Vad är FARR?

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten.

Vad är FARR?

FARR bildades i juni 1988 av enskilda personer och grupper som var och en på sitt håll upplevde att människor på flykt undan förföljelse inte bemötts på ett humant och rättssäkert vis. En riksorganisation behövdes för samråd och erfarenhetsutbyte till stöd för asylsökande.

I dag behövs FARR mer än någonsin. I Europa finns starka krafter som vill åsidosätta rätten till skydd, andra vill villkora den. EU har fått en gemensam flyktingpolitik som det är vårt ansvar att uppmärksamma och försöka påverka. I Sverige kan vi glädjas åt ett stort flyktingpolitiskt engagemang och en positiv attityd gentemot asylsökande, men många människor råkar illa ut och rasism finns även här.

FARR är idag ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som består av, hjälper och samordnar grupper och enskilda som arbetar för att stärka asylrätten. Ca 50 medlemsföreningar är anslutna till FARR – allt från asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden till aktivistgrupper som protesterar mot deportationer och lokala nätverk eller församlingar som stöttar papperslösa. Många sysslar med alla delarna.

FARR är en gräsrotsorganisation där allt arbete sker helt ideellt. Utgifter betalas av medlemsavgifter och gåvor. I lokalgrupperna finns kunskap om asylrätt, juridik och medicin. Där finns också socialt stöd och nätverk för unga och vuxna, asylsökande och papperslösa. I lokalgrupperna samlas erfarenheter om hur lagen tolkas, vilka som skyddas eller nekas skydd och vilka konsekvenserna blir för de som berörs. Bland medlemmarna finns också ett antal advokatbyråer och flera hundra enskilda medlemmar, varav en del själva är papperslösa eller har erfarenhet av att vara asylsökande.

FARR som riksorganisation vill med rådgivning, utbildning och representation stötta dem som dagligen arbetar för asylsökande och papperslösa runt om i Sverige.

FARR ger ut tidningen Artikel 14 och försöker genom den och i andra media föra fram erfarenheterna från asylsökande och papperslösa i den offentliga debatten.

FARR sammanfattar kunskaper och erfarenheter från flyktingar, aktivister och lokalgrupper för att kunna påverka myndigheter och politiker och granska förslag som rör flyktingpolitiken.

FARR framställer faktamaterial och arrangerar kurser, kampanjer och andra projekt till nytta för alla som är engagerade i flyktingfrågor, och ger spridning åt lokala arrangemang och samarbeten.

FARR samverkar med andra organisationer i Sverige och internationellt för att påverka flyktingpolitiken.

FARR verkar för att Sverige ska följa de internationella konventioner som landet undertecknat till skydd för mänskliga rättigheter och för att den svenska asyl- och flyktingpolitiken i sin praktiska tillämpning ska präglas av humanitet, solidaritet och rättssäkerhet.

FARR:s arbete grundar sig på en övertygelse om alla människors lika rättigheter och värde oavsett kön, etnicitet, sexualitet, ålder, religion och politiska åsikter. Vi ser oss som en del av den antirasistiska rörelsen och tar avstånd från alla former av diskriminering, förtryck och våld riktat mot människor på grund av deras ursprung, status eller andra grupptillhörigheter.

FARR:s årsmöte, som är öppet för alla medlemmar, väljer styrelse, beslutar om organisationens gemensamma aktioner och ekonomi och vad som ska uttalas i FARR:s namn. Däremot bestämmer riksorganisationen inte över medlemsgruppernas eller medlemmarnas lokala verksamhet i övrigt.

Se även FARR:s stadgar!  Stadgarna kan även laddas ner för utskrift i vikt format.

Läs styrelsens verksamhetsberättelse för 2022-2023

Bli medlem i FARR? Fyll i din anmälan här!