Migrationsöverdomstolen prövar inte om det går att begära handläggning av ärende om verkställighetshinder

En person som anmält verkställighetshinder enligt Utlänningslagen 12 kap 18 § skickade in en begäran om att ärendet skulle handläggas. Detta kan den sökande göra om ett förvaltningsärende har dragit ut på tiden mer än sex månader. Migrationsverket avslog begäran med motivering att prövning enligt 12:18 är något som Migrationsverket ska göra fortlöpande. Den prövningen startas alltså inte formellt av att någon ansöker, enligt Migrationsverket. Migrationsdomstolen i Göteborg höll inte med utan ålade Migrationsverket att handlägga ärendet som personen hade initierat. Migrationsverket överklagade. Migrationsöverdomstolen har nu uttalat sig, men inte i sakfrågan. Eftersom den här typen av dröjsmålsärenden bara får överklagas i en instans (49 § andra stycket Förvaltningslagen) så avvisas Migrationsverkets överklagan och migrationsdomstolens beslut gäller. Beslutet innebär att det är upp till migrationsdomstolarna att avgöra om det är möjligt att begära handläggning av ärenden om verkställighetshinder. Källa kammarrätten i Stockholm, mål nr UM 10044-22.