FARR: Försvåra inte familjeåterförening ytterligare!

Riksdagens socialförsäkringsutskott vill minska möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid familjeåterförening, jämfört med vad regeringen föreslagit i sin proposition om utlänningslagen. FARR protesterar mot socialförsäkringsutskottets förslag som skulle slå hårt och diskriminerande mot människor på flykt, inte minst kvinnor och barn.

Den 22 juni väntas Riksdagen fatta beslut om de ändringar i utlänningslagen som har diskuterats i ett par år. Regeringens proposition kom i april. Strax efter det skickade riksdagens socialförsäkringsutskott på eget initiativ ut ett par avvikande förslag på remiss.

Socialförsäkringsutskottet är det utskott som ska författa det betänkande med lagförslaget som riksdagen slutligen ska ta ställning till. Betänkandet väntas den 17 juni.

De ändringar utskottet vill göra är att bara personer med flyktingstatus ska kunna få undantag från försörjningskravet genom att ansöka inom tre månader efter att familjemedlemmen i Sverige fått uppehållstillstånd, och det ska ställas högre krav på att förhållandet ska vara väletablerat. För kvotflyktingar ska de tre månaderna räknas från när uppehållstillstånd ges, inte från ankomsten till Sverige som regeringen föreslagit. Slutligen ska det enligt utskottets förslag krävas synnerliga skäl för andra undantag från försörjningskravet.

FARR har svarat på remissen och påpekar bland annat att hinder för familjeåterförening riskerar leda till att fler hela familjer inklusive små barn tas med på flykten och att fler barn dör på Medelhavet eller hela familjer bli fast i våldsamma transitläger utanför EU:s gränser.  FARR understryker också att försörjningskravet slår diskriminerande mot utsatta grupper som inte har möjlighet att uppnå det och i praktiken förvägras familjeåterförening.

Läs socialförsäkringsutskottets förslag: Remiss Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Läs FARR:s remissvar

Läs mer: FARR:s genomgång av förslagen till ändringar i Utlänningslagen