Det europeiska civilsamhällets upprop om säkra vägar och vidarebosättning

Innan EU:s medlemsstater lämnar in sina löften om EU:s vidarebosättningsprogram (program för kvotflyktingar), uppmanar 58 europeiska civilsamhällesorganisationer i ett upprop till de ansvariga ledarna att utöka antalet säkra vägar till internationellt skydd och därmed bättre återspegla Europas förmåga att välkomna flyktingar.

Vidarebosättning och andra kompletterande vägar till skydd erbjuder en livlina för människor som tvingas fly – vägar att nå säkerhet utan att äventyra deras liv. För de ankomstländer som ofta utgör första asylland, är ’säkra vägar’ ett sätt att visa solidaritet och stöd. Även för mottagande länder erbjuder de ett strukturerat och hållbart tillvägagångssätt för att välkomna människor som söker internationellt skydd.

Efter många år av minskade utfästelser om vidarebosättning och humanitära överföringar erbjuder de kommande månaderna nya möjligheter för EU att åta sig ambitiösa kvoter. När förhandlingarna om EU:s pakt om migration och asyl fortsätter, får den viktiga roll som säkra vägar utgör inte förbises i en verkligt hållbar och balanserad asyl- och migrationspolitik.

Även med pågående fördrivning från Ukraina tar EU:s medlemsstater för närvarande bara emot en liten andel av tvångsfördrivna människor globalt, samtidigt som de bara har tillgodosett marginella 1,1 % av de globala vidarebosättningsbehoven under de senaste åren. Det är tydligt att Europa kan och måste göra mer för att stödja människor i behov av skydd och visa solidaritet med länder som är värdar för den stora majoriteten av fördrivna personer.

De undertecknade frivilligorganisationerna (inklusive FARR) uppmanar EU, medlemsstaterna och associerade länder att:

  1. Öka vidarebosättningsinsatserna (antalet kvotflyktingar) i Europa.
  2. Investera i beredskap och garantera tillräcklig kapacitet för nödbostäder. 
  3. Förbättra genomförandet av åtaganden genom att effektivisera förfaranden för vidarebosättning. Att förbättra samarbetet med ankomstländerna för att förenkla avgångar, utresevisum, krav på resedokument och medicinska tillstånd.
  4. Inkludera expertis från redan bosatta flyktinggrupper i genomförandet av vidarebosättning, för att stödja framgångsrik integration.
  5. Anta unionens ram för vidarebosättning och humanitärt tillträde för att visa att EU-institutionerna och medlemsstaterna menar allvar i sitt åtagande att utöka tillgången till säkra vägar.
  6. Investera i värdiga mottagningssystem för att möta de omedelbara behoven hos nyanlända flyktingar och främja ytterligare lösningar för att öka våra samhällens kapacitet att erbjuda tillflykt till fler behövande.
  7. Upprätthålla rätten till asyl för alla skyddssökande och motsätta sig all nationell utveckling som syftar till att kombinera ökat engagemang för vidarebosättning med strängare asylpolitik.

FARR har även skickat originaluppropet på engelska till Malin Björk (EU-parlamentets rapportör till EU:s lagförslag om vidarebosättning) och Tomas Tobé (EU-parlamentets rapportör till förslaget till fördrag om reglering av asylinvandring – RAMM)

Läs uppropet på engelska på ECRE:s hemsida

Läs mer från ECRE om behovet av en ökad vidarebosättning