rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMVad vill FARR?Sociala rättigheter

Sociala rättigheter för asylsökande och papperslösa

Till FARR:s krav på rättigheter för asylsökande och papperslösa         

 

Mer om begreppet papperslös            Innehåll            Nästa>

Detta policydokument framställdes inför valrörelsen 2014. Beskrivningarna av asylpolitiken innefattar inte de lagändringar som skett sedan dess, till exempel inte den tillfälliga begränsningslagen. Men FARR:s egna krav på en human och solidarisk flyktingpolitik står fast.


Sverige har i många avseenden ett värdigare asylmottagande än flera andra EU-länder. Asylsökande kan normalt röra sig fritt, de erbjuds bostad och ett dagbidrag och barnen får gå i skola. Men bostadsstandarden varierar och det bidraget är så lågt att de som får vänta på besked om asylansökan hamnar i fattigdom.

Ekonomi

Det ekonomiska bidrag som människor får när de befinner sig i asylproceduren är lägre än socialtjänstens generella försörjningsbidrag och ligger därmed på en lägre nivå än vad som för andra bosatta i Sverige anses vara existensminimum/en skälig levnadsstandard. Det rör sig om ca 2000 kronor i månaden per vuxen och mellan 1100 och 1500 för barn. Särskilt illa är att ersättningen per barn halveras från tredje barnet istället för att höjas, som det gör för familjer med försörjningsstöd.

Ersättningsnivåerna har varit de samma sedan 1994 samtidigt som prisindex har ökat med närmre 26 procent. För dem som ordnar boende på egen hand har ersättningen faktiskt sänks eftersom det tidigare utgick ett tillägg för hyra. Dessutom nekas omkring 80 procent av de asylsökande att arbeta för sin försörjning eftersom de inte förmår att uppfylla de krav som ställs på att klarlägga sin identitet.

Utbildning

Vuxna som söker asyl hade tidigare rätt till svenskundervisning men denna rättighet togs bort i och med Migrationsverkets avsikt att korta väntetiderna. Att de flesta varken har rätt att arbeta eller studera medan de är asylsökande innebär en påtvingad sysslolöshet som kan leda till problem i framtiden, som depressioner och psykosomatiska åkommor. Risken förstärks av oron för vad svaret på asylansökan ska bli.

Barn som är asylsökande och barn utan papper har enligt lag rätt att gå i skolan från och med höstterminen det år barnet fyller sex år fram till avslutade gymnasiestudier, om gymnasiestudierna påbörjats innan ungdomen fyllt 18 år. Rätten gäller även barn och ungdomar som fått besked om utvisning. Men dessa barn och ungdomar nekas ofta tillträde till utbildning på grund av skolledningens okunskap om vilka regler som gäller och oro över finansieringen. Rädsla för att polis ska gripa barn och ungdomar i eller på väg till skolan gör också att många ungdomar inte vågar gå till skolan och att föräldrar inte vågar släppa iväg sina barn.

En annan stor brist är att lagens rätt till skolgång för asylsökande och papperslösa inte omfattar förskola/dagis. Det finns inget förbud mot att släppa in barnen ändå, men oftast sker det inte. I praktiken innebär det att barn straffas med isolering i hemmet för att de befinner sig i ett land där föräldrarna inte är välkomna.

Hälso- och sjukvård

Asylsökande och papperslösa barn har rätt till vård på samma villkor som andra barn i det landsting de bor. Tillgången till vård och tandvård för vuxna asylsökande och papperslösa ärdäremot begränsad till att bara omfatta "vård som inte kan anstå", inklusive mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Besök hos läkare inom primärvården liksom medicin på recept kostar 50 kronor. Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri, liksom smittskyddsvård.

