FARR om den framtida asylpolitiken

”Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till varför personen har flytt från början. Det är inte bara pengar/försörjning utan skydd som motiverar att fly. Flyktingen behöver hjälp att integrera sig, men det är en helt annan sak än att få skydd. Det är fel att knyta permanenta uppehållstillstånd till försörjning och språk! ” – Zahra Hosseiny, flykting och styrelseledamot i FARR

[/vc_column_text][vc_column_text]Det finns en gräns för vilket lidande det är försvarbart att utsätta människor för i syfte att avskräcka andra. När självmordsrisken är alarmerande hög bland ungdomar, familjer splittras under överskådlig tid och svårt sjuka ställs utan livsnödvändig vård är den gränsen passerad. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i sitt remissvar till den parlamentariska utredningen om migrationspolitiken.

Den parlamentariska kommittén har arbetat med utgångspunkten att invandringen behöver minskas för att integrationen ska förbättras. Därför föreslås tidsbegränsade tillstånd, höga krav för permanent uppehållstillstånd och hinder för familjeåterförening. Möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl för barn minskas jämfört med den nuvarande Utlänningslagen. Tanken är att asylsökande ska välja andra länder.

FARR tar avstånd från resonemanget, delvis för att sådana ”pull-effekter” inte är bevisade, men främst för att konsekvenserna drabbar utsatta människor. FARR kritiserar att förslaget inte föregåtts av och baserats på substantiella konsekvensanalyser, inte ens för barn. Vi befarar också att förslaget kommer att leda till utvisningar av unga som kommit som barn och vissa andra grupper, efter lång tid med uppehållstillstånd.

FARR vill förbättra integrationen men anser att de åtgärder som föreslås motverkar syftet. Citat ur yttrandet: ”Att människor kategoriseras och hålls utanför rättigheter, att människor berövas sin familj och att människor år efter år måste hålla öppet för att lämna landet främjar inte integrationen. Det stärker inte heller integrationen att allmänheten ges föreställningen att invandrare inte vill lära sig svenska och inte vill arbeta om de inte tvingas till det. Att ge asylsökande tillgång till språkkurser och praktik och ekonomisk möjlighet att delta i aktiviteter samt att stödja det föreningsliv som välkomnar asylsökande och nyanlända, skulle förmodligen ge bättre resultat både för samhällsresurserna och för integrationen.”

FARR avstyrker förslaget i dess helhet men presenterar också en rad förslag till justeringar om förslaget skulle genomföras samt ytterligare förslag för att förbättra Utlänningslagen.

Hämta FARR:s yttrande här!           Kontakt: press@farr.se