Migrationsöverdomstolen skärper villkoren för PUT enligt gymnasielagen

MIG 2023:3, UM5188-22, hämta domen här

Migrationsöverdomstolen har dömt i ett mål som handlar om permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt gymnasielagen. Målet gällde en person som fått avslag på ansökan om PUT och som hade bytt jobb under väntan på domstolens beslut. Migrationsöverdomstolen avgjorde att hon inte kunde få PUT därför att hennes anställning inte hade påbörjats innan hennes tillfälliga uppehållstillstånd löpte ut.  

Detta vägledande beslut kan få betydelse för en del av de drygt 2000 ungdomar som fortfarande har tillstånd för studier enligt gymnasielagen, eller som söker jobb i väntan på beslut. Målet påverkar inte dem som redan har PUT. 

Bakgrund

Uppehållstillstånd för studier enligt gymnasielagen gäller som längst sex månader efter examen. Innan tillståndet tar slut måste personen ansöka om PUT. För att PUT ska beviljas har det krävts en anställning som varar minst två år räknat från beslutsdatum och som uppfyller flera villkor gällande lön, försäkringar mm. Sex månader är kort tid för att få ett långvarigt jobb, men i praktiken har de flesta haft längre tid på sig eftersom det har räckt att anställningen finns när Migrationsverket tar beslut. Det har även funnits en möjlighet att få PUT efter överklagande, bara villkoren är uppfyllda vid tidpunkten för domstolens beslut. Att beslutsdatum används är vanligt i olika sammanhang. Denna princip har tillämpats då personer med uppehållstillstånd av skyddsskäl eller gymnasiereglerna ansökte om PUT enligt den tillfälliga lagen, där det fanns en snarlik paragraf. 

Den nya domen

Det mål som Migrationsöverdomstolen behandlade gällde en person som hade en anställning när Migrationsverket behandlade hennes ansökan om PUT. Hon fick avslag på grund av att anställningen inte var tillräckligt varaktig. När domstolen behandlade ärendet hade hon hittat ett nytt jobb. Domstolen bedömde att hon nu hade ett arbete som uppfyllde villkoren. Migrationsverket överklagade med motivering att avsikten med lagen är att anställningen ska ha kommit till under tiden personen har haft uppehållstillstånd. Kvinnans ombud, advokat Tomas Fridh, ansåg tvärtom att det framgår av lagens förarbeten att det är situationen vid beslut som ska avgöra. Migrationsöverdomstolen ger i den nya domen Migrationsverket rätt. Avslagsbeslutet står fast och kvinnan får inte PUT.

Vad betyder domen för andra?

Enligt Migrationsöverdomstolen ska villkoren för PUT enligt gymnasielagen vara uppfyllda då det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut. Men domen är kortfattad och handlar om en person som hade bytt anställning. Det finns mycket som är oklart. Om en ungdom har en anställning då uppehållstillståndet tar slut, men lönen verkar otillräcklig, eller anställningen inte tillräckligt lång – kan det då bli PUT om det visar sig att villkoren uppfyllts då ett beslut tas och ungdomen är kvar på samma jobb? Vad händer om villkoren är uppfyllda då uppehållstillståndet tar slut men när beslutet ska tas är det något som fattas eller personen har bytt jobb? Ska anställningens längd fortfarande bedömas vid beslutet? Det kan dröja tills Migrationsverket har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande innan sådana frågor får svar.

I väntan på säkra svar behöver de ungdomar som haft tillstånd enbart enligt gymnasielagen och väntar på beslut om PUT vara noga med att deras jobb uppfyller villkoren. Det är riskabelt att byta jobb. 

För dem som inte lyckats få anställning innan det förra tillståndet löpte ut kan det vara viktigt att söka juridisk hjälp och även få asylskälen prövade på nytt. Hur det går till är olika. Skyddsbehovet kan prövas i samma ärende, eller i ett nytt ärende om verkställighetshinder. Om ett gammalt utvisningsbeslut är preskriberat finns rätt att söka asyl på nytt. Särskilt ömmande omständigheter kan också prövas, men det går inte om personen har ett utvisningsbeslut som fortfarande gäller.