rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Länkar till domstolar, lagar, landinformation

Klicka på bilden för att hämta adresslista i pdf-format.
Utskrift: Välj layout med 2 sidor per ark!
Pdf-listan är uppdaterad i juli 2017.

bild addresses svDomstolar, lagar m.m.

EDAL, European Database of Asylum Law

Elena Index. Ett verktyg för advokater och juridiska rådgivare, innehåller bland annat adresser till advokater och organisationer runt om i Europa.

Europadomstolen. Se även avgöranden i asylärenden.

Europeiska kommissionen, register över kommissionsdokument.

EU-domstolen, ansvarar för att säkerställa att lag och rätt följs vid tillämpning av EU:s fördrag.

EUR-Lex, portal till gällande EU-rätt. På EUR-Lex finns olika databaser där du kan söka bland fördrag, lagstiftning, rättspraxis m.m.

Europarådets kommitté mot tortyr

Fahamu Refugee legal aid newsletter.

FN:s kommitté mot tortyr. Sökbart arkiv över avgöranden och praxisfall i kommittén mot tortyr, CAT.

FN:s kommitté mot tortyr, länk till fall som rör Sverige.

Lag om särskild utlänningskontroll, Sverige.

Lagrådet. Yttrar sig om lagförslag på begäran av den svenska regeringen eller riksdagsutskott. Lagrådet har även ofta anledning att ta ställning till om föreslagna lagbestämmelser är förenliga med EG-rätten eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Migrationsverket. Nyheter, rätts- och landinformation m.m.

Polislagen. Fastställer den svenska polisens uppgifter, befogenheter och organisation.

Refworld (UNHCR). Bra källa till olika typer av information som behövs för att fatta beslut om asylskäl. Här finns rapporter och information om bland annat situationen i asylsökandes ursprungsländer, policydokument och ställningstaganden, samt olika nationella och internationella juridiska dokument. Se t.ex. UNHCR Protection Manual.

Rättskällor i Sverige. Länkar till svenska lagar, förordningar, förarbeten, rättspraxis, myndigheters föreskrifter m.m.

Schengenregelverket. En lagsamling inom den europeiska unionsrätten, som reglerar det så kallade Schengensamarbetet.

Sveriges domstolar, vägledande avgöranden

Sveriges riksdag. Sveriges lagar, EU-nämndens dokument m.m.

Utlänningsförordning. Bestämmelser om resehandlingar, visering, uppehållsrätt, kontroll- och tvångsåtgärder m.m.

Utlänningslagen, Sveriges migrationsrättsliga lag, som bland annat innehåller bestämmelser om vem som är att anse som flykting och skyddsbehövande, arbetstillstånd, förvar, verkställighet av beslut om avvisning/utvisning m.m. Finns även att ladda ner på engelska som PDF.

Landinformation
För utförlig landinformation om Afghanistan, se vår Faktasida om Afghanistan.
 
Amnesty, mänskliga rättigheter i världens länder.

ECOI, European Country of Origin Information Network. Sajt som drivs av österrikiska Röda Korset och som samlar land information från över 150 källor. Fokuserar på att tillgodose asylrättsjuristers och flyktingrådgivares behov.

European Council on Refugees and Exiles, ECRE. Länkar till konventioner om mänskliga rättigheter, EU-direktiv. Information om andra länders asylsystem. Lista över organisationer i andra länder (ELENA Index).

Human Rights Watch. Information på tema flyktingar.

ICG, International Crisis Group. NGO som arbetar för att förhindra och lösa konflikter. Publicerar bland annat landinformation samt rapporter om säkerhetsläget i konfliktdrabbade områden.

Landinfo.no. Har detaljerade undersökningar om olika länder och frågor.

LIFOS. Migrationsverkets landinformation

Migrationsinfo. Forskning och statistik om migration och integration. Drivs av den gröna, liberala tankesmedjan Fores

manskligarattigheter.se Regeringens hemsida med UD:s årliga rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder

Refworld (UNHCR). Rapporter och information om situationen i asylsökandes ursprungsländer.

UK Home Office, landrapporter och Operational Guidance Notes

US Department of State, Human rights reports. Landrapporter med fokus på mänskliga rättigheter.

* * * * *

Fler användbara länkar – tex till organisationer som jobbar med asyl- och flyktingfrågor, vård, stöd till våldsutsatta – hittar du under Råd och tips – Länkar.

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5