Migrationsöverdomstolen skärper villkoren för PUT enligt gymnasielagen

MIG 2023:3, UM5188-22, hämta domen här

Hämta Migrationsverkets ställningstagande om PUT enligt gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har dömt i ett mål som handlar om permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt gymnasielagen. Målet gällde en person som fått avslag på ansökan om PUT och som hade bytt jobb under väntan på domstolens beslut. Migrationsöverdomstolen avgjorde att hon inte kunde få PUT därför att hennes anställning inte hade påbörjats innan hennes tillfälliga uppehållstillstånd löpte ut.  

Detta vägledande beslut kan få betydelse för en del av de drygt 2000 ungdomar som fortfarande har tillstånd för studier enligt gymnasielagen, eller som söker jobb i väntan på beslut. Målet påverkar inte dem som redan har PUT. 

Bakgrund

Uppehållstillstånd för studier enligt gymnasielagen gäller som längst sex månader efter examen. Innan tillståndet tar slut måste personen ansöka om PUT. För att PUT ska beviljas har det krävts en anställning som varar minst två år räknat från beslutsdatum och som uppfyller flera villkor gällande lön, försäkringar mm. Sex månader är kort tid för att få ett långvarigt jobb, men i praktiken har de flesta haft längre tid på sig eftersom det har räckt att anställningen finns när Migrationsverket tar beslut. Det har även funnits en möjlighet att få PUT efter överklagande, bara villkoren är uppfyllda vid tidpunkten för domstolens beslut. Att beslutsdatum används är vanligt i olika sammanhang. Denna princip har tillämpats då personer med uppehållstillstånd av skyddsskäl eller gymnasiereglerna ansökte om PUT enligt den tillfälliga lagen, där det fanns en snarlik paragraf. 

Den nya domen

Det mål som Migrationsöverdomstolen behandlade gällde en person som hade en anställning när Migrationsverket behandlade hennes ansökan om PUT. Hon fick avslag på grund av att anställningen inte var tillräckligt varaktig. När domstolen behandlade ärendet hade hon hittat ett nytt jobb. Domstolen bedömde att hon nu hade ett arbete som uppfyllde villkoren. Migrationsverket överklagade med motivering att avsikten med lagen är att anställningen ska ha kommit till under tiden personen har haft uppehållstillstånd. Kvinnans ombud, advokat Tomas Fridh, ansåg tvärtom att det framgår av lagens förarbeten att det är situationen vid beslut som ska avgöra. Migrationsöverdomstolen ger i den nya domen Migrationsverket rätt. Avslagsbeslutet står fast och kvinnan får inte PUT.

Vad betyder domen för andra?

Mycket var oklart i Migrationsöverdomstolens dom. Domen handlade om en person som hade ett jobb som inte uppfyllde villkoren när hennes tillfälliga uppehållstillstånd löpte ut. Därefter hade hon bytt anställning och hade ett arbete som uppfyllde villkoren. Det framgick inte av domen hur lagen ska tolkas i andra situationer, till exempel om personen har kvar samma jobb men med förbättrade villkor. Det framgick inte heller om det är tillåtet att byta jobb om den första anställningen uppfyllde villkoren. En annan oklarhet var om personen fortfarande måste ha en anställning två år framåt i tiden räknat från beslutet.

Den 17 mars kom Migrationsverket med ett uppdaterat ställningstagande om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Där förklarades hur Migrationsverket tolkar domen. Det viktigaste är att anställningen måste vara påbörjad när föregående tillstånd löper ut. Migrationsverket tolkar det som att villkoren ska vara uppfyllda BÅDE när tillståndet löper ut OCH vid beslutet. Minst två års anställning gäller alltså vid båda tillfällena. Däremot behöver det inte vara samma anställning. Det betyder att det inte bör bli avslag bara för att personen byter jobb, om både anställningarna uppfyllt villkoren.

De ungdomar som har haft tillstånd enbart enligt gymnasielagen och väntar på beslut om PUT behöver vara noga med att deras jobb uppfyller villkoren både när det förra tillståndet löper ut och när de får beslut.

För dem som inte lyckats få anställning innan det förra tillståndet löpte ut kan det vara viktigt att söka juridisk hjälp och även få asylskälen prövade på nytt. Hur det går till är olika. Skyddsbehovet kan prövas i samma ärende, eller i ett nytt ärende om verkställighetshinder. Om ett gammalt utvisningsbeslut är preskriberat finns rätt att söka asyl på nytt. Särskilt ömmande omständigheter kan också prövas, men det går inte om personen har ett utvisningsbeslut som fortfarande gäller.