Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISDublin IIIEURODAC och VIS

EURODAC och VIS

< Föregående     Innehållsförteckning     Nästa >

Eurodac står för ”European Dactyloscopy”. (Daktyloskopi = fingeravtryck). Eurodacsystemet infördes 2003 som ett instrument för att stödja tillämpningen av Dublinförordningen. Systemet bidrar till att identifiera asylsökande och personer som gripits i samband med att de olagligen passerat en av unionens yttre gränser. Fingeravtryck kan jämföras i databasen för att få fram om dessa personer redan har gjort en asylsansökan i ett annat EU-land.

Åldersgränsen för att ta fingeravtryck är 14 år.

Utöver fingeravtrycken lagras

  • uppgifter om landet i EU där de togs,
  • personens kön,
  • datum och plats för eventuell asylansökan eller personens gripande,
  • ett referensnummer, samt
  • den dag då fingeravtrycken togs och den dag då uppgifterna översändes till den centrala enheten.

Från och med den Eurodacförordning som börjar gälla 20 juli 2015, lagras också

  • operatörens identitet,
  • datum då den asylsökande lämnar unionen,
  • datum då den asylsökande ankommer efter en överföring och om det var efter ett utvisningsbeslut,
  • datum då ett land beslutar att pröva en asylansökan, samt
  • om någon beviljats ett skyddsuppehållstillstånd.

Det kommer alltså att bli möjligt att direkt utläsa ur Eurodac vilket som är ansvarigt land då en person tidigare sökt asyl. Tidigare kunde det ansvariga landet skiftas av olika anledningar utan att det syntes i Eurodac.

För asylsökande lagras uppgifterna i tio år om inte personen erhåller medborgarskap i ett av EU-länderna, då de ska raderas direkt. Dessutom, i den nya Eurodacförordningen, ifall den asylsökande beviljas internationellt skydd så blockeras lagrad data efter tre år, vilket innebär att det ges ett negativt svar då det ställs en fråga från Migrationsmyndigheter, men ett positivt svar om frågan ställs från polismyndigheter (se nedan).

För utländska medborgare som grips i samband med att de olagligen tar sig över en yttre gräns lagras uppgifterna i 18 månader från och med den dag fingeravtrycken tagits. Uppgifterna ska raderas omedelbart innan de 18 månaderna har gått om den utländska medborgaren får uppehållstillstånd, har lämnat unionens territorium eller har erhållit medborgarskap i ett EU–land.

Det är tillåtet under vissa omständigheter att kontrollera om en utländsk medborgare utan tillstånd att uppehålla sig i landet finns i Eurodac. Det är då en kontroll som inte sparas i databasen.

Den ursprungliga begränsningen av databasen enbart för att tillämpa Dublinförordningen kommer att luckras upp när den nya förordningen träder i kraft. Omförhandlingen av Eurodacdirektivet ger tillstånd även åt polismyndigheter att söka i databasen och jämföra fingeravtryck tagna från olika brottsplatser med  uppgifterna i Eurodacregistret. Detta förklaras med nödvändigheten att bekämpa terrorismen. FN:s flyktingorgan UNHCR har protesterat mot denna utvidgning, som riskerar att leda till falska anklagelser då systemet inte är helt pålitligt samt till en risk att asylsökande kopplas till brottslighet i den allmänna opinionen.

Utöver Eurodac är viseringsdatabasen VIS – visa information system, viktig. VIS etablerades 2004 med ett beslut från Ministerrådet och började tillämpas i oktober 2011 med början i de nordafrikanska länderna. Region för region har införts allteftersom i systemet. VIS-förordningen uppdaterades 2013. Syftet med VIS är att förhindra bedrägerier och ”visa shopping” – då sökande efter avslag på visering i ett EU land söker i ett annat.

VIS är ett verktyg för länderna inom Schengen, det vill säga att det finns en del länder där Dublinförordningen gäller som står utanför VIS både på så sätt att de inte för in data och att de inte kommer åt innehållet.

VIS-kraven innebär att en person som söker visum (i de fall som angetts under avsnittet ovan om kriterierna) måste personligen infinna sig vid ett Schengen- lands konsulat och lämna fingeravtryck med alla tio fingrar samt ett passfoto. Dessa uppgifter tillåter att gränskontroller kan göras för att fastställa om det är rätt person som innehar en visering. Efter fem år raderas uppgifterna. Om en visering beviljas räknas tiden från när viseringen, inklusive eventuella förlängningar, slutade att gälla.

Förutom fingeravtryck lagras en mängd andra uppgifter som är för omfattande räkna upp här, se VIS-förordningen. Har personen gjort tidigare ansökningar införs en länk till dessa. Detsamma gäller till ansökningar från personer som reser i grupp.

Det finns olika regler som anger vad en myndighet kan se, beroende på om sökning sker för att bestämma ansvarigt land eller för att hämta information rörande prövningen av asylansökan. När sökningen sker för att bestämma ansvarigt land ges en träff endast om viseringen är tillräckligt ny för att kunna ge ett beslut om ett övertagande.

I och med införandet av VIS har mängden beslut om övertagande ökat. Innan VIS infördes kunde en asylsökande få en visering av ett Schengenland och använda den för att ta sig till Sverige utan att visa upp pass eller visering. Då var det omöjligt att kolla den ursprungliga viseringen i en databas. Ibland gjorde Sverige förfrågningar hos andra ambassader och fick bekräftelse emellanåt. Nu kan en kontroll göras inom sekunder.

 

Förordningen

Hitta artiklarna i Dublinförordningen!

Dublinforordningen sid 1

Länkar direkt till förordningens artiklar fungerar inte i alla webb-läsare. I så fall kan du istället ladda ner filen för att  finna bokmärken till de artiklar som nämns i texten.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5