Yttrande avseende betänkandet Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

Sammanfattning

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

Flyktingruppernas riksråd, FARR, anser att vård är en mänsklig rättighet som inte skall villkoras utifrån juridisk status. Regeringens förslag om lagändring innebär en förbättring av dagsläget men flera allvarliga brister kvarstår. Vi uppmanar därför regeringen att ta till sig det förslag som presenterades i betänkandet om vård för papperslösa m.fl., ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” (SOU 2011:48) och garantera att tillståndslösa (oavsett om de sökt asyl) får samma rätt till vård som här lagligt bosatta personer, samt att asylsökandes rätt till vård utvidgas på samma sätt. FARR anser att detta skulle gagna asyl- och integrationsprocessen, att det skulle medföra betydande minskningar i lidande och utsatthet, att säkerheten i vården och vårdetiken som sådan skulle stärkas samt att Sverige skulle uppfylla sina internationella åtaganden. Vi vill också understryka att vi inte sett några tendenser som tyder på att tillgång till vård skulle innebära att fler människor än idag skulle söka sig till eller stanna kvar i Sverige. Avslutningsvis vill FARR uttrycka sitt ogillande över att vård används som ett migrationspolitiskt instrument. Oavsett om rätt till vård skulle innebära fler eller färre asylsökande eller tillståndslösa så är vård en mänsklig rättighet och skall finnas tillgänglig för alla, oavsett juridisk status.

Våra synpunkter uttrycks tydligt i SOU 2011:48 där vi framför allt vill lyfta fram följande:

Att: Tillgången till vård och de därmed sammanhängande förpliktelserna och förmånerna ska utgå på lika villkor för dem som vistas inom ett landsting, oavsett om de har nödvändigt tillstånd att vistas i landet eller ej.

Att: All vård som bedrivs i landet ska utföras på samma premisser och utifrån samma krav på kvalitet, dokumentation och möjlighet till tillsyn och annan granskning.

Läs hela remissvaret (pdf-fil)