Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISDublin IIIAppendix - Regler och praxis

Appendix - Regler och praxis

< Föregående     Innehållsförteckning

Följande lista innehåller bara en del av de dokument som är relevant för att tillämpa Dublinförordningen. Det finns till exempel även ett antal avgöranden från Migrationsöverdomstolen; se Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden nedan för hänvisning till dessa domar.

 

EU-överenskommelser

Europaparlamentets och rådets förordning 604/2013, Dublin III.

Kommissionens förordning 1560/2003, kommissionens genomförandeförordning rörande Dublin II.

Kommissionens förordning 118/2014, ändringen av 1560/2003 i och med Dublin III.

Rådets förordning 2725/2000, Eurodacförordningen.

Europaparlamentets och rådets förordning 603/2013, Nya Eurodacförordningen, börjar gälla 20 juli 2015.

Rådets förordning 407/2002, tillämpningsföreskrifter rörande EURODAC.

Europaparlamentets och rådets förordning 767/2008, VIS-förordningen.

European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees, (ofta kallad Strasbourgkonventionen i Sverige)

Överenskommelse i kontaktkommittén för Dublin II rörande "chain rule". Avser vad som ska gälla för tidsgränser och övertagande av ansvar vid flera på varandra följande ansökningar i olika länder.

  

EU-domstolens avgöranden

 Nedan finns de avgöranden från EU-domstolen som fortfarande borde kunna vara relevanta med tanke på ändringar i och med Dublin 3.

Mehrdad Ghezelbash v Nederländerna, C-63/15, om att både länderna och den enskilda är parter i processen under Dublin 3 och att domstolen vid ett överklagande ska ta ställning till om beslutet tidigare varit riktigt.

MA & Others v UK, C-648/11, om att det ansvariga landet för ett ensamkommande barn är det land där barnet befinner sig om det är förenligt med barnets bästa.

Zuheyr Frayeh Halaf v Bulgarien, C-528/11, om att rätten för ett land att välja att pröva asylansökningar är utan begränsningar.

Cimade v Frankrike, C-179/11, om att ett land är skyldighet att erbjuda acceptabla mottagningsvillkor till dess att en överföring faktiskt har skett.

Nurije Kastrati v Sverige, C-620/10, om att en återkallad asylansökan innan accept vid övertagande innebär att Dublinförordningen inte är tillämplig (dvs det finns ingen asylansökan i något land).

Förenade målen C-411/10 och C-493/10, om att systematiska brister i asylprövning och mottagande innebär att överföringar till detta land inte får ske. (Målet gällde Grekland).

 

Europadomstolens avgöranden

M.S.S. mot Belgien och Grekland, 21 januari 2011, Europadomstolen om stopp till Grekland

Tarakhel v. Switzerland, 4 november 2014, Europadomstolen om garantier (utsatta grupper till Italien).

Rättslig kommentar från Migrationsverket angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz..

 

Migrationsverkets ställningstaganden

RCI 09/2014, om Migrationsverkets syn på överklagandeproceduren, speciellt inhibition. Även relevant för senare hinder som påtalas.

RCI 04/2014, om Migrationsverkets syn på vad som ska hända när någon söker asyl som har uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov i ett annat EU-land. (uppdaterad genom SR 09/2015, se nedan)

RCI 05/2014, om Migrationsverkets syn på förvar i samband med Dublinöverföringar.

RCI 06/2014, om Migrationsverkets syn på artikel 3.2 och artikel 17.1, dvs när inga överföringar får ske till ett land respektive när Sverige ska välja att pröva en asylansökan trots att det inte följer av några andra paragrafer. Relevant även för hinder som påtalas i ett senare skede.

RCI 07/2014, om Migrationsverkets syn på god man och offentligt biträde för ensamkommande barn under Dublinproceduren.

SR 09/2015 om Migrationsverkets syn på avvisning av ansökan om uppehållstillstånd av personer med skyddsstatus i annat EU-land.

Förordningen

Hitta artiklarna i Dublinförordningen!

Dublinforordningen sid 1

Länkar direkt till förordningens artiklar fungerar inte i alla webb-läsare. I så fall kan du istället ladda ner filen för att  finna bokmärken till de artiklar som nämns i texten.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5