Migrationsöverdomstolen: Offentligt biträde som inte gett in fullmakt behöver inte upplysas om delgivning

En person som fått avslag från Migrationsverket kallades till delgivning utan att det offentliga biträdet var närvarande. Senare lämnades överklagande in för sent och avvisades av den anledningen. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen, där mannen begär återställande av försutten tid, det vill säga att han ska få möjlighet att överklaga. Han anför att det är normal procedur att ombud informeras om delgivning och att det inte kan vara rätt att han fick vara ensam vid mötet. Migrationsöverdomstolen påpekar att mannen visserligen hade ett offentligt biträde, men Migrationsverket hade inte fått in någon fullmakt eller annan information om att biträdet också skulle vara ombud. Därför hade Migrationsverket inte något ansvar att informera biträdet om delgivningen. Källa kammarrätten i Stockholm.