rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Äldre projekt

Barnens bästa främst.

FARR står bakom och är drivande i kampanjen Barnens Bästa Främst. Kampanjen protesterar mot att Sverige inte beaktar barnets rättigheter när vi i dag tillämpar Dublinförordningen. Förordningen innebär att ett barns asylskäl ska prövas i det EU-land de först anlände till. Om barnet sedan lämnat de landet och kommit till Sverige har vi möjlighet att skicka tillbaka dem. Tyvärr har vi kunnat se att alla EU-länder inte respekterar asylrätten och att många barn far väldigt illa. Vi anser därför att Sverige ska använda den undantagsmöjlighet som finns i förordningen för att försvara barnen.

Vi vill att alla barn som flytt sitt land garanteras rätten att söka asyl, en rättssäker asylprocess och ett humant mottagande där deras mänskliga rättigheter respekteras. Vi tänker framförallt på rätten till liv, hälsa, boende, skolgång, samt rätten att komma till tals. Principen om barnets bästa ska utredas och beaktas i alla beslut som fattas kring barnet. Vi vill att Sverige lever upp till förpliktelserna i Barnkonventionen att respektera barns rättigheter, skydda barnen mot kränkningar och tillförsäkra dem deras rättigheter. Barnkonventionen och principen om barnets bästa måste alltid väga tyngre än Dublinförordningens bestämmelse om första asylland.

 

Kontakt: barnetsbastaframst@gmail.com, www.barnetsbastaframst.se

 

Vårdinitiativet

FARR står bakom Vårdinitiativet tillsammans med 26 andra organisationer som kämpar för papperslösas reella rätt till vård. Papperslösa, det vill säga människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas här, har endast möjlighet att få omedelbar vård och måste dessutom betala de faktiska kostnaderna för denna. Att uppsöka ens för akutvård innebär alltid en risk att anges eller upptäckas, och därmed utvisas. Få papperslösa vågar därför söka ens akut sjukvård. Få papperslösa har ekonomi att betala för vården om de skulle våga söka den. Tyvärr innebär detta också att barn, trots bättre vårdmöjligheter, sällan söker sjukvård av rädsla för att föräldrarna ska kunna spåras. 

 

Bakom vårdinitiativet står tillsammans med FARR andra frivilligorganisationer, tillsammans med fackföreningar och kyrkor men också yrkesförbund. Vårdprofessionen har själva varit tydliga med att det går mot deras yrkesetik att neka vård och att använda hälsa som ett migrationspolitiskt instrument. Vårdpersonalens uppgift är att behandla och ge omvårdnad. Patientens rättsliga status ska inte påverka vårdens kvalitet. 

 

Kontakt: http://www.vardforpapperslosa.se/

 

 

Ain't I a woman

FARR står bakom kampanjen Ain’t I a woman, kampanjen för papperslösa kvinnors rätt till skydd. De som i dag ingår i begreppet papperslösa - de som kommit till Sverige av ekonomiska skäl, eller de flyktingar som felaktigt fått avslag på sin asylansökan - är i Sverige i dag i stor utsträckning rättighetslösa. Vi ser med oro på att alla andra lagar och rättigheter underordnas migrationspolitiken. Kvinnor blir ofta mer utnyttjade och befinner sig ofta i mer utsatta situationer, men de papperslösa kvinnorna saknar möjlighet att få vård, polishjälp eller möjlighet till skyddat boende som andra kvinnor i Sverige har. Vi kan inte acceptera att alla rättigheter som kvinnorättsrörelsen länge slagits för i Sverige undantar vissa kvinnor. 

Kontakt: http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5