Migrationsöverdomstolen: Misshandelsdom av normalgraden hindrar permanent uppehållstillstånd

En man som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande år 2016 ansökte några år senare om permanent uppehållstillstånd. Han hade då fast arbete och uppfyllde försörjningskravet. Han hade dock blivit dömd för misshandel av sin hustru, en dom som vunnit laga kraft 2021. Brottet bedömdes som misshandel av normalgraden och påföljden blev 50 timmars samhällstjänst. Migrationsverket ansåg ändå att brottet som riktats mot en närstående var så allvarligt att det var tillräckligt för att ifrågasätta mannens förväntade levnadssätt. Han fick därför inte permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket vägde in att mannen har fortsatt uppehållstillstånd och möjlighet att söka permanent på nytt senare. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som gör samma bedömning som Migrationsverket. Mannen får inte permanent tillstånd. Domen är vägledande. 

Mål UM 3049-22, MIG 2023:1