Det händer dock fortfarande att personer nekas vård eller får sämre vård. Ibland sker detta på grund av okunskap hos vårdpersonalen och ibland på grund av otydlighet kring vad som räknas som ”vård som inte kan anstå”. Otydligheten drabbar patienterna såväl som vårdpersonalen som förutsätts agera som gränskontrollanter, rangordna patienterna och bedöma sjukdomstillstånd enligt andra riktlinjer än den medicinska etiken och patientens bästa.

Nödhjälp och försörjningsstöd för papperslösa

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ansvar för alla som "vistas" i kommunen och för att ingen ska behöva "lida nöd" även om de inte är "hemmahörande" i kommunen. Därmed finns det utrymme i socialtjänstlagen att bistå papperslösa personer även om detta tolkas olika i olika kommuner och av olika handläggare. Vissa kommuner har fattat beslut om att papperslösa barn har rätt till fullt försörjningsstöd, vuxna till visst försörjningsstöd i akuta situationer och att exempelvis kvinnor som behöver skyddat boende har rätt till det.

FARR uppmuntrar Sveriges kommuner att tillämpa en bred och generös tolkning av lagen och säkerställa att det finns resurser och praktiska möjligheter att ge bistånd till behövande papperslösa personer utan risk att deras uppgifter överlämnas till polisen.

För papperslösa är det i praktiken omöjligt att vända sig till polisen om de utsatts för brott eftersom de då riskerar utvisning. Det gör att papperslösa lever i en i det närmaste rättslös situation.

Sammantaget finns alltså en rad samhällsinstitutioner som asylsökande och papperslösa teoretiskt har tillgång till, men som inte fungerar som de frizoner för mänskliga rättigheter som de skulle kunna vara.
   LÄS MER:
EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, har gett ut viktiga skrifter om papperslösa:FARR:s krav på rättigheter för asylsökande och papperslösa


FARR anser att alla asylsökande och papperslösa, oavsett varför de befinner sig i Sverige, ska tillförsäkras grundläggande mänskliga rättigheter precis som alla andra människor. Rättigheter som hälsovård, sjukvård, skolgång och skydd mot brott ska aldrig få användas som verktyg i migrationspolitiken. Det borde också vara självklart att varje vuxen asylsökande antingen måste tillåtas arbeta eller få kontantbidrag som åtminstone når över existensminimum.

Aktuella åtgärder

  • Ersättningsnivåerna till asylsökande ska höjas så att de ligger i linje med motsvarande ersättningar till andra medellösa och ersättningen ska inte sänkas för familjer med flera barn.
  • Alla asylsökande ska ha rätt att arbeta under vistelsetiden i Sverige. LMA-kortet ska gälla som id-handling gentemot skatteverket, arbetsgivare och andra myndigheter ifall andra id-handlingar är otillräckliga.
  • Asylsökande ska erbjudas språkundervisning och samhällskunskap under hela asylprocessen.
  • Alla asylsökande och papperslösa ska i likhet med andra bosatta ha tillgång till full sjukvård och tandvård, inte bara "vård som inte kan anstå".
  • Rätten till skolgång för asylsökande och papperslösa barn ska utvidgas till att även gälla förskola.
  • Våldsutsatta papperslösa personer ska ha möjlighet till skyddat boende. De skyddade boendena ska därför få ekonomisk ersättning för detta på samma sätt som för bosatta personer.
  • Papperslösa barn ska ha rätt till fullt försörjningsstöd på samma villkor som andra barn i Sverige, med utgångspunkt i principen om barnets bästa och socialtjänstlagens vistelsebegrepp.    
  • Papperslösa vuxna ska ha rätt att prövas för akut försörjningsstöd, med utgångspunkt i socialtjänstlagens vistelsebegrepp och respekt för grundläggande rättigheter.
  • Papperslösa ska ges möjlighet att anmäla brott utan att detta i sig ska leda till utvisning eller att personuppgifter lämnas till gränspolisen.
  • Olika samhällstjänster såsom bibliotek ska göras tillgängliga även för papperslösa. Papperslösa barn ska ges möjlighet till en meningsfull fritid genom att till exempel delta i idrottsaktiviteter eller åka på sommarläger.

