rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Riktlinjer för hbtq-utredning

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur det ska gå till att utreda och pröva den "framåtsyftande" risken för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Ställningstagandet kan vara bra att sätta sig in i före asylintervjun, för den som har sådana skäl, eftersom det beskriver hur Migrationsverket resonerar. Ytterligare en anledning är att ställningstagandet innehåller viktiga principer som det kan finnas anledning att bevaka att handläggaren håller sig till.

Läs mer...

Barn har rätt att komma till tals

unicefnyhq2009 1472kate holt sudan 1Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om när och hur barn ska höras. Ställningstagandet informerar om vilka situationer när barn ska höras enligt Utlänningslagen. Även i andra situationer ska enligt ställningstagandet barn få komma till tals genom att barnkonventionen tillämpas direkt. Det är en positiv nyhet att Migrationsverket så tydligt slår fast att barnkonventionen ska ha en direkt inverkan. Men ställningstagandet säger inget hur barnets synpunkter ska påverka besluten.

Foto Kate Holm, Unicef. Besök BarnsRättigheter.com.

Läs mer...

Irak: Palestinier och andra grupper

Migrationsverket publicerade i september en temarapport om palestinier i Bagdad. Rapporten behandlar "aktuella och allmänna förhållandena för palestinierna i Bagdad, detta mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget och möjligheten för palestinier att kunna röra sig i huvudstaden, samt möjligheten för gruppen att återvända till Irak efter lång utlandsvistelse." Av allt att döma fick rapporten stor betydelse för att ett antal av de palestinier som deltog i en tältprotest i Malmö, beviljades uppehållstillstånd.

Det finns anledning att granska situationen i Irak även för andra minoriteter och flyktingar från krigsområden, eftersom konflikten eskalerat. Men samtidigt söker migrationsmyndigheter i vissa EU-länder efter skäl att utvisa fler.

Läs mer...

Migrationsverket - inte läkare - bedömer ålder

Artikeln uppdaterad 15-10-27IMG 1339 2

Migrationsverket har återigen publicerat riktlinjer för åldersbedömning. Den nya rättsliga kommentaren bekräftar det som redan gällt under en period, nämligen att Migrationsverket inte beställer läkarundersökning för att bedöma ålder. Migrationsverket kommer alltså inte längre att försöka följa Socialstyrelsens rekommendationer eller barnläkarföreningens instruktion för hur åldersbedömningar ska göras.

Ärenden där åldern ifrågasätts får avgöras med annan bevisning som till exempel socialtjänstens yttrande och den muntliga utredningen. Barnet ska informeras om möjligheten att ordna läkarundersökning själv. Kommentaren beskriver också i vilka situationer en annan ålder än den uppgivna kan registreras redan innan Migrationsverket fattar beslut i ärendet.

Bilden från UNHCR, besök sidan

Läs mer...

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr

FN:s kommitté för övervakning av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) sammanträder två gånger om året för att bland annat behandla enskilda ärenden. Kommittén har nu publicerat sina beslut rörande tretton ärenden från sin 54:e session april-maj 2015.

Tolv av ärendena gäller utvisningar och i fyra av dessa kom CAT fram till att det skulle bryta mot konventionen att verkställa utvisningarna. Tre av ärendena rörde utvisningar från Sverige till Ryssland, som alla godkändes av CAT.

Läs mer...

Europadomstolen: inte trovärdigt att vänta med ansökan

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har nyligen godkänt Sveriges utvisning till Somalia av en ensamstående kvinna. Ett av skälen var att kvinnan inte kan ha haft behov av skydd då hon hållit sig undan en längre tid innan hon sökte asyl.

Läs mer...

Europadomstolen om utvisning till extrem fattigdom

Att människor som utvisats hamnar i fattigdom räknas normalt inte som ett brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Men i början av juli avgjorde Europadomstolen att en familj som ställts på gatan i samband med avvisning från Belgien hade utsatts för förnedrande behandling.

Familjen, som sökt asyl i Belgien 2011, hade fått ett beslut om överföring till Frankrike. De fick inte längre något stöd utan bodde på gatan fyra veckor med sina barn, varav ett nyfött. Under tiden försökte de överklaga beslutet och sökte uppehållstillstånd för att få vård åt den äldsta dottern, som var cp-skadad med epilepsi och lågt blodtryck. Till slut återvände de till hemlandet Serbien, där dottern blev sämre och avled. Enligt Europadomstolen hade Belgien inte tagit tillräcklig hänsyn till familjens särskilda sårbarhet och inte gett dem en reell möjlighet att få sin utsatta situation i Serbien prövad. Domen finns på franska.

Läs mer på ECRE:s hemsida

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5