EU-domstolen: UNRWA:s skydd anses ha upphört om livsnödvändig vård inte kan ges

EU-domstolen har givit ett förhandsavgörande till en domstol i Frankrike angående flyktingstatus för en statslös palestinier. Mannen hade bott i Libanon där han hade rätt till skydd och bistånd av UNRWA, den särskilda flyktingorganisationen för palestinier. Men eftersom han led av en svår genetisk sjukdom som han inte kunde få vård för sökte han skydd i Frankrike. En palestinier som inte längre kan få skydd av UNRWA på grund av säkerhetshot eller att UNRWA:s skydd upphört har rätt att få flyktingstatus i ett annat land. Frågan var om bristen på sjukvård kan bedömas som att skyddet upphört. EU-domstolens svar är ja. Att tillgodose grundläggande hälso- och sjukvårdsbehov ingår i UNRWA:s uppdrag. Men det måste röra sig om att personen tvingats lämna området på grund av ”en verklig risk för att vederbörande inom kort avlider eller för att dennes hälsa försämras på ett allvarligt, snabbt och oåterkalleligt sätt eller för att dennes förväntade livslängd förkortas avsevärt”.

Migrationsverket 23-11-07: EU-domstolens dom den 5 oktober 2023 i mål C-294/22