 

MER OM BEGREPPET PAPPERSLÖS – ETT TILLSTÅND UTAN TILLSTÅND

De invånare som finns i ett land utan att ha papper på sin rätt att bo just där, kallas för papperslösa, från franskans sans papiers. Uttrycket syftar inte på att personen saknar id-handlingar (dokumentlöshet) eller saknar medborgarskap (statslöshet). Det som den papperslöse saknar är uppehållstillstånd. Att vara utan papper är en situation personen befinner sig i under en period. När vi på dessa sidor (Vad vill FARR) använder uttrycket papperslös gör vi ingen skillnad mellan personer som aldrig anmält sig till Migrationsverket och personer som håller sig undan ett utvisningsbeslut.

Juridiskt befinner de sig i samma situation. Benämningen "papperslösa" kan ge det felaktiga intrycket av en bestående grupp, som en nationalitet. Trots det har människorättsförkämpar och personer som själva lever utan papper tagit strid för att "papperslös" ska användas och inte "illegal" eller något annat som leder tankarna till brottslighet.

Detta är extra viktigt för flyktingar, som redan kriminaliseras genom gränspolitikens brist på legala vägar och asylprocedurens fokusering på id-handlingar. Konsekvenserna av kriminaliseringen lever papperslösa med varje dag. Låt oss slå fast att det visserligen är olagligt att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd – för de som inte har lyckan att vara EU-medborgare eller familjemedlem till en sådan. Men det är inte straffbart att vara papperslös annat än genom att personen kan tvingas lämna Sverige.

Att hjälpa en papperslös, som privatperson, myndighetsutövare eller som offentligt anställd, är över huvud taget inte olagligt. Det omvända däremot, att utnyttja papperslösa för vinnings skull, är straffbart. Det är av naturliga skäl svårt att bestämma hur många som är utan papper. För Sverige pendlar skattningarna mellan 10-50 000 människor och inom EU beräknas 2-4 miljoner leva utan uppehållstillstånd. När EU bestod av 15 länder beräknades antalet papperslösa av vissa källor upp till 8 miljoner. Men de flesta av dessa är numera EU-medborgare och därmed inte längre papperslösa – vilket återigen visar att papperslöshet inte är en bestående egenskap.

Att leva som papperslös i Sverige och EU idag är att befinna sig i botten på samhället, i ständig rädsla för att bli upptäckt och deporterad, utestängd från de flesta av samhällets institutioner och hänvisad till att ständigt tvingas be om det som andra tar för givet. Papperslösa är marginaliserade, men samtidigt lever övriga invånare på dem, genom att de utnyttjas hårdare än andra på arbetsmarknaden, utan att få samma utbyte varken från arbetsgivare eller samhälle. Berövade sina grundläggande rättigheter nekas de ett värdigt liv.

FARR anser att alla människor ska ha tillgång till grundläggande rättigheter. Det finns en djupt obehaglig föreställning att människor kan tvingas ut ur Sverige genom att nekas mänskliga rättigheter som vård efter behov – liksom att människor skulle bli papperslösa med flit för att de får vissa rättigheter. Dessa tankar bygger på djup okunskap både om livet på flykt och livet som papperslös.

Bland orsakerna till att människor är papperslösa i Sverige idag finns däremot de alltför höga beviskraven och andra brister i asylproceduren som vi beskrivit i denna skrift. När den asylsökande nått vägs ände återstår valet mellan att återvända till det outhärdliga personen flydde från – eller att kliva ut ur samhällsgemenskapen och bli papperslös. Det är ett icke-val. FARR sysslar inte med att "gömma" människor, att göra människor papperslösa. Tvärtom, de krav som vi ställer i den här skriften går ut på att ingen ska behöva leva papperslös.

 

Till innehållsförteckning               Till pdf-fil

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5