rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

UNHCR: Skicka ingen till Libyen!

FN:s flyktingorgan UNHCR uppdaterade i oktober sitt ställningstagande om utvisningar till Libyen. Alla stater uppmanas att ställa in utvisningar till Libyen tills säkerhetsläget och den humanitära situationen har förbättrats betydligt. Eftersom regeringen inte har kontroll över landet finns inga säkra internflyktsalternativ. UNHCR påpekar att det är en minimistandard att skjuta upp tvångsutvisningar. Många från Libyen är i behov av skydd enligt FN:s flyktingkonvention. Bland flyktingarna finns också personer från andra länder som redan har flyktingstatus men inte kan skyddas i Libyen.

Läs ställningstagandet

Många avslag vid extrasession mot tortyr

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som normalt sammanträder två perioder per år, hade en extra session i juli-augusti. CAT behandlade där åtta utvisningsärenden. I endast ett av ärendena fann CAT att utvisningen bröt mot tortyrkonventionen. Det rörde en utvisning från Kazakstan till Ryssland (Ingusjien). Två friande ärenden gällde utvisningar från Sverige till Vitryssland och Ryssland (Tjetjenien). Ytterligare en utvisning till Tjetjenien från Sverige hade redan behandlats av Europadomstolen och prövades därför inte i sak av CAT. Därmed har fem Tjetjenien-ärenden från Sverige avslagits eller avvisats av CAT på kort tid.

Läs mer...

Nytt från Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har för första gången prövat ett ärende som gällde utvisning till Syrien. Ryssland förbjöds att utvisa tre personer som gripits efter att ha arbetat utan tillstånd. Domstolen vägde in rapporter från FN:s flyktingorgan UNHCR och Human Rights Watch samt männens egna berättelser.

Ett uppmärksammat ärende rörande en familj från Irak som ska utvisas från Sverige, kommer att tas upp av Europadomstolens högsta kammare. Flera andra ärenden av intresse för asylsökande har under oktober släppts från vidare prövning av Europadomstolen, till exempel ett om vad en ambassad har för skyldigheter gentemot ett asylsökande barn.

Läs mer...

Riktlinjer för hbtq-utredning

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur det ska gå till att utreda och pröva den "framåtsyftande" risken för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Ställningstagandet kan vara bra att sätta sig in i före asylintervjun, för den som har sådana skäl, eftersom det beskriver hur Migrationsverket resonerar. Ytterligare en anledning är att ställningstagandet innehåller viktiga principer som det kan finnas anledning att bevaka att handläggaren håller sig till.

Läs mer...

Barn har rätt att komma till tals

unicefnyhq2009 1472kate holt sudan 1Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om när och hur barn ska höras. Ställningstagandet informerar om vilka situationer när barn ska höras enligt Utlänningslagen. Även i andra situationer ska enligt ställningstagandet barn få komma till tals genom att barnkonventionen tillämpas direkt. Det är en positiv nyhet att Migrationsverket så tydligt slår fast att barnkonventionen ska ha en direkt inverkan. Men ställningstagandet säger inget hur barnets synpunkter ska påverka besluten.

Foto Kate Holm, Unicef. Besök BarnsRättigheter.com.

Läs mer...

Irak: Palestinier och andra grupper

Migrationsverket publicerade i september en temarapport om palestinier i Bagdad. Rapporten behandlar "aktuella och allmänna förhållandena för palestinierna i Bagdad, detta mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget och möjligheten för palestinier att kunna röra sig i huvudstaden, samt möjligheten för gruppen att återvända till Irak efter lång utlandsvistelse." Av allt att döma fick rapporten stor betydelse för att ett antal av de palestinier som deltog i en tältprotest i Malmö, beviljades uppehållstillstånd.

Det finns anledning att granska situationen i Irak även för andra minoriteter och flyktingar från krigsområden, eftersom konflikten eskalerat. Men samtidigt söker migrationsmyndigheter i vissa EU-länder efter skäl att utvisa fler.

Läs mer...

Migrationsverket - inte läkare - bedömer ålder

Artikeln uppdaterad 15-10-27IMG 1339 2

Migrationsverket har återigen publicerat riktlinjer för åldersbedömning. Den nya rättsliga kommentaren bekräftar det som redan gällt under en period, nämligen att Migrationsverket inte beställer läkarundersökning för att bedöma ålder. Migrationsverket kommer alltså inte längre att försöka följa Socialstyrelsens rekommendationer eller barnläkarföreningens instruktion för hur åldersbedömningar ska göras.

Ärenden där åldern ifrågasätts får avgöras med annan bevisning som till exempel socialtjänstens yttrande och den muntliga utredningen. Barnet ska informeras om möjligheten att ordna läkarundersökning själv. Kommentaren beskriver också i vilka situationer en annan ålder än den uppgivna kan registreras redan innan Migrationsverket fattar beslut i ärendet.

Bilden från UNHCR, besök sidan

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5