EU-domstolen om kraven för skydd på grund av ”politisk åskådning”

En domstol i Nederländerna har bett EU-domstolen om förhandsavgörande i ett par asylärenden som gäller personer från Sudan. I båda fallen har personerna gett uttryck för politiska åskådningar som skulle kunna innebära risk för förföljelse i hemlandet. Men de har inte utsatts för något än och det kan inte visas att hemlandets myndigheter känner till dem. Den nederländska domstolen frågar om det räcker att sökandena säger sig ha en viss politisk åskådning samt om denna åsikt behöver vara så ”grundläggande” att de inte skulle kunna avhålla sig från att ge uttryck för den (analogt med hur religiös övertygelse bedöms). EU-domstolen uttrycker i domen att det räcker att en person säger sig ha en viss åsikt för att det ska bedömas som en ”politisk åskådning”, men det ska också bedömas om fruktan för förföljelse är välgrundad. Enligt EU-domstolen ska myndigheterna bedöma graden av övertygelse och sökandens eventuella verksamhet som kan tilldra sig uppmärksamhet. Men det krävs inte att åsikten måste vara så djupt rotad att personen inte skulle kunna avstå från den.

Läs utdrag och hämta domen från Lifos: EU-domstolens dom den 21 september 2023 i mål C‑ 151/22