Remissvar på Sou 1997:62 Medborgarskap och identitet, delbetänkande av 1997 års medborgarskapskommit

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR, vill lämna följande synpunkter på Medborgarskap och identitet, delbetänkande av 1997 års medborgarskapskommitté, SOU 1997:62:


Beträffande återkallande av medborgarskap: FARR stödjer kommitténs förslag att ett medborgarskap inte ska kunna återkallas.

Beträffande kravet att kunna styrka sin identitet för att kunna erhålla svenskt medborgarskap:

FARR delar kommitténs uppfattning att det skall skrivas in i lagen att man ska kunna styrka sin identitet för att kunna erhålla svenskt medborgarskap. FARR delar också kommitténs uppfattning att det skulle bli orimliga konsekvenser om det inte i lagen också skrivs in möjligheter att få dispens från detta krav. Kommittén föreslår att det, för att få dispens, ska krävas en hemvisttid på åtta år. FARR anser att denna tid är alltför lång. FARR förslår sex år, detta inte minst med tanke på de barn som kan finnas med i bilden.

Övriga synpunkter:

FARR föreslår, att barn som föds i Sverige av föräldrar med permanent uppehållstillstånd ska erbjudas svenskt medborgarskap. Det är i fall där identiteten inte kan styrkas fråga om en trovärdighethetsbedömning. FARR föreslår att handläggningen i dessa ärenden också ska vara muntlig och inte, som nu, i huvudsak skriftlig. Kommittén gör också en jämförelse med Statens Invandrarverks och Utlänningsnämndens sätt att arbeta när det gäller att undersöka identiteten i samband med beviljandet av uppehållstillstånd. Dessa myndigheter använder sig då ibland av s.k. språktester. FARR vill påpeka att tillförlitligheten av vissa av dessa språkanalyser helt har underkänts i ett brev av den 5 januari 1998 till generaldirektör Göran Håkansson, Utlänningsnämnden. Brevet är skrivet av Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, och Tore Jansson, professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet.
FARR anser slutligen att det måste ställas rimliga krav när det gäller att styrka identiteten. Andra länder i Europa har en mildare bedömning utan att detta tycks medföra några större problem.

Hedemora 1998-03-05
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR

Britta Flodin
sekreterare