden, så det har stor betydelse vad domstolen beslutar. Men eftersom migrationsdomstolen endast får fatta beslut i enskilda ärenden, är det ändå oklart vad som menas. För att det ska bli ett generellt stopp krävs att Migrationsverket beslutar att ändra praxis, eller att de två domarna överklagas och Migrationsöverdomstolen sedan fattar samma beslut som migrationsdomstolen i Stockholm.

Tidigare beslut om överföringar har inte stoppats enbart i och med dagens beslut. Nytagna beslut om överföring bör överklagas för att kunna stoppas av migrationsdomstolen. FARR undersöker vad förvaltningsrätten avser med meddelandet och återkommer med information.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5