rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr

FN:s kommitté för övervakning av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) sammanträder två gånger om året för att bland annat behandla enskilda ärenden. Kommittén har nu publicerat sina beslut rörande tretton ärenden från sin 54:e session april-maj 2015.

Tolv av ärendena gäller utvisningar och i fyra av dessa kom CAT fram till att det skulle bryta mot konventionen att verkställa utvisningarna. Tre av ärendena rörde utvisningar från Sverige till Ryssland, som alla godkändes av CAT.

Läs mer...

Europadomstolen: inte trovärdigt att vänta med ansökan

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har nyligen godkänt Sveriges utvisning till Somalia av en ensamstående kvinna. Ett av skälen var att kvinnan inte kan ha haft behov av skydd då hon hållit sig undan en längre tid innan hon sökte asyl.

Läs mer...

Europadomstolen om utvisning till extrem fattigdom

Att människor som utvisats hamnar i fattigdom räknas normalt inte som ett brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Men i början av juli avgjorde Europadomstolen att en familj som ställts på gatan i samband med avvisning från Belgien hade utsatts för förnedrande behandling.

Familjen, som sökt asyl i Belgien 2011, hade fått ett beslut om överföring till Frankrike. De fick inte längre något stöd utan bodde på gatan fyra veckor med sina barn, varav ett nyfött. Under tiden försökte de överklaga beslutet och sökte uppehållstillstånd för att få vård åt den äldsta dottern, som var cp-skadad med epilepsi och lågt blodtryck. Till slut återvände de till hemlandet Serbien, där dottern blev sämre och avled. Enligt Europadomstolen hade Belgien inte tagit tillräcklig hänsyn till familjens särskilda sårbarhet och inte gett dem en reell möjlighet att få sin utsatta situation i Serbien prövad. Domen finns på franska.

Läs mer på ECRE:s hemsida

Viktigt om Dublin-överföringar till Italien

(Notisen publicerad 28 juni, rättad 10 augusti)

Migrationsverket publicerade nyligen en ny rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz. Europadomstolen slog i den domen fast att barnfamiljer och andra sårbara personer inte får överföras till Italien enligt Dublinförordningen utan att det finns en individuell garanti för att de får ett adekvat mottagande och att barnfamiljer inte splittras. Migrationsverket har sedan dess begärt garantier av Italien för barnfamiljer, men inte förrän strax innan överföringen skulle verkställas. Den nya kommentaren innebär i korthet att det inte längre behövs några särskilda individuella garantier.

Det ligger fortfarande ett ärende för prövning i Migrationsöverdomstolen, som rör garantier från Italien. Vi har tidigare uppgett att EU-domstolen skulle ta upp detta ärende, men det var ett missförstånd. För barnfamiljer som väntar på besked är det viktigt att veta att Migrationsverket för närvarande inte inväntar några individuella garantier för mottagandet. Från Italien rapporteras samtidigt om en mottagning nära kollaps.

Läs mer...

Viktiga lagändringar föreslås

I och med att EU:s direktiv för asylprocedurer har ändrats, behöver också svensk lag justeras. En skrivelse om detta har tagits fram av justitiedepartementet och är nu på remiss. Där finns flera förslag till lagändringar som skulle kunna få stor betydelse för asylsökande i framtiden - om regeringen får majoritet för förslagen i riksdagen.

Ett viktigt förslag är att begäran om verkställighetshinder och ny prövning skulle leda till att utvisningen stoppas tills en domstol har tagit ställning. Avvisning med omedelbar verkställighet ska också kunna skjutas upp tills en domstol har avgjort om ärendet faktiskt ska behandlas med snabbprocedur.

Läs mer...

Riktlinjer om förutsättningar för förvarstagande

För att en asylsökande ska få tas i förvar för verkställighet av en avvisning eller utvisning krävs att det faktiskt går att verkställa utvisningen. Migrationsverket publicerade i juni ett rättsligt ställningstagande om förutsättningar för verkställighetsförvar. I korthet går det ut på att om ett beslut inte kommer att kunna verkställas inom rimlig tid så ska personen inte heller hållas i förvar.

Samtidigt har Migrationsöverdomstolen i en dom nyligen slagit fast att förvarstagande i vissa fall kan fortsätta även om en person har beviljats en ny prövning på grund av nya omständigheter.

Migrationsverket har också publicerat ett rättsligt ställningstagande om att personer som ska överföras till ett annat EU-land bara ska tas i förvar om det finns "betydande" risk för att den kommer att avvika annars.

Läs mer...

Hinder mot snabba avvisningar

Migrationsöverdomstolen har i två fall upphävt avslag på asylansökningar som Migrationsverket ansåg ogrundade. Det ena gällde en person som sökt asyl trots att han hade ett uppehållstillstånd i Spanien (utan flyktingstatus eller annan skyddsstatus). Det andra gällde en familj från Serbien som fick ett snabbt beslut om avvisning med återreseförbud, trots att medborgare i Serbien inte behöver visum för att vistas i Sverige i tre månader.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5