Migrationsöverdomstolen: Domstol borde ha inväntat utlovad komplettering

En kvinna som fått avslag på asylansökan ville byta spår och ansökte om arbetstillstånd. Migrationsverket avslog för att hon bara lämnat in kopia av sitt pass och att anställningen inte var tillräckligt långvarig. I samband med överklagande lämnade kvinnan in dokumentation som visade att anställningen var tillräckligt långvarig och meddelade att hon skulle lämna in passet i original, vilket också skedde ett par veckor senare. Trots detta avslog migrationsdomstolen ansökan med motivering att kvinnan underlåtit att lämna in pass i original till Migrationsverket. Därmed saknades anledning att ta ställning till anställningens varaktighet. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det framgick av överklagandet att kvinnan hade för avsikt att komplettera överklagandet. Att domstolen avgjorde målet utan att avvakta det eller låta kvinnan slutföra sin talan är en sådan brist i handläggningen att målet återförvisas. Källa kammarrätten i Stockholm.