rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

JO kritiserar handläggningstider

Justitieombudsmannen, JO, kritiserade i slutet av förra året Migrationsverkets orimligt långa handläggningstider för ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbetstillstånd mm. JO påpekar att handläggningstiderna ofta är längre än tillåtet, och tror inte att förseningarna bara kan bero på antalet asylsökande. JO anser också att de stora skillnaderna i handläggningstid strider mot grundlagens regler om likabehandling. Skillnaderna uppstår genom att webbansökningar och enkla ärenden prioriteras.

Läs mer på JO:s hemsida

Migrationsöverdomstolen om advokat i Dublinärenden

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att Migrationsverket måste bedöma om den asylsökande behöver advokat även i ärenden som gäller överföring till andra EU-länder. Samtidigt säger Migrationsöverdomstolen att det bara är i undantagsfall som advokat behövs i sådana ärenden, och då främst om ärendet rör förhållandena i det andra EU-landet.

Målet som Migrationsöverdomstolen tog ställning till gällde en person som varit i Ungern, men som hävdade att han lämnat EU-området i mer än tre månader efter detta. Migrationsverket beslutade om överföring till Ungern och avslog i samma beslut mannens begäran om advokat, med hänvisning till Migrationsöverdomstolens vägledande beslut från 2008 att offentligt biträde inte får förordnas i Dublinärenden. Men beslutet från 2008 gäller inte längre enligt Migrationsöverdomstolen, eftersom Dublinförordningen ändrats och rätten till offentligt biträde vid överklagande förstärkts. I det enskilda fallet var det inte fel av Migrationsverket att avslå begäran om advokat, men Migrationsverket borde ha bedömt den saken redan då verket började överväga att ge avslag, och tagit ställning i god tid före beslutet om överföring.

Läs fler praxisbeslut

JO kritiserar att barn vägras söka återförening

Justitieombudsmannen (JO) kommer att granska möjligheterna för barn som kommit ifrån sina släktingar att återförenas med anhöriga i Sverige. Idag hindras detta ibland av att minderåriga inte får göra ansökningar utan att ha en lagligt utsedd ställföreträdare. Går inte detta att ordna kan barnet lämnas åt sitt öde.

JO riktade i början av december allvarlig kritik mot Migrationsverket i ett enskilt ärende, som gällde en tolvårig pojke som ansökt om att få återförenas med sin mor i Sverige. Migrationsverket vägrade pröva ansökan trots att ärendet återsänts tiil Migrationsverket från domstol som begärt en utredning i sak, och trots att DNA-test visat med 99,999 procents sannolikhet att kvinnan var pojkens mor.

Läs mer...

Sverige till svars i Europadomstolens högsta kammare

Tre domar som rör utvisningsbeslut från Sverige och som tagits i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, kommer att överprövas i Europadomstolens högsta instans, "Grand Chambre". Målen kommer nu att behandlas med en större domarbesättning. Det första målet gäller en konvertit som enligt domstolens ursprungliga beslut kan utvisas till Iran eftersom han tidigare sagt att han ville hålla sin religion privat. Det andra målet gäller en mandéisk kvinna från Irak som hänvisats till internflyktsalternativ i det kurdiskstyrda norra Irak. Det tredje som tillkommit nyligen gäller en homosexuell person som enligt Europadomstolen skulle kunna återvända till Libyen för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make i Sverige.

Läs mer...

Migrationsverket om överföringar till Italien

/Rättad 14-11-26 18:00/

För ett par veckor sedan kom ett beslut från Europadomstolen som innebar att en överföring av barnfamiljer till Italien enligt Dublinförordningen skulle bryta mot Europakonventionen för mänskliga rättighter om Italien inte gett individuella garantier för att barnen kommer att tas emot på ett lämpligt sätt och att familjen inte splittras (se referat nedan). Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar om detta där det framgår att Migrationsverket anser att domen påverkar barnfamiljer och möjligen andra utsatta grupper. Vidare framgår att beslut om överföringar till Italien kommer att fattas på samma sätt som tidigare till att börja med. Garantier från Italien om boendeförhållanden för familjen ska inhämtas i verkställighetsskedet. Migrationsverket anser att så detaljerade garantier inte kan ges förrän den faktiska överföringen ska äga rum. För asylsökande som har fått uppehållstillstånd i Italien krävs inga garantier.

Hämta kommentaren från Migrationsverket

FN avråder från utvisningar till Libyen

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om utvisningar till Libyen. UNHCR uppmanar alla länder att hålla gränserna öppna för civilpersoner som är på flykt från LIbyen. Utvisningsbeslut med hänvisning till internflyktsalternativ måste övervägas med extra försiktighet, eftersom internflykt i de flesta fall varken är rimligt eller relevant, enligt UNHCR. Dessutom bör utvisningsbeslut över huvud taget inte verkställas till Libyen förrän situationen har förbättrats. Detta gäller både libyska medborgare och andra som har vistats i Libyen.

Läs mer...

Barnfamiljer fängslas i Ungern

Sedan september i år tas asylsökande barnfamiljer i förvar i Ungern, rapporterar asyldatabasen aida. Förvarstagandet sker i enlighet med en lag som trädde i kraft sommaren 2013 men som inte börjat användas förrän nu. Den ungerska Helsingforskommittén HHC har larmat om att förvarsanläggningen som används inte är lämplig för barn. Situationen bör uppmärksammas då barnfamiljer står inför överföring till Ungern enligt Dublinförordningen.
Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5