Förhållningssätt till asylsökande m. fl.

Den som på olika sätt hjälper och stöttar asylsökande kan komma mycket nära andra  människors öde. Det är viktigt att du som är stödperson inte tar över ansvaret för den  asylsökandes liv och framtid. Varje människa behöver känna att den har kontrollen och styr över sitt eget liv. Här följer FARR:s råd till dig som stöttar asylsökande:

Minns att du alltid står på den asylsökandes sida. 

Detta innebär inte att du måste ta dig an varje fall, eller hävda varje asylsökandes rätt till  uppehållstillstånd i Sverige, men det innebär att din bedömning ska grunda sig på den  enskildes upplevelser, den enskildes rädsla. 

Var ärlig!  

Säg ifrån om du inte tror på en historia eller av annan anledning inte känner att du kan stödja  en asylsökande. Förklara så tydligt som möjligt om du inte kan hjälpa till. Försök att inte  uttala dig dömande! Det är inte säkert att du har förstått allt.  

Bryt inte ett förtroende.  

Agera som att du har sekretess. De handlingar du i förtroende får ta del av får aldrig lämnas  vidare till någon annan, eller överhuvud taget användas utan att den asylsökande är  införstådd och samtycker till detta. Berätta inte i onödan om någons ärende eller privata  förhållanden.  

Ta bort eller ändra uppgifter som kan komma att röja en persons identitet, då en  asylsökandes berättelse används för artiklar eller liknande. Efter att kontakten och ärendet  avslutats: ge tillbaka alla handlingar eller förstör dem.  

Håll det du lovar- och lova inte att göra saker som du inte utför.  Om något händer och du inte kan genomföra det du har tagit på dig är det viktigt att så  snabbt som möjligt talar om detta för berörda.  

Försvara asylrätten som sådan.  

Ta inte som FARR-medlem ställning för den ena eller andra politiska eller etniska gruppen. 

Sök samarbete 

FARR:s främsta intresse är att var och en som har rätt till skydd i Sverige ska få det – därför  håller vi kontakt och samarbetar med relevanta personer och organisationer om det kan  bidra till framgång, i det enskilda fallet, eller för en human och rättssäker flyktingpolitik i  allmänhet. 

Prata inte ner andra organisationer eller personer. Sök samförstånd och låt individen själv  bilda sig en uppfattning om vilka som är till hjälp. Försök att i möjligaste mån skapa  samsyn och samarbeta med alla viktiga personer som finns runt den enskilde, för att undvika  dubbelarbete eller att ni drar åt olika håll. 

Uppmana inte den asylsökande till någonting och ta inte över kontrollen över någons ärende. 

Ge den information du har, och förklara olika alternativ så gott du kan. Att fatta  livsavgörande beslut som ifall en ska fly, hur en ska agera som asylsökande, om en ska  försöka återvända och liknande – sådant måste varje individ avgöra själv. Inom FARR ”gömmer” vi inte flyktingar men vi kan stödja dem som ser det som sitt bästa val  att just nu leva utanför samhället i Sverige. Vi är medvetna om hur nedbrytande det är att  leva som papperslös. Vi vet också att alternativen kan vara värre, och kan därför respektera  ett sådant beslut och försöka att på olika sätt stödja den som valt att hålla sig undan. 

Du kan inte garantera någon att få stanna i Sverige, eller ens att få utvisas på ett  värdigt sätt. Men du kan finnas där som medmänniska. 

Ta hand om dig själv- och sök stöd från andra.  

Att vara stödperson till någon i en utsatt situation kan i vissa stunder vara tungt och kräva  mycket av de som står bredvid. Glöm inte att ta hand om dig själv och dina (egna) behov. Ta hjälp av andra – en utbränd eller stressad stödperson hjälper inte någon! Minns samtidigt hur viktig din insats är hur stor eller liten den än är. När det känns hopplöst för dig som hjälper är det viktigt att försöka påminna sig om att din insats kommer att göra skillnad, om så bara genom att den du hjälper inte stod ensam i en svår situation.